Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Kế hoạch Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động Xã hội 2020


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2155/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ ngành liên quan;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2155/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Đề án). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án (sau đây viết tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án.

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

II. Yêu cầu

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

B. NỘI DUNG

I. Tổ chức phổ biến nội dung Đề án

1. Công tác chỉ đạo việc phổ biến nội dung Đề án

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Tổ chức 02 cuộc Hội nghị tại 02 miền (miền Nam, miền Bắc) để phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Thành phần tham dự: Đại diện các Bộ, ngành liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian: Trong tháng 02 năm 2014.

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính , Vụ Tổ chức cán bộ.

II. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án để chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo)

- Thành phần:

Trưởng Ban: Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó trưởng Ban: Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các thành viên gồm: Đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian: Trong tháng 02 năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

2. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (sau đây viết tắt là Tổ giúp việc)

- Thành phần:

Tổ trưởng: Một Lãnh đạo Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các thành viên gồm: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian: Trong tháng 02 năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trung tâm Thông tin.

3. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án

- Thời gian: Trong tháng 02 năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trung tâm Thông tin.

III. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

1. Hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, phát hiện những quy phạm chồng chéo, trùng lặp, những quy phạm không còn phù hợp hoặc những quan hệ mới phát sinh có liên quan, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Xây dựng Thông tư về tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ngoài tiêu chuẩn chung của các ngạch thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (theo điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật thanh tra năm 2010).

- Thời gian: hết năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Xây dựng Thông tư về quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc (chính sách lao động; an toàn vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; chính sách đối với người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới; dạy nghề; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phòng, chống tham nhũng).

- Thời gian: Hết năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

d) Tổ chức tập huấn về quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho công chức, thanh tra viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Sau khi ban hành Thông tư về quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức tập huấn hàng năm trên cơ sở nhu cầu của cơ quan thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý lao động ngoài nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ tổ chức cán bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Xây dựng Thông tư về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Hết năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý Lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

e) Xây dựng Thông tư về quy chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương.

- Thời gian: Hết năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý Lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

g) Xây dựng Quy tắc ứng xử của công chức, thanh tra viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian: hết năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý Lao động ngoài nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

h) Rà soát, đánh giá tình hình nội luật hóa và tình hình triển khai Công ước 81 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại, xây dựng phương án bổ sung hoàn thiện và các biện pháp thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban công ước.

- Thời gian: hết năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

2. Kiện toàn tổ chức thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:

2.1. Về tổ chức bộ máy, nhân sự:

a) Ở Trung ương:

- Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án thành lập Phòng thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng, Phòng thanh tra dạy nghề, lao động ngoài nước và lao động là người nước ngoài, Phòng xử lý sau thanh tra.

- Thời gian thực hiện: Hết năm 2016.

- Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý Lao động ngoài nước tổng kết, đánh giá thực trạng về tổ chức, hoạt động của bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành về dạy nghề, về quản lý lao động ngoài nước, đề xuất hướng kiện toàn về tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành về dạy nghề, về quản lý lao động ngoài nước.

- Thời gian thực hiện: Hết năm 2016.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Ở các tỉnh, thành phố có số đối tượng thanh tra lớn: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương nghiên cứu hình thành các bộ phận thanh tra chuyên trách theo từng lĩnh vực.

+ Thời gian: Hết năm 2017.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương.

- Ở các tỉnh, thành phố còn lại, phân công thanh tra viên chuyên trách, phụ trách theo từng lĩnh vực (mỗi thanh tra viên phụ trách tối đa 02 lĩnh vực).

+ Thời gian: Hết năm 2017.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Nghiên cứu thí điểm mô hình Thanh tra viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biệt phái tại địa bàn các quận, huyện, thị xã nơi có nhiều doanh nghiệp, số lao động lớn. Trước mắt thí điểm mô hình tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

- Thời gian: Hết năm 2017, sau đó tổng kết mô hình, nếu có hiệu quả sẽ triển khai nhân rộng

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

d) Xây dựng Đề án thành lập Văn phòng đại diện của Thanh tra Bộ ở miền Trung, miền Nam để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

- Thời gian: Hết năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Thanh tra chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ tổ chức cán bộ.

2.2. Về biên chế:

a) Mục tiêu:

- Đến năm 2015: đội ngũ công chức, thanh tra viên toàn ngành có từ 750 đến 800 biên chế.

- Đến năm 2020: đội ngũ công chức, thanh tra viên toàn ngành có từ 1.200 đến 1.250 biên chế.

b) Nhiệm vụ:

- Rà soát biên chế đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra hiện có;

Thời gian thực hiện: Hết quý III năm 2014.

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý Lao động ngoài nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thanh tra.

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức:

+ Ở Trung ương:

Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý Lao động ngoài nước xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thanh tra chuyên ngành về dạy nghề và quản lý lao động ngoài nước theo từng năm gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra Bộ xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của thanh tra Bộ và tổng hợp chung với đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thanh tra chuyên ngành về dạy nghề và quản lý lao động ngoài nước theo từng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thanh tra Sở tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của thanh tra Sở theo từng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thanh tra viên, công chức thanh tra:

a) Rà soát về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra viên, công chức thanh tra hiện có.

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hằng năm và 05 năm cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra (đối với đội ngũ thanh tra viên và công chức thanh tra hiện có và số công chức dự kiến tuyển dụng mới).

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Xây dựng đội ngũ giảng viên để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành lao động, thương binh và xã hội cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra.

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Xây dựng chương trình, nội dung tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra và đội ngũ giảng viên.

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015, tổ chức thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Dạy nghề, Cục quản lý Lao động ngoài nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

IV. Các nhiệm vụ khác

1. Phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hàng năm, Thanh tra Bộ, bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành về dạy nghề, về quản lý lao động ngoài nước, Thanh tra các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, lập kế hoạch mua sắm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch được phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, tiến tới nâng tầm thành Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh tra lao động khu vực ASEAN.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Thanh tra chính phủ.

- Đơn vị phối hợp thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ hợp tác Quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2020.

4. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra; tranh thủ nguồn lực của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ hợp tác Quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tăng cường trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

a) Xây dựng Chuyên trang thông tin điện tử của Thanh tra ngành lao động, thương binh và xã hội.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra bộ.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

b) Hoàn thiện phần mềm Phiếu tự kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

c) Xây dựng phần mềm bộ công cụ đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành Lao đông - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2017.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

d) Xây dựng phần mềm về quản lý và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra bộ

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

đ) Trang bị hệ thống máy chủ, máy tính đồng bộ.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra bộ

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

6. Đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá việc thực hiện Đề án

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung Đề án và Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung Đề án và được cụ thể hóa trong nội dung Kế hoạch này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện Đề án ở địa phương.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đề án và theo quy định của pháp luật./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 193/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/02/2014
Ngày hiệu lực 19/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Kế hoạch Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động Xã hội 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Kế hoạch Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động Xã hội 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 193/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành 19/02/2014
Ngày hiệu lực 19/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Kế hoạch Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động Xã hội 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Kế hoạch Đề án nâng cao năng lực thanh tra Lao động Xã hội 2020

  • 19/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực