Quyết định 1909/QĐ-UBND

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1909/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Nông nghiệp Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1542/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2019 CỦA CHTỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ; Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9/2016; Thông tư s 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về Quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đi với viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc S Nội vụ tại Tờ trình s 681/TTr-SNV ngày 16/10/2019 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 14/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu tại Danh mục số lượng vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tnh như sau:

“Vị trí Quản lý bảo vệ rừng” điều chỉnh cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp tối thiu từ “Hạng III” thành “Hạng IV trở lên”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tnh Phú Yên về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và slượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các s; Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1909/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1909/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 25/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tuần trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1909/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1909/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Nông nghiệp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1909/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Nông nghiệp Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1909/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Trần Hữu Thế
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 25/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tuần trước
(09/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1909/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Nông nghiệp Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1909/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Nông nghiệp Phú Yên

  • 25/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực