Quyết định 1930/QĐ-UBND

Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND thành phố Huế và các huyện.

Điều 2. Căn cứ Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Huế và các huyện:

a) Triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, cụ thể như sau:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả (gọi tắt là Tổ một cửa) để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thụ lý và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình;

- Xây dựng Quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị (trong đó quy định cụ thể danh mục thủ tục, danh mục các loại hồ sơ và thời hạn giải quyết của từng loại thủ tục theo quy định của pháp luật) trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong tháng 10/2007;

- Bố trí phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho Tổ một cửa theo quy định của Chính phủ. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí; danh mục các loại hồ sơ, thời gian giải quyết cho từng thủ tục hành chính; tên và chức danh của cán bộ tiếp nhận và giao trả kết quả tại nơi làm việc của Tổ một cửa.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; UBND các phường xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Rà soát, đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh những thủ tục hành chính không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức hoặc đề xuất bổ sung những thủ tục hành chính cần thiết để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; báo cáo UBND tỉnh xem xét trước trong tháng 11/2007;

c) Thường xuyên cập nhật để bổ sung, thay thế và hủy bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành, chỉ đạo của Chính phủ. Quá trình thực hiện phải niêm yết, thông báo công khai và tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, UBND tỉnh (vào tháng 05 và tháng 11 hàng năm) để điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này cho phù hợp.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

3. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan, đơn vị mình để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2007.

b) Tháng 05 và tháng 11 hằng năm, căn cứ báo cáo của các cơ quan, đơn vị về việc bổ sung, thay thế và hủy bỏ các thủ tục hành chính; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này.

c) Tổ chức kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này, Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007, Quyết định 93/2007QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các nhóm thủ tục hành chính cần thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 10/2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban CĐ CCHC Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CCHC tỉnh;
- Các Ban của TU;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT, GQVM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1930/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2007
Ngày hiệu lực31/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1930/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành31/08/2007
        Ngày hiệu lực31/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2007 danh mục thủ tục hành chính

            • 31/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực