Quyết định 1903/QĐ-BTC

Quyết định 1903/QĐ-BTC năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1903/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1903/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan có liên quan trình Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- TCTCT cải cách TTHC của TTCP
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 4;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, PC

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

 

1

Thủ tục Bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính phủ

Tài chính - ngân sách

Ban Huy động vốn - Kho bạc Nhà nước.

2

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

Ban Kho quỹ - Kho bạc Nhà nước.

3

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Tài chính - ngân sách

Ban Kho quỹ - Kho bạc Nhà nước.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

2

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

3

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

4

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

5

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

6

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

7

Thủ tục Kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

8

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

9

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

10

Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

11

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

12

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

13

Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

14

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

15

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

16

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

17

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

18

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

19

Thủ tục Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

20

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

21

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

22

Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

23

Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

24

Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế).

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

25

Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

26

Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

27

Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

28

Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp tỉnh

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

2

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

3

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

4

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường , thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

5

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

6

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

Tài chính – ngân sách

KBNN cấp huyện

7

Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

8

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

9

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

10

Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

11

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

12

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

13

Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

14

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

15

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

16

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

17

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

18

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

19

Thủ tục Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

20

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

21

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

22

Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

23

Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

24

Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế).

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

25

Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

26

Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

27

Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

28

Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Tài chính - ngân sách

KBNN cấp huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1903/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1903/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2009
Ngày hiệu lực10/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1903/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1903/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1903/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1903/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýVũ Văn Ninh
     Ngày ban hành10/08/2009
     Ngày hiệu lực10/08/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1903/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1903/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước