Quyết định 1913/QĐ-UBND

Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện sang hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho nông dân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 (Điều 3, Quyết định 11/2010/QĐ-UBND)

Nội dung toàn văn Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1913/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN SANG HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NÔNG DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH, THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015 (ĐIỀU 3, QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2010/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số cơ chế chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 361/TTr-SKHĐT ngày 10/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện sang hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 (Điều 3, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1913/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1913/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2012
Ngày hiệu lực17/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1913/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1913/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành17/08/2012
        Ngày hiệu lực17/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh hình thức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm

            • 17/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực