Quyết định 1916/QĐ-UBND

Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1916/QĐ-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 05/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị 25/CT-TTg , ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 179/TTr-SLĐTBXH, ngày 28/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT- TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 05/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg , ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2017 của Chính phủ; Thông báo kết luận số 43/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; Quyết định số 1915/QĐ-UBND , ngày 22/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

2. Yêu cầu

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục của các cấp, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa kết hợp với đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy, tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; hỗ trợ người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để họ cai nghiện thành công, tái hoà nhập cộng đồng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên liên tục. Tập trung thực hiện mục tiêu 03 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường hợp tác, huy động các nguồn lực để bảo đảm cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng hoá các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội về hiểm họa ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

3. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xoá bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động điều tra để kịp thời phát hiện, bắt giữ, truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy. Rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Đa dạng hoá các hình thức điều trị cai nghiện ma túy: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, thông qua các mô hình câu lạc bộ cai nghiện ma túy, điều trị thay thế bằng thuốc Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

5. Tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy; Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND, ngày 27/12/2016.

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy; Rà soát, nắm chắc số người nghiện đã áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy tại địa phương.

Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu người cai nghiện ma túy vào hệ thống quản lý.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện, Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác điều trị nghiện ma túy. Đa dạng hoá các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện; Đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

Tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy có hiệu quả.

Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị nghiện ma túy cho các học viên cai nghiện tại Cơ sở.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ điều trị nghiện ma túy.

2. Công an tỉnh

Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện, người sử dụng ma túy; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp trong việc truy tìm đối tượng bỏ trốn và bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy; tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Cơ sở cai nghiện khi có yêu cầu.

Chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp với Cơ sở cai nghiện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ sở Y tế có thẩm quyền phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh, từng bước mở rộng chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

Đẩy mạnh việc điều trị thay thế bằng Methadone cho người nghiện ma túy dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị Methadone. Hằng năm đánh giá kết quả chương trình điều trị Methadone, đề xuất các giải pháp phù hợp cho thời gian tới.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tăng cường chuyên mục, chuyên trang, thời lượng phát sóng và phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội trong việc tuyên truyền công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để quảng cáo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm trồng cây có chứa chất ma túy, cách nhận biết và tố giác người trồng, buôn bán cây có chứa chất gây nghiện. Hướng dẫn, hỗ trợ trồng các cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, kinh phí cải tạo, sửa chữa Cơ sở cai nghiện; hướng dẫn, kiểm tra quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

7. Sở Tư pháp

Tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính về một số nội dung liên quan đến quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

8. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh: Thực hiện tốt quy định về miễn, tạm hoãn việc chấp hành Quyết định của Toà án nhân dân đưa người nghiện vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạm thời đưa người đang chấp hành biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính theo yêu cầu của Cơ quan tiến hành tố tụng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp huyện, cấp xã và các tổ chức thành viên lồng ghép các nội dung, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giám sát thực hiện chính sách về phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đặc biệt, chú trọng việc tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm về ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện.

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn; Bố trí nguồn lực, bổ sung ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

Chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tăng cường công tác phòng chống ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý; nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương để đẩy mạnh thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ những người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện về học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thực hiện, là đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng trước ngày 25/5 và báo cáo năm trước ngày 25/11 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1916/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1916/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực07/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1916/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1916/QĐ-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1916/QĐ-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1916/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành07/09/2018
        Ngày hiệu lực07/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1916/QĐ-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1916/QĐ-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy Vĩnh Long

         • 07/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực