Quyết định 1906/QĐ-UBND

Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1906/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính tư pháp UBND xã Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 106/TTr-STP ngày 5/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (chi tiết có danh mục đính kèm).

2. Thay thế 55 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (chi tiết có danh mục đính kèm).

3. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Trên cơ sở nội dung công bố tại Quyết định này, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức niêm yết và triển khai áp dụng thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC – BTP (b/c);
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Nội chính;
- TT Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực13/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1906/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính tư pháp UBND xã Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1906/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính tư pháp UBND xã Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1906/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýHoàng Trọng Hải
       Ngày ban hành13/09/2013
       Ngày hiệu lực13/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1906/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính tư pháp UBND xã Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1906/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính tư pháp UBND xã Đắk Lắk

           • 13/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực