Quyết định 1925/QĐ-UBND

Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2017 về ban hành Quy định bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 Phương pháp đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
À
GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 35/TTr-STTTT ngày 18 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PT-TT tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đức Quý

 

QUY ĐỊNH

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1925/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tương đương (sau đây gọi tắt là các sở, ngành)

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện).

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã)

Điều 3. Mc đích

1. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.

2. Giúp UBND tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành;

3. Đánh giá việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và giảm chi phí trong hoạt động công vụ;

4. Góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện đánh giá mức độ ứng dụng CNTT

1. Tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT phù hợp với tình hình triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch và mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Cho phép các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT thông qua việc công khai cách tính đim.

3. Việc đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, công khai, khách quan, chính xác, phản ánh thực chất, đầy đủ những nội dung của việc thực hiện kế hoạch, chương trình ứng dụng CNTT cụ thể của từng đơn vị.

Chương II

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT

Điều 5. Tiêu chí và cách tính điểm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT

1. Những nhóm tiêu chí chính làm cơ sở xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT bao gồm:

a) Hạ tầng kỹ thuật CNTT gồm 03 tiêu chí thành phần;

b) ng dụng CNTT gồm: 08 tiêu chí thành phần;

c) Trang thông tin điện tử gồm 09 tiêu chí thành phần;

d) Công tác đảm bảo an toàn thông tin gồm 06 tiêu chí thành phần;

e) Công tác lãnh chỉ đạo CNTT gồm 04 tiêu chí thành phần.

f) Nguồn nhân lực CNTT gồm 06 tiêu chí thành phần

2. Điểm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT cho từng nhóm tiêu chí

a) Hạ tầng kỹ thuật CNTT: 100 điểm

b) ng dụng CNTT gồm: 500 điểm

c) Trang thông tin điện tử: 100 điểm

d) Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 100 điểm

e) Công tác lãnh chỉ đạo CNTT: 100 điểm

f) Nguồn nhân lực CNTT: 100 điểm

3. Cách tính điểm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT (phụ lục kèm theo).

Điều 6. Cơ sở đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

1. Các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Phiếu thu thập số liệu, kết quả tự đánh giá mức độ ng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị.

3. Kết quả kiểm tra thực tế về tình hình ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị.

4. Số liệu thu thập trên các phần mềm ứng dụng CNTT.

5. Các tài liệu, văn bản kiểm chứng.

Điều 7. Tổ chức đánh giá

1. Quý IV hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng mẫu phiếu cung cấp thông tin gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị; báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá.

3. Căn cứ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT theo Điều 6 quy định này.

Điều 8. Thực hiện xếp hạng

1. Việc xếp hạng đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị được tính trên cơ sở tổng số điểm của các tiêu chí và xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp.

2. Xếp hạng được chia thành 03 nhóm đối tượng chính là:

a) Nhóm xếp hạng tốt: Cơ quan, địa phương có tổng điểm đạt từ 85% tổng điểm tối đa trở lên.

b) Nhóm xếp hạng khá: Cơ quan, địa phương có tổng điểm đạt từ 65% đến dưới 85% tổng điểm tối đa trở lên.

c) Nhóm xếp hạng trung bình: Cơ quan, địa phương có tổng điểm đạt từ 50% đến dưới 65% tổng điểm tối đa trở lên.

d) Nhóm xếp hạng yếu: Cơ quan, địa phương có tổng điểm đạt dưới 50% tổng điểm tối đa.

e) Cơ quan, đơn vị không gửi Phiếu đánh giá hoặc gửi Phiếu đánh giá không đúng thời gian quy định thì xếp hạng Yếu.

3. UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan đơn, vị trên địa bàn tỉnh;

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trước ngày 15 tháng 03 hàng năm.

4. Chỉ đạo các cơ quan báo chí phổ biến, tuyên truyền kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT hàng năm theo Quy định này.

Điều 10. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

1. Phân công cán bộ đầu mối theo dõi, tổng hợp, cung cấp kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị mình;

2. Cung cấp số liệu (có tài liệu kiểm chứng kèm theo) theo mẫu của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ đánh giá và Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực tế, xác thực số liệu phục vụ công tác đánh giá.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

 

PHỤ LỤC

CÁCH TÍNH ĐIM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quy định Bộ chỉ s
đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang)

TT

Tiêu chí

Cách tính điểm

Điểm tối đa

Ghi chú

I

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

100

 

1.1

Tlệ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính

Điểm = Tlệ x Điểm tối đa

40

 

1.2

Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

40

 

1.3

Tỷ lệ máy tính kết nội mạng cục bộ (LAN)

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

II

ng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan

 

500

 

2.1

Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng

 

80

 

 

- Tỷ lệ người dùng thường xuyên sử dụng

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- T lệ văn bản điện t gửi liên thông

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- T lệ văn bn điện t ký s gửi liên thông

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- T lệ văn bản điện t đã xử lý

Điểm = Tỷ lệ x Điểm ti đa

20

 

2.2

ng dụng chữ ký số

 

40

 

 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp chữ ký s

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- T lệ người dùng thường xuyên sử dụng

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

2.3

Quản lý cán bộ, công chức viên chức

 

40

 

 

- Có phần mềm quản lý cán bộ CCVC

Điểm = Điểm tối đa

20

 

 

- T lệ cán bộ, công chức được nhập vào hệ thống

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

2.4

Qun lý tài sn

 

40

 

 

- Có sử dụng phần mềm quản lý tài sản

Điểm = Điểm ti đa

20

 

 

- Tỷ lệ tài sn được cập nhập vào hệ thống

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

2.5

Thư điện tử công vụ @hagiang.gov.vn

 

80

 

 

- Cơ quan có sử dụng mail công vụ

Điểm = Điểm tối đa

20

 

 

- T lệ cán bộ, công chức thường xuyên đổi mật khẩu hộp thư công vụ

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- T lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng trong giao dịch công vụ

Điểm = Tỷ lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- T lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

2.6

Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến

 

170

 

 

- Có triển khai một cửa điện t liên thông

Điểm = Điểm tối đa

10

 

 

- Một cửa liên thông có kết ni với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tnh

Điểm = Điểm tối đa

10

 

 

- T lệ TTHC liên thông được tin học liên thông hóa hoàn toàn.

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

 

- T lệ hồ sơ nộp trực tuyến (mức độ 3)

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

 

- T lệ hồ sơ trả trước hạn

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

 

- Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

 

- Tỷ lệ TTHC điện tử liên thông

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- Tỷ lệ hồ sơ tr qua mạng (mức độ 4)

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- Tỷ lệ TTHC mức độ 3

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

 

- Tỷ lệ TTHC mức độ 4

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

20

 

2.7

ng dụng chuyên ngành khác

- 1 ứng dụng đơn (ứng dụng trong một cơ quan): 02 điểm

10

 

2.8

Trao đổi văn bản trên môi trường mạng

 

40

 

 

- Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyn hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) trên tng s văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

 

- T lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

III

Trang thông tin điện tử

 

100

 

 

Cung cấp, cập nhật thông tin trên Website

- Kiểm tra trực tiếp trên trang thông tin điện tử theo số lượng và tần suất cập nhật tin bài

- Có tối thiểu 2 cán bộ kiểm tra. Điểm đánh giá bng điểm trung bình của các cán bộ đánh giá

 

 

3.1

Thông tin giới thiệu

 

20

 

 

- Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan)

- Cung cấp đầy đ: điểm ti đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa ch thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị)

- Cung cấp đầy đủ: điểm ti đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cp: 0 điểm.

5

 

 

- Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (bao gồm địa ch, điện thoại, s fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin)

- Cung cấp đầy đủ: điểm ti đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức)

- Cung cấp đầy đủ: điểm ti đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.2

Tin tức, sự kiện

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ thông tin trong vòng 3 ngày: điểm tối đa.

- Không thường xuyên: 05 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

10

 

3.3

Thông tin chỉ đạo điều hành

 

10

 

 

- Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan

- Cung cấp đầy đủ: điểm ti đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Thông tin chỉ đạo, điều hành: Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 1,5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.4

Thông tin tuyền truyền

 

10

 

 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung

- Cung cấp đầy đ: điểm ti đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi qun lý nhà nước của cơ quan

- Cung cấp đầy đ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.5

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 05 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

10

 

3.6

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 

10

 

 

- Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, s ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu)

- Cung cấp đầy đủ: điểm ti đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.7

Thông tin về dịch vụ công trực tuyến

 

10

 

 

- Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện

- Cung cấp đầy đ: điểm ti đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí.

- Cung cấp đầy đ: điểm ti đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.8

Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 

10

 

 

- Đăng ti danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

 

- Trả lời ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.9

Thông tin báo cáo thống kê

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 05 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.

10

 

IV

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

100

 

4.1

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan

 

10

 

 

- Có nội quy, quy chế

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

 

- Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng

Điểm = T lệ x Điểm ti đa

5

 

4.2

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép

 

10

 

 

- Có cài đặt

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

 

- Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng

Điểm = Tỷ lệ x Điểm ti đa

5

 

4.3

Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan

 

20

 

 

- Có nội quy

Có: điểm ti đa. Không: 0 điểm

10

 

 

- Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng

Điểm = Tỷ lệ x Điểm ti đa

10

 

4.4

Cán bộ phụ trách quản lý an toàn, an ninh thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm

Có: Điểm = điểm tối đa.

Không: Điểm = 0

20

 

4.5

Mạng cục bộ được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chng truy cập trái phép

Có: Điểm = Điểm tối đa

Không: Điểm = 0;

20

 

4.6

Tlệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virus bản quyền

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

V

Công tác lãnh chỉ đạo ng dụng công nghệ thông tin

 

100

 

5.1

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo ský hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm.

25

 

5.2

Văn bản chỉ đạo việc ứng dụng CNTT

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm.

25

 

5.3

Thành lập Ban chỉ đạo CNTT hoặc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách CNTT

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm.

25

 

5.4

Thành lập Ban biên tập trang Thông tin điện tử

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo ský hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm.

25

 

VI

Nhân lực cho ứng dụng CNTT

 

100

 

6.1

Có cán bộ chuyên trách CNTT

Điểm = Điểm tối đa

10

 

6.2

Có cán bộ chuyên trách CNTT được hưởng chính sách CNTT theo Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND

Điểm = Điểm tối đa

10

 

6.3

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ về CNTT của cán bộ chuyên trách CNTT

- Đại học và trên đại học: điểm tối đa.

- Cao đẳng: 15 điểm

- Trung cấp: 10 điểm.

- Chng chỉ CNTT: 5 điểm

20

 

6.4

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc

Điểm = Tlệ x Điểm tối đa

20

 

6.5

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

6.6

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn CNTT trong năm

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

 

Tổng điểm

 

1.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1925/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýTrần Đức Quý
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Hà Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Hà Giang