Quyết định 19/QĐ-SXD

Quyết định 19/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 19/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/QĐ-SXD

Quảng Trị, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Thực hiện công văn số 2342/UBND-TM ngày 09 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của ông Tổ trưởng Tổ xác định Chỉ số giá xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng Tập chỉ số giá xây dựng để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Q. GIÁM ĐỐC
Cao Văn Kết

 

TẬP CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

I. THUYẾT MINH CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian và là cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng bao gồm: chỉ số giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí (bao gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình) và chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Các chỉ số giá xây dựng trong Tập này được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể như sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình (Bảng số I);

- Chỉ số giá phần xây dựng (Bảng số II);

- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng công trình và máy thi công xây dựng công trình (Bảng số III);

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu (Bảng số IV).

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí vật liệu xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí máy thi công xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh (thời điểm gốc hiện tại là năm 2011).

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng số I đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại Bảng số II đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng) và các khoản mục các chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại Bảng số III đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng số IV phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 01 năm 2014 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011. Giá vật liệu khảo sát tháng 01 năm 2014 được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm khảo sát. Chỉ số giá nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm khảo sát.

4. Các chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; văn bản số 150/SXD-XDCB ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng trong tháng tương ứng. Mức lương tối thiểu vùng tính toán trong Tập chỉ số giá được lấy mức lương tối thiểu vùng bình quân của Vùng 3 (1.800.000 đồng/người/tháng cho thành phố Đông Hà) và Vùng 4 (1.650.000 đồng/người/tháng cho các địa bàn còn lại thuộc tỉnh).

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở trong nước. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng (chỉ số giá ở Bảng số I) của tối thiểu 03 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính đến khả năng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế.

II. TẬP CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2014

Bảng số I

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

Loại hình công trình

Tháng 01 năm 2014

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

1

Công trình nhà ở

121,41

2

Công trình giáo dục

122,03

3

Công trình văn hóa

119,84

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

119,68

5

Công trình y tế

113,88

6

Công trình khách sạn

112,25

7

Công trình thể thao

124,06

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

123,23

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

1

Công trình năng lượng

 

a)

Đường dây

114,23

b)

Trạm biến áp

104,12

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

108,82

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

114,74

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

114,77

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

1

Công trình đường bộ

 

a)

Đường Bê tông xi măng

127,92

b)

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

126,39

2

Công trình cầu, hầm

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

115,62

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Đập bê tông

126,49

2

Kênh bê tông xi măng

131,91

3

Tường chắn bê tông cốt thép

126,22

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Công trình hệ thống đường ống cấp nước

125,69

2

Công trình mạng thoát nước

117,43

3

Công trình xử lý nước thải

120,06

 

Bảng số II

2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính:%

Số TT

Loại hình công trình

Tháng 01 năm 2014

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

1

Công trình nhà ở

123,64

2

Công trình giáo dục

124,46

3

Công trình văn hóa

122,04

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

123,59

5

Công trình y tế

121,04

6

Công trình khách sạn

115,10

7

Công trình thể thao

125,19

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

123,23

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

1

Công trình năng lượng

 

a)

Đường dây

114,24

b)

Trạm biến áp

117,65

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

121,97

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

117,50

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

118,90

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

1

Công trình đường bộ

 

a)

Đường bê tông xi măng

128,36

b)

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

126,41

2

Công trình cầu, hầm

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

115,62

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Đập bê tông

127,14

2

Kênh bê tông xi măng

132,05

3

Tường chắn bê tông cốt thép

126,22

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Công trình hệ thống đường ống cấp nước

126,86

2

Công trình mạng thoát nước

117,43

3

Công trình xử lý nước thải

125,87

 

Bảng số III

3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính: %

Số TT

Loại hình công trình

Tháng 01 năm 2014

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

1

Công trình nhà ở

106,47

160,49

127,44

2

Công trình giáo dục

107,66

160,49

127,44

3

Công trình văn hóa

105,44

160,49

127,44

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

106,24

160,49

127,44

5

Công trình y tế

107,79

160,49

127,44

6

Công trình khách sạn

102,31

160,49

127,44

7

Công trình thể thao

119,81

160,49

127,44

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

97,18

160,49

127,44

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

a)

Đường dây

100,84

160,49

127,44

b)

Trạm biến áp

105,11

160,49

127,44

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

110,74

160,49

127,44

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

108,01

160,49

127,44

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

107,77

160,49

127,44

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

a)

Đường bê tông xi măng

118,09

160,49

127,44

b)

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

122,72

160,49

127,44

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

103,50

160,49

127,44

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Đập bê tông

107,85

160,49

127,44

2

Kênh bê tông xi măng

117,51

160,49

127,44

3

Tường chắn bê tông cốt thép

113,24

160,49

127,44

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

1

Công trình hệ thống đường ống cấp nước

118,66

160,49

127,44

2

Công trình mạng thoát nước

112,43

160,49

127,44

3

Công trình xử lý nước thải

109,77

160,49

127,44

 

Bảng số IV

4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU (NĂM 2011 = 100)

Đơn vi tính: %

Số TT

Loại vật liệu

Tháng 01 năm 2014

1

Xi măng

111,72

2

Cát

163,40

3

Đá dăm

119,36

4

Gạch chỉ

133,94

5

Gỗ xây dựng

135,32

6

Thép

91,88

7

Nhựa đường

110,52

8

Gạch lát

104,70

9

Vật liệu tấm lợp, bao che

108,42

10

Kính và khung nhôm

105,81

11

Sơn

107,15

12

Vật tư, thiết bị điện

100,73

13

Vật tư, thiết bị cấp nước

114,66

14

Xăng dầu, nhiên liệu

117,42

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 19/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýCao Văn Kết
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 19/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 Quảng Trị

         • 19/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực