Quyết định 1666/QĐ-UBND

Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 1906/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính tư pháp UBND xã Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 06/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

- 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;

- Thay thế 56 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp được công bố tại Quyết định số 1821B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp được công bố tại Quyết định số 1821B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 ( Có danh mục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC – VPCP (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Phòng Nội chính –VPUBND tỉnh;
- TTCB, Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1666/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1666/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1666/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1666/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành31/07/2012
       Ngày hiệu lực31/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp