Quyết định 1914/QĐ-UBND

Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1914/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng Khu cây xanh hồ nước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÀ Ở THẤP TẦNG, KHU CÂY XANH CÔNG CỘNG KẾT HỢP HỒ NƯỚC VÀ CÁC CHỨC NĂNG KHÁC, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỂM: XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI
.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1562/TTr-QHKT(P10-P7) ngày 01/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô nghiên cứu:

2.1. Vị trí: Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Thanh Liệt - huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

2.2. Phạm vi, ranh giới, quy mô nghiên cứu:

- Phía Bắc giáp Khu cây xanh công viên tưởng niệm danh nhân Chu Văn An;

- Phía Tây giáp Khu đô thị mới Cầu Bươu;

- Phía Đông giáp Nhà máy cơ khí Giải phóng và ruộng canh tác xã Thanh Liệt;

- Phía Nam giáp Trung tâm chuyển giao công nghệ cấp thoát nước, khu tập thể Công ty cơ khí 175, Công ty cấp thoát nước.

2.3. Quy mô nghiên cứu:

- Quy mô nghiên cứu: Tổng diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 80.616m2, trong đó:

+ Khu nhà ở X20 khoảng: 2.095m2 (thực hiện theo dự án riêng).

+ Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch: 78.521m2.

- Quy mô dân số tính toán khoảng 960 người.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Xây dựng khu nhà ở hiện đại, thấp tầng sinh thái, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực; Tạo tiền đề và động lực phát triển đô thị phía Nam Thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Trì.

- Tổ chức khu nhà ở có môi trường sinh thái, bền vững, mật độ xây dựng thấp, kết hợp với không gian cây xanh, mặt nước; góp phn nâng cao môi trường sng cho người dân khu vực, khai thác hiệu quả đất đai của Thành phố.

- Đề xuất Quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở mới được duyệt làm cơ sở pháp lý cho Chủ đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và chính quyền các cấp quản lý đầu tư và xây dựng theo quy hoạch.

4. Nội dung quy hoạch:

4.1. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 80.616m2. Trong đó: Khu nhà ở X20 khoảng: 2.095m2 (thực hiện theo dự án riêng); Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch: 78.521m2, với quy mô dân số tính toán khoảng 960 người.

Bảng tổng hợp sử dụng đất khu vực lập quy hoạch

TT

Chức năng sử dụng đất

Din tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu (m2/ng)

Dân số (người/ học sinh)

I

Đất thuc đơn vị

56.259

69,78

 

 

1

Đất nhà trẻ, mu giáo

2.967

3,68

3,09

198

2

Đất cây xanh, TDTT kết hợp hồ nước (trong đó diện tích mặt nước khoảng 2.000m2)

10.478

 

 

 

3

Bãi đxe tập trung

2.710

 

 

 

4

Đất nhóm ở

40.104

52,71

44,26

960

4.1

Nhà thp tng

25.960

 

28,20

920

4.2

Đường vào nhà

12.049

 

 

 

4.3

Khu nhà ở X20 (thực hiện theo dự án riêng)

2.095

 

 

40

II

Đất ngoài phạm vi đơn vị ở

24.357

30,22

 

 

1

Đường giao thông cấp khu vực, phân khu vực

21.262

26,37

 

 

2

Đất mương thoát nước kết hợp cây xanh khu vực

3.095

3,83

 

 

 

Tổng cộng

80.616

100,00

78,05

960

4.2. Phân bquỹ đất quy hoạch:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích khoảng 80.616m2; bao gồm 06 ô quy hoạch (A1, A2, A3, A4, B1, B2) có tổng diện tích khoảng 56.259m2 và đất đường giao thông khu vực, mương thoát nước kết hợp cây xanh khu vực. Trong đó các ô quy hoạch được xác định các ô chức năng sử dụng đất và đường giao thông nội bộ.

Bảng tổng hợp sử dụng đất theo theo các ô quy hoạch

TT

Chức năng sử dụng đất

Ký hiệu ô đt

Diện tích đất

(m2)

MĐXD

(%)

Diện tích XD

(m2)

Tầng cao

(tầng)

Diện tích sàn

(m2)

Dân s

(người/ h.sinh)

Ghi chú

I

KHU A

A

38.288

25,6

9.790

 

28.353

560

 

1

Ô quy hoạch A1

A1

15.313

11,3

1.725

 

4.366

112

 

1.1

Nhà ở thp tng (Nhà vườn)

A1.1-TT

1.943

68,0

1.321

3,0

3.962

72

 

1.2

Dự án X20

A1.2-X20

2.095

 

 

 

 

40

Thực hiện theo dự án riêng

1.3

Cây xanh, mặt nước, TDTT kết hợp dịch vụ.

A1.3-CX

4.285

5,0

214

1

214

 

DT mặt nước khoảng 2.000m2

1.4

Cây xanh

A1.4-CX

3.803

5,0

190

1

190

 

Khu Nghĩa trang hiện có

1.5

Bãi đxe tập trung

A1.5-ĐX

2.710

 

 

 

 

 

 

1.6

Đường nhóm ở (li vào nhà)

A1-GT

477

 

 

 

 

 

MCN=9m

2

Ô quy hoạch A2

A2

8.261

43,1

3.558

 

10.674

172

 

2.1

Nhà ở thấp tầng (Biệt thự)

A2.1-TT

2.052

52,0

1.067

3

3.201

52

 

2.2

Nhà ở thấp tầng (Biệt thự)

A2.2-TT

1.586

52,0

825

3

2.474

36

 

2.3

Nhà ở thấp tầng (Biệt thự)

A2.3-TT

3.204

52,0

1.666

3

4.998

84

 

2.4

Đường nhóm ở (li vào nhà)

A2-GT

1.419

 

 

 

 

 

MCN=9m

3

Ô quy hoạch A3

A3

2.080

5,0

104

 

104

 

 

3.1

Cây xanh, TDTT

A3-CX

2.080

5,0

104

1

104

 

 

4

Ô quy hoạch A4

A4

7.774

56,6

4.403

 

13.209

276

 

4.1

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

A4.1-TT

2.010

68,0

1.367

3

4.100

88

 

4.2

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

A4.2-TT

2.031

68,0

1.381

3

4.143

88

 

4.3

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

A4.3-TT

2.434

68,0

1.655

3

4.965

100

 

4.4

Đường nhóm ở (li vào nhà)

A4-GT

1.299

 

 

 

 

 

MCN=9m

5

Đường giao thông cấp ni b

A-GT

4.860

 

 

 

 

 

MCN=12m

II

KHU B

B

17.971

43,2

7.771

 

22.544

400

 

1

Ô quy hoạch B1

B1

6.218

42,8

2.661

 

7.241

100

 

1.1

Nhà ở thấp tầng (Bit thự)

B1.1-TT

1.626

52,0

846

3

2.537

35

 

1.2

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

B1.2-TT

1.579

68,0

1.074

3

3.221

65

 

1.3

Trường mm non

B1.3-TH

2.967

25,0

742

2

1.484

198 hs

 

1.4

Cây xanh

B1.4.CX

46

 

 

 

 

 

 

2

Ô quy hoch B2

B2

9.376

54,5

5.110

 

15.303

300

 

2.1

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

B2.1-TT

2.010

68,0

1.367

3

4.100

85

 

2.2

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

B2.2-TT

1.928

68,0

1.311

3

3.933

75

 

2.3

Nhà ở thấp tầng (Nhà vườn)

B2.3-TT

3.557

68,0

2.419

3

7.256

140

 

2.4

Cây xanh

B2.4-CX

264

5,0

13

1

13

 

 

2.5

Đường nhóm ở (li vào nhà)

B2-GT

1.617

 

 

 

 

 

MCN=9m

3

Đường giao thông cấp nội bộ

B-GT

2.377

 

 

 

 

 

MCN-12m

III

Mương thoát nước kết hợp cây xanh

M-CX

3.095

 

 

 

 

 

 

1

Mương thoát nước, cây xanh khu vực

M-CX1

1.170

 

 

 

 

 

Trong đó DT mương ≈ 535m2

2

Mương thoát nước, cây xanh khu vực

M-CX2

1.925

 

 

 

 

 

Trong đó DT mương 870m2

IV

Đường giao thông cấp khu vực, phân khu vực

GT

21.262

 

 

 

 

 

 

1

Đường cấp khu vực

GT1

8.236

 

 

 

 

 

MCN=30m

2

Đường cấp khu vực

GT2

10.156

 

 

 

 

 

MCN= 17,5m

3

Đường phân khu vc

GT3

2.640

 

 

 

 

 

MCN=13m

 

Tổng cộng

 

80.616

21,8

17.561

 

50.897

960

 

Ghi chú:

- Diện tích các ô đất sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập hồ sơ cắm mốc trên cơ sở tuân thủ phạm vi và các chỉ tiêu đã được xác định; công trình đảm bảo khoảng lùi, khoảng cách theo đúng Quy hoạch được duyệt.

- Quỹ nhà ở xã hội cần ti thiểu 2.077m2, Chủ đầu tư cần tuân thủ theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

- Chỉ tiêu đất trường học (nhà trẻ, mẫu giáo) được tính toán phù hợp, đảm bảo bán kính phục vụ để đáp ứng cho nhóm nhà ở độc lập tại ô quy hoạch

- Phạm vi dự án Khu nhà ở X20 - Tổng cục Hậu cần tuân thủ theo đúng Quyết định số 5877/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 (sẽ thực hiện theo dự án riêng) trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp tiêu chí phân loại dự án đã xác định tại quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Ranh giới khu cây xanh ký hiệu A1.4-CX được xác định trên cơ sở phạm vi nghĩa trang hiện có (sau khi trừ phạm vi mở đường theo quy hoạch), đã được UBND xã Thanh Liệt xác nhận tháng 6/2016.

- Xây dựng 01 bãi đxe tập trung tại vị trí phía Bắc khu đất với diện tích khoảng: 2.710m2 để đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho khách vãng lai và khu dân cư hiện có lân cận. Hình thức bãi đ xe có thxây dựng (ngầm hoặc nổi) đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung xây dựng các nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực thích hợp (khu công viên, cây xanh, bãi đxe, nơi tập trung đông người,...) phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo bán kính phục vụ, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực (có thể nghiên cứu biện pháp xây dựng ngầm hoặc ni).

4.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

a) Bcục không gian kiến trúc:

Ý đồ chính trong tổ chức không gian là xây dựng một khu nhà ở mới hiện đại có đặc trưng kiến trúc, thấp tầng (cao 03 tầng) có môi trường sống tiện nghi, mang tính sinh thái, nhiều không gian cây xanh, mật độ xây dựng thp. Khai thác tt những yếu tố cảnh quan trong khu vực, tổ chức không gian hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung của toàn khu theo đúng định hướng của quy hoạch phân khu đô thị (khu vực vành đai xanh sông Nhuệ).

Trên trục đường quy hoạch ở phía Đông Bắc bố trí khu cây xanh tập trung, hồ nước kết hợp một số công trình dịch vụ, TDTT phục vụ chung cho khu vực; kết nối với khu đxe tập trung, đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho khu công viên cây xanh và khu vực khi có nhu cầu.

Các cụm nhà ở được tổ chức đa dạng bao gồm: biệt thự, nhà vườn thấp tầng; được bố trí với mật độ xây dựng thấp, sinh thái kết nối với các không gian cây xanh phân tán trong nhóm ở tạo được sự hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan. Hệ thống giao thông trong khu biệt thự, nhà vườn được tổ chức độc lập theo một mạng riêng đảm bảo sự yên tĩnh, thuận tiện tiếp cận cho người dân sinh sng tại dự án, góp phn cải thiện điều kiện môi trường vi khí hậu.

Cụm công trình công cộng hạ tầng xã hội (nhà trẻ, mẫu giáo) được tổ chức tại trung tâm đơn vị ở (phía Nam dự án), đảm bảo bán kính phục vụ với hình thức bcục công trình mềm dẻo, nhiều không gian cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sư phạm tt.

b) Thiết kế đô thị:

* Cấu trúc không gian đô thị:

- Phát triển khu đô thị mới đồng bộ hiện đại, có tính sinh thái, hài hòa với cảnh quan tự nhiên cũng như với các khu đô thị mới xung quanh.

- Tổ chức không gian cảnh quan thấp tầng, hình thành các trục cảnh quan và các không gian điểm nhấn trọng tâm, đảm bảo liên kết hài hòa với không gian xung quanh (Khu Công viên tưởng niệm danh nhân Chu Văn An).

* Phân vùng thiết kế đô thị:

Phân vùng thiết kế đô thị bao gồm các ô quy hoạch với các chức năng đô thị, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực trọng tâm, đim nhn:

- Các chức năng khu nhà ở gồm: Nhà trẻ, nhà ở (biệt thự, nhà vườn).

- Trục tuyến chính quan trọng: trục giao thông chính của khu nhà ở.

- Điển nhấn quan trọng: khu cây xanh TDTT, hồ nước kết hợp dịch vụ bố trí tại phía Đông Bắc khu ở.

- Không gian mở: Khu công viên cây xanh TDTT tập trung lõi giữa, các tuyến dải cây xanh kết nối trong các nhóm nhà, các đường dạo kết hợp các quảng trường nhỏ.

* Yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy mô đất, mật độ xây dựng công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn.

- Tầng cao công trình tuân thủ theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng. Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

- Công trình nhà trẻ xây dựng thấp tầng cần hài hòa với cảnh quan thiên nhiên; Tổ chức cây xanh và sân chơi trong nhà trẻ đủ diện tích theo quy định. Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực lối vào được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn, hình thành quảng trường có tập kết người và phương tiện.

- Khu cây xanh, hồ nước kết hợp TDTT, dịch vụ cần được thiết kế chi tiết, đảm bảo thuận tiện cho người dân nghỉ ngơi và các hoạt động vui chơi giải trí. Cây xanh đô thị cần tuân thủ quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên vườn hoa và hồ đã được UBND Thành phố phê duyệt.

4.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

4.4.1. Quy hoch giao thông:

a) Các tuyến đường cấp khu vực:

- Xây dựng tuyến đường chính khu vực có bề rộng mặt cắt ngang B=30m gồm: lòng đường 2x7,5m (4 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x7,5m ở phía Bắc khu quy hoạch.

- Xây dựng tuyến đường khu vực có bề rộng mặt cắt ngang B=17,5m gồm: lòng đường rộng 8,0m (2 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x4m; Dải phân cách giữa rộng 1,5m cắt qua giữa khu đất theo hướng Đông - Tây.

- Xây dựng tuyến đường khu vực có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=17,5m gồm: lòng đường 7,5m (2 làn xe); Vỉa hè hai bên rộng 2x5m ở phía Đông khu quy hoạch.

b) Các tuyến đường cấp nội bộ:

- Xây dựng tuyến đường phân khu vực có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=13,0m gồm: lòng đường 7,0m (2 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x3m ở phía Tây.

- Xây dựng các tuyến đường vào nhà có bề rộng mặt cắt ngang B = 9,0-12m gồm: lòng đường 6m; vỉa hè hai bên rộng 2x(1,5-3,0)m.

c) Nút giao thông: các nút giao thông trong khu vực nghiên cứu là nút giao bằng.

d) Bãi đỗ xe: Xây dựng 01 bãi đỗ xe tập trung tại vị trí phía Bắc khu đất với diện tích khoảng: 2.710m2 để đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho khách vãng lai và khu dân cư hiện có lân cận. Hình thức bãi đỗ xe có thể xây dựng (ngầm hoặc nổi) đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành.

e. Các chỉ tiêu đạt đưc:

- Tổng diện tích khu vực nghiên cứu: 80.616m2 (100%)

- Diện tích đất giao thông: 35.966 m2 (44,6%). Trong đó:

+ Đường cấp khu vực: 18.383 m2 (22,8%).

+ Đường cấp nội bộ: 14.873 m2 (18,4%).

+ Bãi đxe tập trung: 2.710 m2 (3,4%).

Mật độ mạng lưới đường: 13,75km/km2 (không tính đến đường vào nhà).

4.4.2. Quy hoch chuẩn bkỹ thut:

a) San nền:

- Hướng dốc: Từ Đông sang Tây, phù hợp với hướng thoát nước chính theo quy hoạch được duyệt.

- Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau Hmin = 5,60m, Hmax = 6,05m.

- Cao độ nền các ô đất Hmin = 5,80m, Hmax = 6,10m, xác định theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, độ chênh cao ΔH = 0,1m, độ dốc nền i ³ 0,004.

b) Thoát nước mưa:

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với thoát nước thải.

- Hướng thoát nước chính: hướng Đông - Tây.

- Các công trình đầu mối:

+ Xây dựng 1 hồ điều hòa trong khu đất cây xanh A1.3-CX (diện tích tối thiểu 2000m2). Bố trí các cửa phi điều tiết và bể lắng cặn, tách nước mưa đợt đầu để đảm bảo lưu lượng điều hòa và vệ sinh môi trường (không xả trực tiếp vào h điu hòa). Hình dáng hồ sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo. Hmực nước = 4,6m.

+ Xây dựng tuyến mương Ba Xã ở phía Tây với quy mô Bmặt = 15m, Hmn max = 4,5m (thực hiện theo dự án riêng).

+ Xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa kích thước từ D600mm-D1500mm trên các tuyến đường quy hoạch, thu gom nước mưa của các khu đất xây dựng rồi thoát vào tuyến mương Ba Xã ở phía Tây.

+ Xây dựng tuyến rãnh nắp đan kích thước BxH=0,4x0,6m thoát nước cho khu vực khu dân cư hiện có giáp ranh giới phía Nam khu quy hoạch, tránh ngập úng cục bộ.

+ Trên hệ thống cng thoát nước mưa, xây dựng các công trình kỹ thuật như giếng thu, giếng thăm, giếng kiểm tra theo quy định hiện hành.

4.4.3. Quy hoạch cấp nước:

a) Nguồn nước: Theo Quy hoạch, nguồn nước cấp cho khu đất được lấy từ nhà máy nước sông Đà thông qua các tuyến ống phân phối Φ100mm ÷ Φ200mm xây dựng dọc theo các tuyến đường quy hoạch có mặt ct ngang B=30m, B=17,5m và tuyến đường B=13,0m.

b) Mạng lưới đường ng cp nước:

- Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân phối có đường kính Φ100mm đấu nối với đường ống cấp nước phân phi nêu trên đảm bảo điu hòa lưu lượng nước cấp cho từng khu vực.

- Xây dựng các tuyến ống dịch vụ có đường kính Φ50m÷Φ75m là các tuyến ống cụt, được xây dựng dọc theo các tuyến đường vào nhà, lấy nước từ các tuyến ống phân phối Φ100mm để cấp nước cho các công trình thấp tầng theo áp lực của hệ thống cấp nước chung.

- Cấp nước cứu hỏa: Xây dựng hệ thống cấp nước cứu hỏa dọc theo các tuyến đường có đường ống cấp nước đường kính ≥ Φ100mm. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa theo quy định.

4.4.4. Quy hoạch cp điện:

a) Nguồn cấp điện: Theo quy hoạch, cấp điện cho khu đất được cấp nguồn từ trạm biến áp 110/22Kv Linh Đàm thông qua các tuyến cáp trục 22KV được xây dựng dọc theo tuyến đường khu vực B=17,5m cắt qua giữa khu đất.

b) Mạng lưới cấp điện:

- Xây dựng các tuyến cáp ngầm trung thế 22KV dọc hè một stuyến đường quy hoạch cấp nguồn đến 02 trạm biến áp 22/0,4KV.

- Xây dựng các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV dọc theo các tuyến đường quy hoạch để đấu nối từ các trạm biến áp 22/0,4KV đến các công trình.

- Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4KV, tổng công suất khoảng 1.750KVA. Vtrí các trạm biến áp được đặt gần trung tâm phụ tải dùng điện với bán kính phục vụ khoảng 300m. Vị trí và công suất trạm biến áp trong ô đất chỉ xác định sơ bộ, chi tiết sẽ được xác định theo mặt bằng và nhu cầu trong các giai đoạn sau.

c) Chiếu sáng đèn đường, công cộng:

- Từ trạm biến áp số 1 trong khu đất bãi đỗ xe có ký hiệu A1.5-ĐX, xây dựng các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV dọc theo các tuyến đường để chiếu sáng đèn đường.

- Khu vực cây xanh quảng trường trung tâm, mạng lưới chiếu sáng được nghiên cứu ở giai đoạn sau đảm bảo sự phù hợp và thống nhất với quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan.

4.4.5. Quy hoạch thông tin liên lc:

a) Nguồn cấp: Theo quy hoạch, khu đất được cấp nguồn từ tổng đài vệ tinh Cầu Bươu ở phía Tây Nam khu quy hoạch.

b) Mạng lưới thông tin liên lạc: xây dựng các tuyến cáp quang thông tin đi ngầm dọc các tuyến đường quy hoạch cấp nguồn từ tổng đài đến 02 tủ cáp để cấp cho các công trình.

4.4.6. Quy hoạch thoát nước thải và vsinh môi trường:

a) Thoát nước thải:

- Hướng thoát nước: Theo quy hoạch, khu vực quy hoạch thuộc lưu vực trạm xử lý nước thải Yên Xá. Trước mắt khi hệ thống thoát nước thải của Thành phố chưa được xây dựng, nước thải của các công trình được xử lý cục bộ trong mỗi bản thân công trình, đảm bảo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường sau đó được thoát vào hệ thống thoát nước thải dọc theo các tuyến đường. Tại điểm cuối hệ thống thoát nước thải được thoát tạm vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, có tiết diện D300mm-D400mm dọc theo các tuyến đường quy hoạch.

b) Vệ sinh môi trường:

- Phân loại rác: Để thuận tiện trong thu gom, vận chuyển và tái sử dụng cần tiến hành phân loại rác ngay từ nơi thải. Rác thải thông thường từ các nguồn thải khác nhau được phân loại theo hai nhóm chính: nhóm các chất có thể thu hồi tái sử dụng, tái chế và nhóm các chất phải xử lý chôn lp hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc thu gom: Rác thải phải được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyn về nơi quy định của thành phố.

- Phương thức thu gom:

+ Đối với khu nhà thấp tầng: Thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay theo giờ cố định hoặc thu gom vào các thùng rác và công ten nơ kín, bán kính phục vụ khoảng 100m/thùng và được vận chuyển hàng ngày.

+ Đối với các nơi công cộng như khu vực cây xanh, đường trục chính... đặt các thùng rác nhỏ có nắp kín dung tích tối thiểu là 1m3 khoảng cách 100m/thùng.

- Rác thải của khu quy hoạch được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển về nơi quy định của thành phố.

- Vệ sinh công cộng: Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung xây dựng các nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực thích hp (khu công viên, cây xanh, bãi đỗ xe, nơi tập trung đông người,...) phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo bán kính phục vụ, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực (có thnghiên cứu biện pháp xây dựng ngầm hoặc nổi).

- Nghĩa trang: Theo quy hoạch, nghĩa trang thôn Mả Nhịa hiện có trong khu đất sẽ được di chuyển đến nghĩa trang tập trung của Thành phố để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị theo quy định. Trong giai đoạn lập dự án, Chủ đầu tư đầu tư cần liên hệ với chính quyền địa phương để được thống nhất giải pháp, kế hoạch di dời nghĩa trang theo quy hoạch. Quỹ đất sau khi di chuyển mộ được sử dụng làm đất cây xanh cảnh quan theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

4.4.7. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dng và hành lang bảo vệ các tuyến htầng k thut:

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tọa độ tim đường, mặt cắt ngang điển hình và các yếu tố kỹ thuật khống chế ghi trực tiếp trên bản vẽ.

- Chỉ giới xây dựng được xác định để đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kiến trúc cảnh quan; chỉ giới xây dựng cụ thể của từng công trình được xác định theo cấp đường quy hoạch theo quy định của Quy chun xây dựng Việt Nam.

- Hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật: Tuân thủ theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới để triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa, bàn giao cho Chính quyền địa phương quản lý theo quy định tại Thông tư s15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố.

4.4.8. Đánh giá môi trường chiến lưc:

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược tuân thủ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng. Cụ thể thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác” tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7403/QĐ-UBND ngày 31/12/2015.

Quá trình triển khai, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của Dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu và nội dung về bảo vệ môi trường đã xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án và các điều kiện nêu tại Quyết đnh số 7403/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố.

5. Phân đợt đầu tư, quy định quản lý:

5.1. Phân đt đầu tư:

a) Xây dựng đợt đầu bao gồm:

- Ưu tiên xây dựng các tuyến đường giao thông đồng bộ với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông cấp khu vực (đoạn đường phía Đông Nam dự án nối đến đường Phan Trọng Tuệ); đường trục chính dự án (đoạn phía Nam), đường phân khu vực (đoạn phía Bắc giáp Khu cây xanh công viên tưởng niệm danh nhân Chu Văn An).

- Xây dựng công trình nhà trẻ, khu nhà ở thấp tầng đng bộ với hệ thống cây xanh, hồ nước; có gii pháp giảm thiểu tác động của khu nghĩa trang hiện có.

- Xây dựng đợt 2 bao gồm:

- Kè tuyến mương (phía Tây Bắc) cùng với hệ thống bãi đỗ xe tập trung.

- Xây dựng các hạng mục còn lại.

5.2. Quy định quản lý:

Trên cơ sở phân loại các dự án đầu tư, việc quản lý quy hoạch xây dựng được thực hiện theo từng dự án. Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt về chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch như: quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng...và các quy định khác theo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản...

Trường hợp khi lập dự án xin điều chỉnh chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ, bản vẽ đồ án và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500 phù hợp với Quyết định này để thực hiện và quản lý; Chủ trì phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết được duyệt để cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định;

- Giao Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông - Công ty Cổ phn Đầu tư Bất động sản Thanh Trì chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện đầu tư, xây dựng theo đúng Quy hoạch chi tiết được duyệt, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư và xây dựng và bảo vệ môi trường; Thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo xây dựng hoàn thành đồng bộ trong khu vực;

- Giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát xây dựng theo Quy hoạch chi tiết được duyệt; xử lý các trường hợp sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giao thông vận tải; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt; Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông - Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Thanh Trì; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND; (để b/cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo)
-
Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: các PCVP; các phòng CV;
- Lưu: VP, SQHKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1914/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1914/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1914/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1914/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng Khu cây xanh hồ nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1914/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng Khu cây xanh hồ nước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1914/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1914/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng Khu cây xanh hồ nước 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1914/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng Khu cây xanh hồ nước 2016

         • 20/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực