Quyết định 191/QĐ-UBND

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 191/QĐ-UBND kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 3993/BTTTT-THH ngày 04/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 01/TTr-STTTT ngày 25/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020” (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, thành phố (VIC);
- Cổng TTĐT, TT Công báo - Tin học;
- LĐVP UBND t
nh (H.Hùng);
- P.VHXH (T);
- Lưu: VT, M
i66/01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 191/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng Chính phủ điện tử;

Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0;

Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Công văn số 3993/BTTTT-THH ngày 04/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020.

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Môi trường pháp lý

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, y ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản trin khai, thực hiện nhằm phát trin công nghệ thông tin, cụ thể như:

- Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế mẫu về sử dụng thư điện tử trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin Thông tin và Truyền thông (Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin) tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trên Cng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau;

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát trin công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát trin bền vững và hội nhập quốc tế.

2. Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng CNTT được đầu tư tương đối đồng bộ, đều khắp từ các cơ quan cấp tỉnh đến cấp xã. Trung bình đạt tỉ lệ 0,8 máy tính/cán bộ, công chức; 0,4 máy in/cán bộ, công chức và 100% các cơ quan đã có mạng LAN và được kết nối với Internet tốc độ cao bằng ADSL hoặc cáp quang. Các cơ quan, đơn vị đang sử phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VIC) 100% đã trang bị máy scanner (quét văn bản).

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước (WAN) đã kết nối hầu hết các cơ quan cấp tỉnh đến Ủy ban nhân dân huyện và Huyện ủy; cho phép kết nối an toàn, n định cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ n định, mức độ bảo mật cao như hội nghị truyền hình trực tuyến.

Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã được đầu tư hoàn thiện ở mức cơ bản đáp ứng TCVN 9520:2012 với 280 GFLOPS xử lý và 53TB lưu trữ. Trung tâm giúp cho việc cung cấp hạ tng cho các ứng dụng CNTT mới, có thể trin khai nhanh chóng, bằng cách tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực xử lý và lưu trữ cho Trung tâm. Việc triển khai các ứng dụng tập trung tại Trung tâm dữ liệu tạo thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị duy trì và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT của tỉnh. Trung tâm hiện có đội ngũ với 18 nhân sự, trong đó có 01 thạc sĩ và 12 kỹ sư, cử nhân CNTT, điện tử - viễn thông. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo đơn vị vận hành tốt hệ thống và xây dựng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của tỉnh trong tương lai.

Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được đầu tư tại Trung tâm lưu trữ dữ liệu đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Các thiết bị chuyên dùng đã được đầu tư như tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép, lọc thư rác, quét virus, giúp duy trì hoạt động bình thường của Trung tâm. Mạng cục bộ (LAN) của các cơ quan cấp tỉnh đã được trang bị tường lửa nhằm hạn chế truy cập từ bên ngoài. Riêng đối với cấp huyện tường lửa chỉ được trang bị cho Văn phòng UBND và HĐND.

Nhìn chung hạ tầng CNTT đã đáp ứng được nhu cầu trước mắt để triển khai các ứng dụng CNTT, nhưng chỉ đạt được mức độ hoàn thiện trung bình và cần phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện đlàm nền tảng trin khai an toàn cho hệ thống Chính quyền điện tử.

3. ng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan Nhà nước

Bên cạnh phần mềm Quản lý văn bản điều hành (VIC), phần mềm Quản lý đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ trong phạm vi toàn tỉnh; ngoài ra tất cả các cơ quan đều có những ứng dụng CNTT riêng lẻ, phục vụ công tác chuyên môn trong hoạt động thường xuyên của cán bộ, công chức. Số lượng các phần mềm được cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan sử dụng khá lớn (120 tên gọi phần mềm khác nhau) chủ yếu khai thác năng lực tính toán và lưu trữ cho các nghiệp vụ của từng cá nhân mà chưa có sự chia sẻ dữ liệu, phối hp xử lý giữa các cá nhân, giữa các cơ quan.

Nhiều ứng dụng lưu trữ, cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý (đi kèm các cơ sở dữ liệu dùng chung) trong kế hoạch 2011- 2015 đã xác định nhưng chưa đủ nguồn lực để triển khai.

4. ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa nhiều. Ngoài các trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và các văn bản quy phạm pháp luật; bước đầu đã cung cấp cho người dân toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2. Một số dịch vụ công (145/1.687 thủ tục hành chính) đã được cung cấp ở mức độ 3 nhưng mức độ quan tâm của người dân chưa cao, có dịch vụ chưa nhận được hồ sơ trực tuyến.

Các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp triển khai theo ngành dọc trên phạm vi cả nước đã được ứng dụng ở Cà Mau. Tuy nhiên, mức độ sử dụng của người dân với các ứng dụng này rất khác nhau. Ứng dụng trực tuyến trong lĩnh vực thuế và hải quan được người dân sử dụng thường xuyên hơn. ng dụng đăng ký kinh doanh trực tuyến gần như không được sử dụng, do người dân và doanh nghiệp rất ít khi thực hiện công việc này.

5. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

Hiện nay trong tỉnh có 03 cơ sở đào tạo chuyên ngành CNTT bậc đại học với hàng trăm sinh viên theo học, sẵn sàng đáp ứng cho các cơ quan, đơn vị có yêu cầu.

Cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Nhà nước hiện có 39 người ở các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Phần lớn các cơ quan, đơn vị khác không có vị trí chuyên trách CNTT. Số lượng cán bộ CNTT chuyên trách so với kiêm nhiệm là 39/89. Trong đó phân theo trình độ có 110 người trình độ đại học và 04 người trên đại học.

Nguồn nhân lực CNTT chuyên trách trong các cơ quan mỏng và yếu. Nguồn đã được đào tạo có thể tuyển dụng lớn nhưng cần phải đào tạo thêm sau tuyển dụng.

Hầu hết cán bộ, công chức (3.440 người) đã đạt chứng chỉ tin học mức A hoặc B, C.

6. Kinh phí triển khai các dự án ứng dụng CNTT chính trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Kinh phí dành cho ứng dụng CNTT từ các nguồn trong 05 năm của tỉnh là 77 tỷ 855 triệu đồng. Trong 60 nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT được đưa vào Kế hoạch giai đoạn 2011-2015 chỉ có 27 nhiệm vụ, dự án được trin khai. Tuy nhiên các nhiệm vụ, dự án được lựa chọn ưu tiên trin khai đã đáp ứng các nhu cầu bức xúc của cơ quan đề xuất, thiết lập được các thành phần thiết yếu của hạ tầng CNTT làm cơ sở để trin khai các ứng dụng khác. Chi tiết các dự án và kinh phí thực hiện tại Phụ lục 1.

III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu tổng quát

- ng dụng CNTT xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh theo mô hình Chính quyền điện tử. Hệ thống thông tin phục vcho việc xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức; phục vụ cho giao dịch giữa cơ quan với cơ quan Nhà nước; giữa Nhà nước với doanh nghiệp; giữa Nhà nước với công dân.

- ng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính. Hoàn thiện các hệ thống thông tin về các đối tượng quản lý để làm cơ sở đổi mới thủ tục hành chính. Tin học hóa các thủ tục hành chính giúp cho công tác quản lý của cán bộ, công chức nhanh gọn, chính xác; công dân, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan Nhà nước nhanh chóng, thuận tiện.

- Bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng thông tin, an toàn dữ liệu cho các ứng dụng CNTT của tỉnh; đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và ban hành các quy định, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dân.

- Sẵn sàng về hạ tầng và nguồn nhân lực để kết nối và khai thác các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu khai thác các hệ thống thông tin có phương tiện (máy tính, máy tính bảng, máy in ...) để sử dụng trong công việc.

- Bảo đảm 100% các cơ quan có mạng LAN được triển khai theo đúng thiết kế và được quản trị tại chỗ.

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin tại Trung tâm lưu trữ dữ liệu và hệ thống các mạng LAN.

2.2. ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành

- Tiếp tục triển khai rộng khắp và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điều hành (VIC) bảo đảm hoạt động ổn định, phục vụ lâu dài công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính.

- Xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý chuyên ngành, phục vụ cho việc quản lý đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, giúp các cấp trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin cho các ngành cùng phối hợp xử lý.

- Nâng cấp, chuyển đổi để tích hợp các ứng dụng hiện hữu, theo Kiến trúc của Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn chung của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các chỉ tiêu phấn đấu của Kế hoạch: 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm hồ sơ công việc liên thông (VIC), phần mềm một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử) phục vụ công tác quản lý, điều hành thông qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức biết khai thác, sử dụng hộp thư điện tử; 60% các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân các huyện thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; 95% thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và 90% văn bản chính thức, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng văn bản điện tử.

2.3. ng dụng công nghthông tin phục vụ người dân và doanh nghip

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và triển khai các ứng dụng phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến cùng với trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp có thể kết nối giao dịch trực tuyến bằng nhiều kênh như: Qua Internet, tin nhắn qua mạng điện thoại, trên các thiết bị máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc kiosque tra cứu công cộng.

- Xây dựng Trung tâm hành chính công, phục vụ giao dịch trực tiếp của người dân với đầy đủ phương tiện, theo phương thức một cửa, bảo đảm nhanh, gọn, chính xác.

- Các chỉ tiêu phấn đấu của kế hoạch: 95% thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được đưa lên Cổng Thông tin điện tử.

- Đến năm 2020: Có 100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3 và trong đó có 20% thủ tục hành chính được cung cấp mức độ 4 (Lộ trình thực hiện theo Kế hoạch s19/KH-UBND ngày 09/4/2015 của y ban nhân dân tỉnh về thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau năm 2015 và đến năm 2020).

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hạ tầng kỹ thuật

- Bổ sung, thay thế máy tính hư hỏng và các trang thiết bị khác để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Bổ sung, thay thế thiết bị hư hỏng cho Trung tâm lưu trữ dữ liệu để bảo đảm vận hành liên tục, hoàn thiện theo kiến trúc thành phần chức năng và mở rộng năng lực cho nhu cu triển khai ứng dụng mới.

- Mua và trả phí cho các dịch vụ cần thiết, để duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm như đường truyền, cng kết nối, cập nhật phần mềm hệ thống, dịch vụ chống virus, chống thư rác ...

2. ng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước

Các ứng dụng CNTT phục vụ nội bộ cơ quan nhà nước, có thể xem xét lựa chọn sử dụng từ các nhà cung cấp, mua sắm phần mềm thông dụng có sẵn hoặc xây dựng phần mềm nội bộ theo yêu cầu. Đối với các ứng dụng có nhu cầu chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan cần xem xét đến sự phù hợp với kiến trúc tổng thể của Chính quyền điện tử. Đối với các ứng dụng cần liên thông giữa các cấp, cần căn cứ vào Danh mục các hệ thống thông tin triển khai ở quy mô quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Giai đoạn 2016-2020 ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước có thnhóm lại như sau:

- Các ứng dụng cần xây dựng để trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn trong phạm vi cơ quan, trong phạm vi tỉnh;

- Các ứng dụng cn thiết có sẵn trên thị trường, có thể sử dụng theo hình thức thuê bao dịch vụ thường xuyên hoặc thuê trong thời gian cần thiết;

- Các ứng dụng được cung cấp thông qua hệ thống thông tin quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- ng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tăng cường trao đi, xử lý hồ sơ qua mạng.

- Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các địa phương; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin.

- Nâng cao nhận thức, năng lực và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Nâng cấp các trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có kết hp với thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên cung cấp theo Phụ lục 1, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Đảm bảo an toàn thông tin

- Đầu tư thiết lập một hệ thống dự phòng cho Trung tâm dữ liệu để hoạt động của các hệ thống thông tin không bị gián đoạn (khôi phục hoạt động trong thời gian ngắn nhất) khi có thiết bị hư hỏng phải thay thế, sửa chữa, khi bị tấn công, xâm nhập vào hệ thống chính;

- Đầu tư, hoàn thiện hệ thống chống xâm nhập, lây nhiễm mã độc cho toàn bộ hệ thống thông tin của tỉnh;

- Xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, vận hành đối với các ứng dụng trong hệ thống thông tin của tỉnh, nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn hệ thống của tỉnh;

- Xem xét áp dụng, xây dựng và triển khai các đề án, nhiệm vụ nhằm nâng cao tiềm lực về công nghệ, cơ sở vật vật chất và nhân lực về an toàn thông tin, giám sát, cảnh báo, ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn mạng;

- Tiếp tục triển khai và duy trì việc ứng dụng chữ ký số, chứng thư số cho các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.

5. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

- Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo và các hình thức khác nhằm nâng cao hiu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; tăng cường đào tạo và truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ở các cơ quan Nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin và việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin.

V. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp tài chính

Với nguồn tài chính có giới hạn, cần xem xét ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, dự án làm nền tảng không thể thiếu cho việc ứng dụng CNTT của nhiều cơ quan, của hệ thống chính; các dự án nhằm mục tiêu cải cách hành chính; các dự án chuyển tiếp của các năm trước đã có chủ trương, đang triển khai thực hiện.

Thực hiện đầu tư phải chọn lựa quy mô phù hp, phân chia giai đoạn đầu tư theo mức độ hoàn thiện dần, đcó thể triển khai được giải pháp khả thi nhất, trong khả năng đáp ứng của kinh phí, sớm khai thác được kết quả đầu tư.

2. Giải pháp triển khai

Các ứng dụng CNTT được đề xuất triển khai phải trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đó là cán bộ, công chức, viên chức có được phương tiện làm việc hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hơn thủ tục hành chính; người dân và doanh nghiệp có thêm phương thức giao dịch thuận tiện, minh bạch với cơ quan Nhà nước.

Việc triển khai cần nhắm đến các ứng dụng mang tính trọng tâm, trọng điểm. Ứng dụng phải mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy, mở đường cho việc ứng dụng CNTT của các hoạt động quản lý khác có liên quan để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Triển khai các ứng dụng CNTT cn bảo đảm yếu tố khả thi và tính hiệu quả, đồng thời phải đáp ứng tính sẵn sàng cao, bảo mật hệ thống, an toàn dữ liệu. Triển khai thí điểm thành công trước khi nhân rộng, triển khai đại trà. Đặc biệt ưu tiên vận dụng các mô hình đã được đánh giá là tiên tiến, thành công vào hoàn cảnh cụ thể của tỉnh.

3. Giải pháp tổ chức

Về mặt tổ chức cần bảo đảm vị trí chuyên trách CNTT của mỗi cơ quan để triển khai, duy trì và vận hành hệ thống thông tin trong phạm vi cơ quan mình. Đặc biệt cần quan tâm xây dựng đội ngũ giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố, phòng chống tấn công, đảm bảo an toàn mạng của cơ quan Nhà nước.

Cần hình thành các đơn vị chuyên trách để đảm bảo hoạt động cho các cơ sở hạ tầng CNTT thông tin quan trọng. Khi Chính quyền điện tử vận hành, yêu cầu các hệ thống thông tin phải vận hành liên tục với độ tin cậy cao. Các đơn vị chuyên trách với một đội ngũ chuyên nghiệp làm nhiệm vụ vận hành mới có thể bảo đảm được yêu cầu này.

Trong biện pháp tổ chức cần linh hoạt trong sử dụng hình thức bố trí chuyên trách hoặc biệt phái cho một số nhiệm vụ tùy theo điều kiện làm việc cụ thể như đối với cán bộ tại bộ phận một cửa.

4. Giải pháp môi trường pháp lý

Ban hành các quy định tạo môi trường pháp lý cho việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Việc ứng dụng hiệu quả CNTT đòi hỏi sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo. Các quy định về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức là phương tiện đbiến quyết tâm của lãnh đạo thành hành động của toàn thể cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng và ban hành kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử là cần thiết, đbảo đảm tính thống nhất của toàn bộ hệ thống thông tin trong phạm vi tỉnh, cũng như phạm vi quốc gia. Các ứng dụng CNTT triển khai trong tương lai cần phải xem xét đến sự phù hợp với kiến trúc tổng thể để tránh trùng lặp, tăng khả năng chia sẻ, kết nối liên thông trong toàn hệ thống.

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Các ứng dụng CNTT chuyên ngành khi thực hiện cần có sự phối hợp và thực hiện các hướng dẫn của Bộ chuyên ngành, nhằm tận dụng và khai thác hiệu quả các dự án chuyên ngành, bảo đảm quá trình triển khai đồng bộ. Vì vậy, lộ trình thực hiện các dự án này phụ thuộc vào thời gian trin khai và hướng dẫn của Bộ. Mặt khác, thời gian thực hiện trin khai các dự án còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, về nguồn nhân lực, về quy trình thủ tục công việc, về khả năng bố trí nguồn kinh phí của tỉnh. Dự kiến các công việc cho từng năm trong Kế hoạch này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện triển khai cụ thcủa dự án đó.

Các nhiệm vụ thường xuyên được phát sinh sau khi hoàn thành các dự án, nên thời gian thực hiện sẽ phụ thuộc vào tình hình triển khai các dự án.

Dự kiến chi tiết lộ trình thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo từng năm được thể hiện tại Phụ lục 2.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh là nguồn bảo đảm cho nhu cầu thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT này. Tùy vào thời đim triển khai và sự phát triển của thị trường dịch vụ công nghệ thông tin, tùy thuộc vào sự định hướng của Chính phủ ở thời điểm đó; các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT có thđược triển khai bằng hình thức thuê dịch vụ, bằng nguồn vốn đầu tư ban đầu ngoài ngân sách với hình thức PPP (hình thức đối tác công tư).

Khi thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần khảo sát và cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư, nếu có khả năng thuê dịch vụ hay hợp tác PPP. Trong một số trường hp việc thuê dịch vụ sẽ hiệu quả hơn vì không phải đầu tư một khoản lớn ngay từ ban đầu, không cần tổ chức đội ngũ duy trì, vận hành, lại có thể dễ dàng nâng cấp dịch vụ hay kết thúc, chuyn đổi khi không còn nhu cầu.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Cà Mau 2016-2020 bao gồm các dự án, nhiệm vụ xác định tại Danh mục của Kế hoạch này: 129,3 tỷ đồng. Trong đó năm 2016 là 38,3 tỷ đồng. Hàng năm các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT khác tùy yêu cầu triển khai, tình hình ngân sách sẽ được bsung vào Danh mục chung của Kế hoạch này và bố trí vốn đthực hiện.

VIII. DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

1. Danh mục các nhiệm vụ, dự án mới ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020 tại Phụ lục 2 của Kế hoạch này. Việc đầu tư để sửa chữa, thay mới các cụm máy truyền thanh không dây cho các xã, nhằm đưa thông tin về cơ sở không được đưa vào danh mục này mà đề xuất đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

2. Các nhiệm vụ, dự án khác có liên quan đến ứng dụng CNTT có thể được xác định khi phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh, khi phê duyệt các kế hoạch liên quan như kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao. Các nhiệm vụ, dự án này hàng năm cần rà soát tiếp tục cập nhật vào Danh mục dự án, nhiệm vụ đlàm căn cứ thực hiện.

3. Các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án nêu trong danh mục trên, có trách nhiệm đề xuất xin chủ trương đầu tư, tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm sự lồng ghép về nội dung, kinh phí với các chương trình, kế hoạch, dự án chuyên ngành đang triển khai (nếu có), tránh trùng lặp, lãng phí.

4. Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư phải thông qua Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế sơ bộ.

IX. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH

- Kế hoạch nếu được quan tâm và đầu tư đúng hướng sẽ góp phần mang lại hiệu quả rất lớn về mặt kinh tế như: Giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm về thời gian và chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc. Bộ máy hành chính của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn, lãnh đạo các cấp dễ dàng điều hành và ra quyết định kịp thời. Góp phần tích cực trong thực hiện cải hành chính chung của tỉnh.

- Hạ tầng công nghệ thông tin được đồng bộ và hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu kết nối và an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Nguồn nhân lực CNTT được đào tạo bài bản, đáp ứng nhu cầu trin khai ứng dụng sâu rộng ở các cơ quan Nhà nước.

- Rút ngắn đáng kể thời gian phục vụ người dân và doanh nghiệp, giúp người dân và doanh nghiệp đỡ tốn kém về thời gian, công sức và tiền bạc.

- Tạo môi trường làm việc thông suốt, thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, là cơ sở cần thiết trong việc thúc đy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Trình tự thủ tục hành chính được công khai minh bạch, giảm thiểu tối đa những hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

- Góp phần vào công cuộc đổi mới của Đảng, đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới. Tạo niềm tin cho nhân dân, tạo sự tin tưởng vào công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta đang lãnh đạo.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020”.

- Hàng năm, xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cà Mau, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đxuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hp với tiến độ và tình hình thực tế thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị về nội dung ứng dụng CNTT, nội dung, thủ tục đầu tư, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ, thống nhất.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả trin khai thực hiện, đrút ra kinh nghiệm.

2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nhân lực CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước, là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tchức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với chương trình, đề án cải cách hành chính.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát trin, từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm, về ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư đối với các tchức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực CNTT.

4. Sở Tài chính

Hàng năm, tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu phân bvốn sự nghiệp khoa học công nghệ - ứng dụng CNTT để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử của Chính phủ (“bố trí đủ ngân sách hàng năm cho xây dựng Chính phủ điện tử”) và nội dung Kế hoạch này.

5. Các sở, ban, ngành khác và UBND cấp huyện

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với các cơ quan, các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị phải bao gồm mục chi riêng cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước./.

 

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI  ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 191/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Kế hoạch vốn

Phân kỳ thực hiện theo Kế hoạch

Đơn vị chủ t

Kết quthực hiện

GHI CHÚ

Kinh phí thực hiện

Tiến đ

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng cộng

Loại vốn TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A+B

TỔNG CỘNG

169.896

 

 

2.301

10.247

21.064

27.766

16.477

77.855

 

 

 

A

CÁC DÁN THEO KH CNTT 2011-2015

120.256

 

 

1.451

10.247

13.910

19.170

5.691

50.469

 

 

 

I

Xây dng hệ thng thông tin phục vụ chỉ đạo điu hành ca UBND tỉnh

13.650

 

 

0

9.182

750

2.663

0

12.595

 

 

 

1

Phần mềm hồ sơ công việc liên thông triển khai mở rộng cho các cơ quan phường, xã và ban, ngành đoàn thể trong tnh

2.000

2011-2012

Sở TT&TT

 

2.700

 

2.663

 

5.363

SN

Đã hoàn thành

Có Kế hoạch 1956 năm 2013 triển khai giai đoạn ba, 6 tđồng

2

Xây dựng hệ thống thư điện tử của tỉnh và tích hợp vào phần mềm hồ sơ công việc liên thông

1.000

2011-2012

STT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

3

Xây dựng cổng thông tin điện tử của tnh và tích hợp các trang thông tin điện tử thành phần

6.900

2012-2013

STT&TT

 

6.482

 

 

 

6.482

SN

Đã hoàn thành

Hoàn thành trong năm 2013

4

Xây dựng Hệ thống tích hp thông tin kinh tế - xã hội của tnh

750

2012-2013

VP UBND tnh

 

 

750

 

 

750

SN

Đã hoàn thành

Hoàn thành trong năm 2013

5

Xây dựng Hệ chương trình quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và thông báo tình trạng giải quyết đơn, thư qua mạng

2.000

2011-2012

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

6

Xây dựng phần mềm qun lý báo cáo trực tuyến tiến độ triển khai và thực hiện các dự án đầu tư qua mạng

1.000

2011-2012

Sở KH&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

 

II

Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ ngưi dân và doanh nghiệp

38.750

 

 

836

0

1.800

0

0

2.636

 

 

 

1

Phần mềm Một cửa, một cửa liên thông

7.950

2010-2011

STT&TT

836

 

 

 

 

836

SN

Đã hoàn thành

 

2

Xây dựng cơ sdữ liệu phương tiện giao thông và dịch vụ công trực tuyến trong việc cấp phép về giao thông

1.500

2013-2014

Sở GTVT

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

Trùng với dự án của Trung ương.

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng và dịch vụ công trực tuyến cấp phép xây dựng

1.500

2011-2013

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

Dự án đang chuẩn bị đầu do trùng với dự án Trung ương triển khai nên dừng lại.

4

Xây dựng hệ thống thông tin vào công tác qun lý ca ngành tài chính và dịch vụ công trực tuyến qua mạng

6.000

2011-2014

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

2.000

2013-2015

S NN&PTNT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Chuyển qua giai đoạn sau.

6

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ công chức

1.800

2011-2012

Sở Nội vụ

 

 

1.800

 

 

1.800

SN

Đã hoàn thành

 

7

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các trạm thu phát sóng (BTS) trên nền công nghệ GIS

1.500

2011-2012

STT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

Chưa có giải pháp triển khai hiệu quả

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cp phép lao động và dịch vụ công trực tuyến

1.000

2013-2014

S, TB&XH

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

 

9

Xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp và dịch vụ công trực tuyến về trích lục lý lịch tư pháp

2.000

2013-2015

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

 

10

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép quảng cáo, chương trình biểu diễn và dịch vụ công trực tuyến

1.000

2014-2015

Sở VH, TT&DL

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quyn tác giả, sở hữu khoa học và dịch vụ công trực tuyến

1.000

2014-2015

Sở KH&CN

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

12

Xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp thương mại hoạt động có điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ công trực tuyến

2.000

2012-2013

Sở Công thương

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

13

Xây dựng Cơ sở dữ liệu hành nghề Y, Dược tư nhân và dịch vụ công trực tuyến về đăng ký hành nghề Y, Dược tư nhân

2.000

2011-2013

Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

14

Xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và dịch vụ công trực tuyến thực hiện cơ chế một cửa liên thông

1.500

2012-2013

Sở KH&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

15

Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh cá thể và dịch vụ công trực tuyến

1.500

2013-2014

SKH&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

 

16

Xây dựng Hệ thống hội chuẩn từ xa qua mạng, kết nối bệnh viện tnh với các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh

4.500

2011-2012

SY tế

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

 

III

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin

34.000

 

 

0

0

10.000

11.000

4.220

25.220

 

 

 

1

Xây dựng Trung tâm dữ liệu của tnh phục vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu

18.000

2011-2013

Sở TT&TT

 

 

10.000

7.000

 

17.000

ĐT

Đã hoàn thành

 

2

Xây dựng Hệ thống mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) cho các cơ quan quản lý nhà nước cp xã

8.000

2011-2013

STT&TT

 

 

 

4.000

4.220

8.220

SN

Đang thực hiện

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành cuối năm 2015

3

Xây dựng Hệ thống an toàn bo mật thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tnh và cấp huyện

8.000

2013-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

Trùng với Kế hoạch 1599 năm 2013

IV

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng cho chính phủ điện tử

15.000

 

 

0

0

0

5.000

0

5.000

 

 

 

1

y dựng Cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng và thiết kế quy hoạch

10.000

2012-2014

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện

Chưa có giải pháp triển khai

2

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ khẩu, hộ tịch tích hợp chung vào hệ thống của Trung ương đầu tư

5.000

2013-2015

Sở Tư pháp

 

 

 

5.000

 

5.000

SN

Đang thực hiện

Chuyển đổi tên dự án về Hộ tịch

V

Các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp

18.856

 

 

615

1.065

1.360

507

1.471

5.018

 

 

 

1

Duy trì, bo trì và nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc liên thông

5.400

2011-2015

STT&TT

385

565

600

300

600

2.450

SN

Đã hoàn thành

 

2

Duy trì, bảo trì và nâng cấp phần mềm một cửa, một cửa liên thông

3.600

2012-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

 

0

 

Dừng thực hiện

 

3

Nâng cấp mrộng, duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

1.800

2011-2015

Sở TT&TT

 

 

460

 

 

460

SN

Đã hoàn thành

 

4

Đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật qun trị hệ thống hàng năm

2.900

2011-2015

STT&TT

230

500

300

207

450

1.687

SN

Đã hoàn thành

 

5

Phcập kiến thức tin học cho nông dân nông thôn và tuyên truyền phổ biến cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công qua mạng

3.000

2011-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

 

0

 

Dừng thực hiện

Chưa có giải pháp triển khai phù hp

6

Nâng cấp hệ thư tín điện tử của tnh và tích hợp vào phần mềm hồ sơ công việc liên thông

288

2014-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

 

0

 

Chưa thực hiện

 

7

Nâng cấp cng thông tin điện tử của tỉnh và tích hợp các trang thông tin điện tử thành phần thành cổng

480

2015

STT&TT

 

 

 

 

421

421

SN

Đã hoàn thành

Xây dựng tích hợp 09 Trang thành phần lên Cổng tnh

8

Nâng cấp hệ thống tích hợp thông tin kinh tế xã hội của tỉnh

288

2014-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

 

0

 

Chưa thực hiện

 

9

Nâng cấp, duy trì hệ chương trình quản lý đơn thư khiếu nại, tcáo và thông báo tình trạng giải quyết đơn, thư qua mạng

500

2014-2015

STT&TT

 

 

 

 

 

0

 

Dừng thực hiện

Trùng với dự án của Trung ương.

10

Nâng cấp, duy trì phần mềm quản lý báo cáo trực tuyến tiến độ triển khai và thực hiện các dự án đầu tư qua mạng

300

2014-2015

STT&TT

 

 

 

 

 

0

 

Chưa thực hiện

Phần mềm chưa đầu tư

11

Duy trì các dịch vụ công trực tuyến khác sau khi triển khai đưa vào sử dụng

300

2013-2015

STT&TT và các cơ quan liên quan

 

 

 

 

 

0

 

Chưa thực hiện

Chờ chủ đầu tư đề xuất

B

CÁC D ÁN PHÁT SINH THÊM SO KH 2011-2015

49.640

 

 

850

0

7.154

8.596

10.786

27.386

 

 

 

I

Các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp

9.936

 

 

0

0

1.360

2.560

1.924

5.844

 

 

 

1

Htrợ Website cho các đơn vị

1.440

2013-2015

STT&TT

 

 

990

954

954

2.898

SN

Đã hoàn thành

Theo Kế hoạch 1596 năm 2013

2

Trả cước đường truyền mạng chuyên dùng

760

2013-2016

STT&TT

 

 

370

370

370

1.110

SN

Đã hoàn thành

Theo Kế hoạch 1596 năm 2014

3

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

1.500

2014-2015

STN&MT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Theo Kế hoạch 1595 năm 2013

4

Tập huấn sử dụng mã nguồn mở cơ bản cho cấp huyện, cấp tỉnh và cấp xã (ba năm)

3.000

2013-2015

STT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Theo Kế hoạch 1958. Chờ hướng dẫn chung cho các Bộ, Ngành Trung ương

5

Duy trì, mở rộng hệ thống chứng thư số và chữ ký số các cơ quan cấp tỉnh cấp huyện

1.500

2013-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

300

300

SN

Đang thực hiện

Theo kế hoạch 1599 năm 2013

6

Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tnh Cà Mau đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

500

2013-2014

Sở TT&TT

 

 

 

 

300

300

SN

Đang thực hiện

Theo kế hoạch 1575 năm 2014

7

Mua sắm thiết bị, duy trì hoạt động ca hộp mail điện tử tỉnh

500

2014

STT&TT

 

 

 

500

 

500

SN

Đã hoàn thành

 

8

Đối ứng của địa phương để thực hiện dự án Nâng cao khnăng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tnh Cà Mau

736

2014

Sở TT&TT

 

 

 

736

 

736

SN

Đã hoàn thành

 

II

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

13.000

 

 

0

0

2.994

0

7.862

10.856

 

 

 

1

Hội nghị truyền hình trực tuyến

5.000

2015-2016

STT&TT

 

 

 

 

5.000

5.000

SN

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

 

2

Hội trường điện tử

3.000

2013

STT&TT

 

 

2.700

 

 

2.700

ĐT

Đã hoàn thành

 

3

ISO Điện tử (Năm 2015 đổi tên thành Một cửa, một cửa liên thông)

3.000

2013-2015

SKH&CN và STT&TT

 

 

294

 

2.862

3.156

SN

Đang thực hiện

Theo Kế hoạch 1595 năm 2013

4

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường học Sở GD&ĐT

2.000

2013-2015

Sở GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Theo kế hoạch 1595 năm 2013

III

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin

11.000

 

 

0

0

0

1.000

0

1.000

 

 

 

1

Đầu tư phần phần mềm, phần cứng bảo đảm an toàn bảo mật thông tin stại các đơn vị cấp tnh cấp huyện

4.500

2013-2015

STT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Theo kế hoạch 1599 năm 2013

2

Trang thiết bị nghiên ứng cứu sự cố máy tính

3.000

2013-2015

Sở TT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Theo kế hoạch 1599 năm 2013

3

Mua sm trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành

3.000

2014-2015

Sở TT&TT

 

 

 

1000

 

1.000

SN

Đã hoàn thành

Công văn số: 2062/UBND-VX ngày 28/4/2014

4

Dự án phòng họp thông minh (phòng họp trực tuyến)

500

2014

Sở GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

 

IV

Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp

15.704

 

 

850

0

2.800

5.036

1.000

9.686

 

 

 

1

Thư viện điện tử

6.000

2013-2015

Sở VH,TT&DL

 

 

 

 

1.000

1.000

SN

Đang thực hiện chun bị đầu tư

Theo kế hoạch 1486 năm 2015

2

Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo Dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

1.600

2013

Trường CĐCĐ CM

 

 

1.600

 

 

1.600

SN

Đã hoàn thành

Công văn số: 4110/UBND-VX ngày 15/8/2013.

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch đã được công chứng

1.000

2013-2015

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

Chưa thực hiện

Theo kế hoạch 1575 năm 2014

4

Phần mềm Công báo điện tử

1.000

2014

Cổng TTĐT

 

 

 

982

 

982

SN

Đã hoàn thành

Công văn số: 3929/UBND-VX ngày 30/7/2014

5

Qun lý đối tượng chính sách và bo trợ xã hội

1.394

2014

Sở TT&TT

 

 

 

1.394

 

1.394

SN

Đã hoàn thành

Công văn số: 2062/UBND-VX ngày 28/4/2014

6

Phần mềm quản lý bệnh viện (Hossoft)

4.710

2011-2015

SKH&CN

850

 

1200

2.660

 

4.710

SN

Đã hoàn thành

Công văn s: 784/UBND-VX ngày 09/3/2011
Công văn số: 6241/UBND-VX ngày 03/12/2013
Công văn số: 2757/UBND-VX ngày 03/6/2014

 

STT

Diễn giải

Số dự án, nhiệm vụ

Kế hoạch vốn

Kinh phí thực hiện

A

Tổng số dự án, nhiệm vụ trong đó:

60

169.896

77.855

 

- Theo Kế hoạch 2011-2015

38

120.256

50.469

 

- Bổ sung thêm đến 2015

22

49.640

27.386

B

Tiến độ thực hiện

60

169.896

77.855

1

- Đã hoàn thành:

20

66.120

54.879

 

+ Trong kế hoạch:

10

47.980

37.249

 

+ Ngoài kế hoạch:

10

18.140

17.630

 

- Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

2

11.000

6.000

 

+ Trong kế hoạch:

-

-

-

 

+ Ngoài kế hoạch:

2

11.000

6.000

2

- Đang thực hiện đầu tư

5

18.000

16.976

 

+ Trong kế hoạch:

2

13.000

13.220

 

+ Ngoài kế hoạch:

3

5.000

3.756

3

- Chưa thực hiện

16

27.176

0

 

+ Trong kế hoạch:

7

11.076

0

 

+ Ngoài kế hoạch:

9

16.100

0

4

- Dừng thực hiện

17

47.600

0

C

Phân theo nguồn vốn

77.855

1

Kinh phí thực hiện cho 25 DA sử dụng vốn sự nghiệp 75%:

58.155

2

Tổng kinh phí thực hiện 02 DA sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển 25%:

19.700

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: 191/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dự án, nhiệm vụ

Chđầu tư

Mục tiêu, quy mô dự án

Thời gian thực hiện

Tổng kinh p

Kinh phí thực hin 2016

Kinh phí thc hin 2017

Kinh phí thực hiện 2018

Kinh phí thực hiện 2019

Kinh phí thực hiện 2020

Nguồn vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TNG CỘNG

 

 

 

129.300

40.800

35.250

18.500

20.650

14.100

 

I

Hạ tng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

 

 

37.900

20.600

13.700

1.200

1.200

1.200

 

1

Mua sắm thiết bị nâng cấp, duy trì hệ thống Hội nghị trực tuyến (Dự án đã được phê duyệt giai đoạn 2015-2016)

Văn phòng UBND tnh

Phục vụ các cuộc hợp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh

2015-2016

2.500

2.500

 

 

 

 

SN

2

Thiết bị qun trị, giám sát và cảnh báo tự động cho Datacenter

Sở TT&TT

Giám sát, cảnh báo tình trạng an toàn của hệ thống Trung tâm dữ liệu

2016

600

600

 

 

 

 

SN

3

Xây dựng, triển khai các thành phần hạ tầng phục vụ hoạt động ca chính quyền điện t tnh Cà Mau

Sở TT&TT

- Xây dựng Trung tâm lưu trữ, phòng ngừa, khắc phục sự cố dữ liệu;

- Trang thiết bị Trung tâm thông tin hành chính công;

- Thiết bị giám sát cho tất cả bộ phận 1 cửa (SN);

- Nhà làm việc của Trung tâm lưu trữ, Trung tâm thông tin KT-XH và dịch vụ công trực tuyến;

- Mrộng chính quyền điện tử (SN).

2016-2018

30.000

17.500

12.500

 

 

 

ĐT& SN (3.500)

4

Mua sắm phần mềm phòng, chống virus đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Sở TT&TT

Mua sắm phần mềm phòng, chống virus đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

2017- 2020

4.800

 

1.200

1.200

1.200

1.200

SN

II

Cơ SDữ liệu chuyên ngành

 

 

 

2.000

0

1.500

500

0

0

 

1

Xây dựng ứng dụng khai thác hệ thống thông tin địa lý (GIS) nền tlệ 1:50.000

Sở TNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền tỉnh Cà Mau, làm cơ sở kết nối với các nguồn dữ liệu không gian, phục vụ qui hoạch, quản lý của các ngành, lĩnh vực khác

2017

500

 

500

 

 

 

SN

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ tài nguyên và môi trường

Sở TNMT

Số hóa các tài liệu về TN&MT nhằm tăng cường hiệu ququản lý, khai thác tài liệu lưu trữ, đáp ng yêu cầu truy cập thông tin, trao đổi thông tin một các an toàn

2017-2018

1.500

 

1.000

500

 

 

SN

III

Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo và điều hành

 

 

 

29.450

4.000

9.050

6.200

7.100

3.100

 

1

Xây dựng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

Sở Tài chính

Quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

2016-2017

4.000

2.500

1.500

 

 

 

SN

2

Chương trình quản lý hiện vật bo tàng

Sở VHTTDL

Số hoá dữ liệu hiện vật; thiết bị CNTT quản lý hiện vật

2017-2018

450

 

350

100

 

 

SN

3

ng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý Tài chính ngân sách tnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020

Sở Tài chính

Mục tiêu tăng cường hiệu quả công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ và điều hành tài chính, ngân sách các cấp trên địa bàn tnh Cà Mau.

2017-2020

7.000

 

2.000

2.000

2.000

1.000

SN

4

Xây dựng các phn mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành và phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

S Nông nghiệp và PTNN

Áp dụng trong ngành nông nghiệp

2019-2020

2.000

 

 

 

500

1.500

SN

5

Phát trin hệ thống thông tin quản lý đào tạo, quản lý tài sản, thiết bị, vật tư dạy học

Sở LĐTBXH

Xây dựng HT Thông tin phục vụ cho công tác đào tạo đối với học sinh sinh viên học nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

2017

300

 

300

 

 

 

SN

6

Hệ thống đọc tự động TTS (TEXT TO SPEECH)

Sở TT&TT

Dịch đọc tự động văn bản

2016

700

700

 

 

 

 

SN

7

Phần mềm một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử) giai đoạn 2

Sở TT&TT

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến mức độ 4 và xử lý hồ sơ dịch vụ công theo quy trình một cửa. Đồng thời thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trên môi trường mạng

2016-2017

3.000

100

2.900

 

 

 

SN

8

Triển khai phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ

Sở TT&TT

Triển khai tích hợp theo yêu cầu của VP Chính phủ

2016-2017

1.000

100

900

 

 

 

SN

9

Trin khai hệ thống hội nghị THTT cho 160 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Sở TT&TT

Thuê dịch vụ hội nghị truyền hình cho 3 cấp cơ quan nhà nước

2016-2020

3.000

600

600

600

600

600

SN

10

Qun lý thông tin y tế qua hệ thống dữ liệu cơ sở từ y tế các tuyến xã, huyện, tỉnh và y tế tư nhân

SY tế

Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế từ tỉnh, huyện, xã.

Áp dụng cả y tế công và y tế tư.

2017-2019

8.000

 

500

3.500

4.000

 

SN

IV

ng dụng CNTT phục vụ ngưi dân và doanh nghiệp

 

 

 

14.450

6.500

2.750

3.200

1.000

1.000

 

1

Xây dựng hệ thống thư viện điện tử

Sở VHTTDL

Xây dựng và hoàn thiện hoạt động thư viện điện tử cấp tỉnh, cấp huyện tạo nguồn tài nguyên thông tin số trực tuyến

2015-2016

4.500

4.500

 

 

 

 

SN

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch

Sở Tư pháp

 

2015-2016

2.000

2.000

 

 

 

 

SN

3

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau

Sở TNMT

Tạo lập cơ sở dữ liệu qun lý chuyên ngành TN&MT tập trung toàn tỉnh gắn với hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý, kết nối thông tin đa ngành, tăng cường khả năng cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp

2018-2020

2.500

 

 

500

1.000

1.000

SN

4

Xây dựng hệ thống thông tin về qui hoạch sử dụng đất, giá đất và tra cứu thông tin trên Trang thông tin điện tcủa S

Sở TNMT

y dựng hệ thống thông tin về qui hoạch sử dụng đất, giá đất và tra cứu thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở

2017-2018

450

 

250

200

 

 

SN

5

Tin học hóa hệ thống khám chữa bệnh thực hiện bệnh án điện tử, đăng ký khám bệnh từ xa, qun lý thuốc, vật tư y tế

Sờ Y tế

Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý CNTT tại các bệnh viện

2017-2018

5.000

 

2.500

2.500

 

 

SN

V

Nhiệm vụ ứng dụng CNTT hàng năm

 

 

 

45.500

9.700

8.250

7.400

11.350

8.800

 

1

Bo trì, nâng cấp phòng họp trực tuyến, mua sắm (hàng năm) thiết bị thay thế

Văn phòng UBND tỉnh

Bo trì, nâng cấp phòng họp trực tuyến, mua sắm (hàng năm) thiết bị thay thế

2016-2020

2.500

 

1.000

500

500

500

SN

2

Nâng cấp phần mềm thông tin kinh tế - xã hội EGC

Sở TT&TT

Phục vụ báo cáo thông tin cho Lãnh đạo tỉnh, S, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2016

400

400

 

 

 

 

SN

3

Tích hợp, mở rộng Phần mềm theo dõi nhiệm vụ ca Chính phủ giao

Sở TT&TT

Tích hợp, mrộng Phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ giao

2019-2020

1.500

 

 

 

500

1.000

SN

4

Mrộng năng lực hoạt động Trung tâm dữ liệu của tnh

STT&TT

Mrộng năng lực hoạt động Trung tâm dữ liệu của tỉnh

2016-2019

7.000

3.500

 

 

3.500

 

SN

5

Thuê, mua các dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động của Trung tâm dữ liệu

Sở TT&TT

Các dịch vụ cập nhật cho thiết bị phòng chống virus, thư rác, xâm nhập mạng và cập nhật các phần mềm hệ thống

2016-2020

8.400

1.500

1.650

1.700

1.750

1.800

SN

6

Chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chẩn đoán, điều trị của các bệnh viện

Sở Y tế

Đào tạo tập huấn, cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho các tuyến bnh viện tỉnh, huyện

2017-2020

5.000

 

1.500

1.000

1.000

1.500

SN

7

Duy trì, cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin đã được trin khai của tỉnh

Sở TT&TT và các sở chủ quản

Duy trì hàng năm các ứng dụng đã triển khai và cập nhật khi có thay đổi về yêu cầu quản lý

2016-2020

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

SN

9

Duy trì đường truyền mạng chuyên dùng

STT&TT

Trả phí đường truyền mạng chuyên dùng hàng năm

2016-2020

3.200

500

600

700

700

700

SN

10

Tuyên truyền về chính quyền điện tử trên sóng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh

STTTT

Tuyên truyền để người dân hiểu, hướng dẫn, giới thiệu để người dân biết và sử dụng các dịch vụ của chính quyền điện tử

2016-2020

2.500

800

500

500

400

300

SN

Ghi chú: Tng hp nguồn vốn

 

- Tng sdự án, nhiệm vụ:

129.300

30

100%

 

 

 

 

 

 

 

+ Vốn đầu tư phát triển:

26.500

1

20

 

 

 

 

 

 

 

+ Vốn sự nghiệp:

102.800

29

80

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 191/QĐ-UBND kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 191/QĐ-UBND kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu191/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành01/02/2016
        Ngày hiệu lực01/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 191/QĐ-UBND kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/QĐ-UBND kế hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Cà Mau

         • 01/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực