Quyết định 2558/QĐ-UBND

Quyết định 2558/QĐ-UBND năm 2015 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 2558/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng Đắk Lắk 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2558/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 275/TTr-SXD ngày 10 tháng 9 năm 2015.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 1821B/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục KSTTHC - BTP (b/c);
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Lãnh đạo UBND tnh;
-
Lãnh đạo VP UBND tnh;
-
Sở Tư pháp;
-
Báo Đk Lắk, Đài PTTH tnh, Website tnh;
-
Cổng thông tin điện t tnh;
-
Lưu: VT, CN, NC (N_47)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Mã số hồ sơ trên hệ thống CSDLQG

Lý do bãi bỏ

01

Giải quyết việc xin sửa chữa nhà (giữ nguyên hiện trạng)

T-DLA-090525-TT

Theo Điểm K, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: “… nhà ở riêng lẻ nông thôn....” là thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng nên nội dung về thủ tục hành chính này để giải quyết xử lý công tác này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp chính quyền phải thực hiện

02

Lập dự toán xây dựng, sửa chữa các công trình nhỏ có vốn đầu tư từ ngân sách xã, phường, thị trấn.

T-DLA-090529-TT

Qua rà soát, đánh giá quy định về TTHC đây không phải là thủ tục hành chính được thực hiện theo yêu cầu của công dân, mà là công tác rà soát và lập dự toán thường xuyên hằng năm cấp chính quyền phải rà soát lập dự toán hỗ trợ trong xây dựng, sửa chữa công trình hạ tầng

03

Hòa giải, giải quyết tranh chấp đối các hoạt động xây dựng

T-DLA-090536-TT

Văn bản quy phạm pháp luật quy định không đầy đủ về các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính này do đó chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện để công bố theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Đgiải quyết xử lý công tác này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp chính quyền phải xử lý theo quy định của pháp luật

04

Xác nhận tình trạng nhà, đất

T-DLA-088201-TT

Văn bản quy phạm pháp luật quy định không đầy đủ về các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính này do đó chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện để công bố theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Để giải quyết xử lý công tác này thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp chính quyền phải xử lý khi bồi thường cho người dân theo quy định của pháp luật

05

Xác nhận hồ sơ xin phép xây dựng, cải tạo nhà

T-DLA-088748-TT

Theo Điểm K, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: ... nhà ở riêng lẻ nông thôn....” là thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng nên nội dung về thủ tục hành chính này để giải quyết xử lý công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp chính quyền phải thực hiện

06

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

T-DLA-088740-TT

Theo Điểm K, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: ... nhà ở riêng lẻ nông thôn....” là thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng

07

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

T-DLA-088692-TT

Theo Điểm K, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: “… nhà ở riêng lẻ nông thôn....” là thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng

08

Gia hạn giấy phép xây dựng

T-DLA-088731-TT

Theo Điểm K, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: “… nhà ở riêng lẻ nông thôn....” là thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng

09

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn đã có quy hoạch

T-DLA-090011-TT

Theo Điểm K, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: “… nhà ở riêng lẻ nông thôn....” là thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2558/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2558/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2558/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2558/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng Đắk Lắk 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2558/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng Đắk Lắk 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2558/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành21/09/2015
       Ngày hiệu lực21/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2558/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng Đắk Lắk 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2558/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng Đắk Lắk 2015

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực