Quyết định 1909/QĐ-UBND

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2013 về mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1909/QĐ-UBND 2013 mua bảo hiểm y tế Quyết định 290/2005/QĐ-TTg Sơn La ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia khácg chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của liên bộ: Quốc phòng - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 831/TTr-LĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho 05 đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

(có Danh sách kèm theo)

Mức mua Bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu, kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ do ngân sách địa phương cấp.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện Mai Sơn và các đối tượng có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND huyện Mai Sơn chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này kịp thời, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, các sở, ban, ngành liên quan và các đối tượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.HA.13b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Lò Văn Chúc

1955

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

2

Lò Thị Nún

1951

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

3

Lò Thị Sam

1950

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

4

Lò Văn Sam

1947

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

5

Lò Văn Phanh

1947

Xã Cò Nòi huyện Mai Sơn

Bản Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn

Không hưởng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1909/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1909/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1909/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1909/QĐ-UBND 2013 mua bảo hiểm y tế Quyết định 290/2005/QĐ-TTg Sơn La ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1909/QĐ-UBND 2013 mua bảo hiểm y tế Quyết định 290/2005/QĐ-TTg Sơn La ban hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1909/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1909/QĐ-UBND 2013 mua bảo hiểm y tế Quyết định 290/2005/QĐ-TTg Sơn La ban hành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1909/QĐ-UBND 2013 mua bảo hiểm y tế Quyết định 290/2005/QĐ-TTg Sơn La ban hành

            • 03/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực