Quyết định 1916/QĐ-UBND

Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng vào Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1232/QĐ-UBND về Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/QĐ-UBND

Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1232/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2008 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định 2421/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng vào Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 24/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng.

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, NCCS, XD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1916 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ

Loại văn bản

Thời gian thụ lý (ngày làm việc)

Tổng số

Tiếp nhận - Hoàn trả

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

Tại UBND Tỉnh

1

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hồ sơ bao gồm:

 

20

01

15

01

3

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (01 bản)

Theo mẫu

 

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: (02 bản)

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hoặc giấy phép xây dựng; trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất; trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng thì phải có hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ về thừa kế và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

+ Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bản sao

- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng (02 bản)

Bản chính

2

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hồ sơ bao gồm:

 

10

01

5

01

3

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong đó nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình (01 bản);

Theo mẫu

 

- Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp

 phường, xã nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần liên tục trên báo Thừa Thiên Huế đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc giấy xác nhận của Tòa soạn báo Thừa Thiên Huế) hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 15 ngày đối với khu vực nông thôn (01 bản).

Bản chính

 

3

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hồ sơ bao gồm:

 

10

01

5

01

3

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi (01 bản)

Theo mẫu

 

- Giấy chứng nhận cũ đã được cấp trước đây; trường hợp hiện trạng công trình xây dựng có thay đổi, phải kèm theo các giấy tờ có liên quan đến nội dung thay đổi (02 bản).

Bản sao

4

Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hồ sơ bao gồm:

 

10

01

5

01

3

- Đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi (01 bản).

Theo mẫu

 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp trước đây (02 bản).

Bản sao

- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo hiện trạng mới (01 bản)

Bản chính

Ghi chú:

-"Bản chính" là các văn bản đã được đóng dấu của cơ quan, đơn vị ban hành văn bản, có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau.

-"Bản sao" là các văn bản được sao chụp từ bản chính có chứng thực, hoặc sao y.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1916/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1916/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2008
Ngày hiệu lực26/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1916/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1916/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành26/08/2008
       Ngày hiệu lực26/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận Huế

           • 26/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực