Quyết định 1918/QĐ-UBND

Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa một cửa liên thông Sở Khoa học Huế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cLuật Tchức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 34/34 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cụ thể:

- 24 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

- 02 thủ tục hành chính áp dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ.

- 08 thủ tục hành chính áp dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 về việc sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
Sở Tư pháp;
-
Các PCVP và các CV;
-
Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1918/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tnh)

TT

Tên thủ tc hành chính

Thi gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đo và Văn phòng

Bộ phận TN&TKQ

I

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (13 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

15

0,5

13

1

0,5

 

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ schính của tchức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan qun lý trực tiếp của tchức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

7

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi người đứng đu của tchức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

8

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

10

0,5

8

1

0,5

 

9

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

10

0,5

8

1

0,5

 

10

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực

10

0,5

8

1

0,5

 

11

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đu cho văn phòng đại diện, chi nhánh ca tổ chức khoa học và công nghệ

15

0,5

13

1

0,5

 

12

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh

Không quy định

13

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

30

0,5

28

1

0,5

 

II

Lĩnh vực: Năng Iưng nguyên tử, An toàn bức xạ hạt nhân (06 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

5

0,5

3

1

0,5

 

2

Cấp giấy phép sdụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

11

0,5

9

1

0,5

 

3

Gia hạn giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

10

0,5

8

1

0,5

 

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế

10

0,5

8

1

0,5

 

5

Cấp lại giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế (trong trường hợp giy phép bị rách, nát, mt)

10

0,5

8

1

0,5

 

6

Cấp/cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chn đoán trong y tế)

10

0,5

8

1

0,5

 

III

Lĩnh vực: Công nghệ (03 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyn giao công nghệ (đi với trường hợp công nghệ thuộc dự án đu tư không do Thủ tướng chp thuận đầu tư)

11

0,5

9

1

0,5

 

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đi hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với trường hợp công nghệ thuộc dự án đầu tư không do Thủ tướng chấp thuận đầu tư)

7

0,5

5

1

0,5

 

3

Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư

15

0,5

13

1

0,5

 

IV

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ (02 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

30

0,5

28

1

0,5

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

15

0,5

13

1

0,5

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo quyết định s: 1918/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Chtịch UBND tnh)

STT

TÊN THTỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền QĐ

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Tổng

Bộ Phn tiếp nhận

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Trung tâm và Phòng Hành chính

Lãnh đạo S và Văn phòng

Bộ phn tiếp nhận

 

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (02 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước

SKHCN

15

0,5

13

0,5

0,5

0,5

 

2

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước

Sở KHCN

10

0,5

8

0,5

0,5

0,5

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 1918/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tnh)

STT

TÊN THTỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền QĐ

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Tổng

Bộ Phn tiếp nhận

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Trung tâm và Phòng Hành chính

Lãnh đạo S và Văn phòng

Bộ phn tiếp nhận

1

Kiểm định, Đo lường đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phải kim định nhà nước

Chi cục trưng CCTC ĐLCL

5

0,5

3

0,5

0,5

0,5

 

2

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Chi cục TCĐLCL

3

0,5

1

0,5

0,5

0,5

 

3

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Chi cục TCĐLCL

Không quy định

4

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hp chun của tchức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba)

Chi cục TCĐLCL

5

0,5

3

0,5

0,5

0,5

 

5

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chun (trường hp công bhợp chun dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất)

Chi cục TCĐLCL

5

0,5

3

0,5

0,5

0,5

 

6

Tiếp nhận h sơ công bhợp quy (trường hp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tchức chứng nhận hợp quy - bên thứ ba)

Chi cục TCĐLCL

5

0,5

3

0,5

0,5

0,5

 

7

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất)

Chi cục TCĐLCL

5

0,5

3

0,5

0,5

0,5

 

8

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Sờ KHCN

7

0,5

5

0,5

0,5

0,5

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1918/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1918/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1918/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1918/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành22/09/2015
       Ngày hiệu lực22/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1918/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015