Quyết định 1902/QĐ-UBND

Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1902/QĐ-UBND Quy hoạch cát sỏi xây dựng Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁT, SỎI XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Tha Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thùa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 138/HĐND-THKT ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất bổ sung quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1005/SXD-QLXD ngày 30 tháng 7 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung vị trí bãi bồi Khe Băng vào Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí: Thuộc địa phận của phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền vào khu vực thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng.

2. Các chỉ tiêu:

- Chiều dài bãi: khoảng 1,9km; Chiều rộng: khoảng 40m; Diện tích khoảng 7,3ha.

- Ranh giới bãi bồi cách hai bờ mỗi bên khoảng 40m.

- Có tọa độ các điểm khép góc M1, M2, M3, M4, M5, M6 theo bản đồ vị trí đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
TVTU, TT HĐND tỉnh;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
-
VP: LĐ và CV: TN;
-
Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

BẢN ĐỒ BỔ SUNG QUY HOẠCH KHAI THÁC CÁT, SỎI KHU VỰC KHE BĂNG THUỘC SÔNG BỒ

Địa điểm: Phường Hương Vân, thị Xã Hương Trà và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện
tích: 7,3 ha
(Kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND
ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1902/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1902/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1902/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1902/QĐ-UBND Quy hoạch cát sỏi xây dựng Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1902/QĐ-UBND Quy hoạch cát sỏi xây dựng Thừa Thiên Huế 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1902/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành21/09/2015
       Ngày hiệu lực21/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1902/QĐ-UBND Quy hoạch cát sỏi xây dựng Thừa Thiên Huế 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1902/QĐ-UBND Quy hoạch cát sỏi xây dựng Thừa Thiên Huế 2015

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực