Quyết định 1821B/QĐ-UBND

Quyết định 1821B/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1821B/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821B/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (CẤP XÃ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chính phủ (b/c);
- TCT chuyên trách CCHC TTg (b/c);
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- TT Thông tin – Công báo;
- Các BPCV VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TCTĐA30,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (CẤP XÃ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1821B/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Chứng thực chữ ký cá nhân

x

x

x

2

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

x

x

x

3

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sư dụng đất

x

x

x

4

Chứng thực bản sao từ bản chính

x

x

x

5

Đăng ký khai tử quá hạn

x

x

x

6

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

x

x

x

7

Đăng ký lại việc tử

x

x

x

8

Đăng ký việc nhận con nuôi

x

x

x

9

Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh.

x

x

x

10

Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

x

x

x

11

Cấp bản sao giấy khai sinh

x

x

x

12

Cấp bản sao giấy khai tử

x

x

x

13

Cấp bản sao giấy kết hôn

x

x

x

14

Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết.

x

x

x

15

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, xuất trình hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

x

x

x

16

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và bổ sung về phần cha, mẹ, con trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

x

x

x

17

Thủ tục chứng thực di chúc

x

x

x

18

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở)

x

x

x

19

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

x

20

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

x

x

x

21

Thủ tục đăng ký kết hôn

x

x

x

22

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

x

x

x

23

Thủ tục đăng ký khai sinh

x

x

x

24

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

x

x

x

25

Thủ tục đăng ký khai tử

x

x

x

26

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

x

x

x

27

Thủ tục đăng ký lại việc sinh

x

x

x

28

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

x

x

x

29

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

x

x

x

30

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế

x

x

x

31

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

x

x

x

32

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

33

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

34

Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế

x

x

x

35

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

x

x

x

36

Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

x

x

x

37

Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

x

x

x

38

Chứng thực hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

x

x

x

39

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

40

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

x

x

x

41

Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

x

x

x

42

Chứng thực hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

x

x

x

43

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

44

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

x

x

45

Chứng thực hợp đồng góp vốn tài sản gắn liền với đất

x

x

x

46

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

x

x

x

47

Chứng thực hợp đồng ủy quyền

x

x

x

48

Đăng ký việc giám hộ

x

x

x

49

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

x

x

x

50

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

x

x

x

51

Xác nhận tình trạng hôn nhân

x

x

x

52

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

x

x

x

53

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

x

x

x

54

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam

x

x

x

55

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam, còn người kia là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

x

x

x

56

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại nước ngoài có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài sau đó về nước cư trú

x

x

x

57

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống mà chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài.

x

x

x

58

Đăng ký kết hôn đối với người đang trong thời gian công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn

x

x

x

59

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

x

x

x

60

Bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con sau khi có Quyết định nhận cha, mẹ, con

x

x

x

61

Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

x

x

x

62

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

x

x

x

63

Thủ tục xử lý đơn thư

x

x

x

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Xác nhận đơn xin khai thác cây lấy gỗ của hộ gia đình

x

x

x

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

1

Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã

x

x

x

2

Đề nghị cứu trợ đột xuất

x

x

x

3

Xác nhận bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động

x

x

x

4

Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

x

x

x

5

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

x

x

x

6

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

x

x

x

7

Xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm Bảo trợ xã hội

x

x

x

8

Xác nhận giấy bảo lãnh xin di chuyển nơi nhận chế độ ưu đãi Người có công

x

x

x

9

Xác nhận hộ nghèo

x

x

x

10

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

x

x

x

11

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

x

x

x

12

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

x

x

x

13

Xác nhận hồ sơ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng hoặc di dời hài cốt liệt sỹ

x

x

x

14

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg có đủ 15 năm công tác đến dưới 20 năm công tác

x

x

x

15

Xác nhận người có công hưởng che đo miễn, giảm thue nha đất

x

x

x

16

Xác nhận hồ sơ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

x

x

x

17

Chứng nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

x

x

x

18

Xác nhận cho đối tượng chính sách để miễn, giảm về thu tiền sử dụng đất

x

x

x

19

Xác nhận bản khai của thân nhân thứ yếu đảm nhận việc thờ bằng Tổ quốc ghi công

x

x

x

20

Xác nhận chính sách ưu đãi học sinh là người tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục hoặc học nghề

x

x

x

21

Xác nhận đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh

x

x

x

22

Xác nhận đơn đề nghị đổi thẻ thương binh

x

x

x

23

Xác nhận hồ sơ cho sinh viên để học nâng cao

x

x

x

24

Xác nhận đơn xin việc

x

x

x

25

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

x

x

x

26

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến chống Mỹ và con đẻ của họ bị hậu quả chất độc hóa học

x

x

x

27

Xác nhận hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

x

x

x

28

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg có dưới 15 năm công tác

x

x

x

29

Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

x

x

x

30

Xác nhận thân nhân liệt sỹ người có công

x

x

x

31

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

x

x

x

32

Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

x

x

x

33

Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

x

x

x

34

Xác nhận chức vụ, thời gian hoạt động của người làm chứng cho người hoạt động cách mạng

x

x

x

35

Xác nhận về tình hình thân nhân của gia đình liệt sỹ

x

x

x

36

Xác nhận hồ sơ, thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện

x

x

x

37

Xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết

x

x

x

38

Hồ sơ giải quyết chế độ cho người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến chống Mỹ và con đẻ của họ bị hậu quả chất độc hóa học

x

x

x

39

Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng

x

x

x

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1

Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

x

x

x

2

Xác nhận đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

x

x

x

3

Xác nhận nhà và đất ở hợp pháp

x

x

x

4

Hòa giải tranh chấp về nhà, môi trường.

x

x

x

5

Xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch

x

x

x

6

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

x

7

Xác nhận đơn xin cấp đất ở

x

x

x

8

Xác nhận đơn xin chỉnh lý biến động đất đai

x

x

x

9

Xác nhận đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất để xây dựng đối với trường hợp phải xin phép

x

x

x

10

Tiếp nhận đơn thư về đất đai

x

x

x

11

Xác nhận thay đổi về các vấn đề địa chính

x

x

x

12

Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

x

13

Xác nhận đơn xin điều chỉnh diện tích đất ở

x

x

x

14

Thủ tục xác nhận việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

x

x

x

15

Thủ tục xác nhận vào đơn tách thửa hoặc hợp thửa đất; Xác nhận vào biên bản xác định ranh giới thửa đất

x

x

x

16

Thủ tục xác nhận vào hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

x

x

x

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ mẫu giáo độc lập

x

x

x

2

Thủ tục đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập

x

x

x

3

Thủ tục giải thể nhóm trẻ mẫu giáo độc lập

x

x

x

4

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập

x

x

x

VI. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Thủ tục xử lý đơn thư

x

x

x

2

Thủ tục tiếp dân

x

x

x

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Lập Quyết toán ngân sách nhà nước

x

x

x

2

Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

x

x

x

3

Lập dự toán ngân sách nhà nước

x

x

x

4

Thủ tục thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

x

x

x

VIII. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG - TÔN GIÁO

1

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

x

x

x

2

Cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo

x

x

x

3

Xác nhận đơn cho người đăng ký đi tu

x

x

x

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Giải quyết việc xin sửa chữa nhà (giữ nguyên hiện trạng)

x

x

x

2

Lập dự toán xây dựng, sửa chữa các công trình nhỏ có vốn đầu tư từ nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn.

x

x

x

3

Hòa giải, giải quyết tranh chấp đối với các hoạt động xây dựng

x

x

x

4

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn đã có quy hoạch

x

x

x

5

Xác nhận tình trạng nhà, đất

x

x

x

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

x

x

x

7

Gia hạn giấy phép xây dựng

x

x

x

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

x

x

x

9

Xác nhận hồ sơ xin phép xây dựng, cải tạo nhà

x

x

x

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1821B/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1821B/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2009
Ngày hiệu lực16/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1821B/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1821B/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1821B/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1821B/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
     Người kýLữ Ngọc Cư
     Ngày ban hành16/07/2009
     Ngày hiệu lực16/07/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1821B/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1821B/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung