Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1568/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ khoản 2, Điều 1, Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bổ sung quyết định 1568/2017/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1568/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/5/2017 VÀ BÃI BỎ KHOẢN 2, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/3/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1568/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/5/2017 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2017/NĐ-CP NGÀY 09/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1617/TTr-SNNPTNT-CNTY ngày 14/5/2019; Báo cáo thẩm định số 92/BC-STP ngày 13/5/2019 của Sở Tư pháp và Văn bản số 1721/STC-QLNS ngày 09/5/2019 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung số thứ tự thứ nhất, mục 2, Phụ lục VI, Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ để phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh và Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức 80% giá thị trường.

2. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ mức 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại.

3. Giá thị trường: Thực hiện theo mức giá tại Báo cáo (hoặc Thông báo) tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá theo định kỳ của Sở Tài chính tại thời điểm gần nhất với thời điểm tiêu hủy lợn bị bệnh dịch.

4. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, giao Sở Tài chính thực hiện Thông báo giá mặt hàng thịt lợn hơi trên thị trường thông báo hàng tuần để các địa phương biết, thực hiện.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2, Điều 1, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số điều tại Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 về việc ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2019.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, NLN3 (15b, QĐ 29).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực25/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýĐặng Huy Hậu
     Ngày ban hành15/05/2019
     Ngày hiệu lực25/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh

         • 15/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực