Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 và Quyết định 49/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xây dựng nông thôn Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B QUYT ĐNH S 20/2013/QĐ-UBND NGÀY 06/5/2013 CA UBND TỈNH V BAN HÀNH QUY ĐNH MC H TR VN NGÂN SÁCH NHÀ NƯC THC HIN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DNG NÔNG THÔN MI TNH BÌNH PHƯC GIAI ĐON 2013-2020 VÀ QUYT ĐNH S 49/2015/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2015 CA UBND TNH V SA ĐI QUY ĐNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYT ĐNH S 20/2013/QĐ-UBND NGÀY 06/5/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 9 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức h trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 27 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 và Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
NN&PTNT, Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- VPĐP TW xây dựng NTM;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, phòng KT, TT Tin học - Công báo;
- Lưu: VT (28-QĐ-NN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2018
Ngày hiệu lực14/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xây dựng nông thôn Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xây dựng nông thôn Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành04/04/2018
       Ngày hiệu lực14/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xây dựng nông thôn Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xây dựng nông thôn Bình Phước

           • 04/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực