Quyết định 1930/QĐ-UBND

Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bắc Từ Liêm Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2673/TTr-STNMT ngày 04 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Bắc Từ Liêm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bắc Từ Liêm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04 tháng 4 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.181,66

1.1

Đất trồng lúa

LUA

55,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

55,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

842,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

201,49

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

5,08

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

76,92

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.129,29

2.1

Đất quốc phòng

CQP

73,36

2.2

Đất an ninh

CAN

38,52

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

31,63

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

25,67

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,48

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

132,33

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.060,39

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

8,22

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,04

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

941,64

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,10

2.12

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

14,67

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

11,57

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

49,49

2.15

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

49,81

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

12,49

2.17

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

24,52

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

7,13

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

476,61

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

97,10

2.21

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK

2,53

3

Đất chưa sử dụng

CSD

220,95

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm kế hoạch, UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Bắc Từ Liêm:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đt, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;

- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2016 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án trong Nghị quyết 13/2015/ HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;...)

1

GPMB và xây dựng hàng rào tạm khu đềpô và đường dẫn vào đềpô thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

DGT

TTPTQĐ

17,57

 

17,57

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBNDTP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

 

2

Tiểu Dự án GPMB, hợp phần A Hành lang đường thủy số I, dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (đoạn qua địa bàn Hà Nội)

DTL

TTPTQĐ

1,90

 

1,90

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Đầu tư dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án WB6)

 

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Thưng Cát

3

Dự án xây dựng và cải tạo trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế

DTL

Cty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội

0,63

 

0,63

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

QĐ số 4956/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Xây dựng và cải tạo 3 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội

 

4

Dự án thu hồi đất bổ sung phục vụ thi công hạng mục cống bản 3x2,5 và gia cố kè đá gói thầu số 5

DTL

TTPT quỹ đất quận BTL

0,10

 

0,10

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn, Phúc Diễn

Thông báo số 79/TB-UBND ngày 11/4/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất

 

5

Mở rộng Học viện Tài chính

DGD

Học viện tài chính

11,55

 

11,55

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng, Xuân Đnh

Quyết định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KĐT đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

x

6

Mở rộng Đại học Mỏ Địa chất

DGD

Trường đại học mỏ địa chất

23,60

 

23,60

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 2

Quyết định số 7819/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 582/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt điều chnh thực hiện dự án đầu tư

x

7

Mở rộng học viện cảnh sát nhân dân

CAN

Học viện cảnh sát

9,70

 

9,70

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 1391/QĐ-BCA-H41 ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

8

Dự án khoan 3 giếng nước thô phục vụ trạm cấp nước phường Thượng Cát

DTL

Cty TNHH MTV nước sạch Hà Ni

0,12

 

0,12

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu

Văn bản số 8636/UBND- DGT ngày 05/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương

 

9

Tuyến đường điện 220KV Chèm - Tây Hồ

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,01

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương, Đông Ngạc

QĐ số 5099/QĐ-EVN Hà Nội ngày 25/12/2003 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Chèm - Tây Hồ

 

10

Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110kv lộ 175, 176 Chèm-Yên Phụ đoạn từ TBA 220kV Chèm đến ct xuất tuyến của đường dây 220/100kV Chèm-Tây Hồ

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,01

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương, Liên Mạc

Quyết định số 3922/QĐ-EVN HANOI ngày 27/10/2014 của Chủ tịch Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

11

Khu chức năng đô thị Tây Tựu, phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và các mục tiêu khác

ONT

Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm

3,50

 

3,50

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

QĐ số 2890/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu, tlệ 1/500

 

83,07

 

83,07

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

12

Xây dựng tuyến đường vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường số 2)

DGT

 

1,45

 

1,45

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội

x

13

Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây

DGT

 

3,61

 

3,61

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 4699/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT mới Tây Hồ Tây

 

0,15

 

0,15

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

14

Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây

DGT

TTPTQĐ

3,00

 

3,00

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

QĐ số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới Hà Nội

x

2,83

 

2,83

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

15

Hạ ngầm tuyến điện 110Kv tuyến Chèm-Hà Đông (Đoạn giữa Cột 30 và Cột 31) Kiều Mai

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,01

 

0,01

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

CV số 1842/UBND-QHXDGT ngày 11/3/2013 của UBND TP. Hà Nội về việc GPMB khu vực phía Nam nút giao đường 32 với đường vào KCN NTL để hạ ngầm tuyến điện 110kV Chèm - Hà Đông (đoạn giữa cột 30 và cột 31) phục vụ triển khai thi công Dự án tuyến ĐSĐT Nhổn

 

16

Tuyến đường điện 220KV Chèm - Vân Trì và mở rộng trạm Biến áp

DNL

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0,52

 

0,52

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 0822/QĐ- EVNPT ngày 30/7/2012 của Tổng giám đốc tổng công ty truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư

x

0,09

 

0,09

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

17

Xây dựng tuyến đường nối từ trường Đại học mỏ địa chất vào KCN Nam Thăng Long

DGT

 

1,73

 

1,73

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư (Nằm trong danh mục bố trí vốn thực hiện của UBND Thành phố năm 2016)

x

0,20

 

0,20

BcTừ Liêm

Đức Thắng

1,11

 

1,11

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

18

Đầu tư Trạm trung chuyển đa phương thức, điểm đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối xe buýt tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

DGT

Tổng công ty vận tải Hà Nội

3,50

 

3,50

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bản số 172/UBND-QHXDGT ngày 9/01/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư Trạm trung chuyển đa phương thức, điểm đỗ xe công cộng và điểm đu cuối xe buýt tại xã Minh Khai, Xuân Phương, huyện Từ Liêm

 

19

Cải tạo, nâng cấp đường và hạ tầng các công trình ven trục đường 1, 2, 3 phường Tây Tựu

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

0,43

 

0,43

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

QĐ số 2819/QĐ-UBND ngày 8/5/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường và hạ tng các công trình ven trục đường 1, 2, 3 xã Tây Tựu

x

20

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường, rãnh thoát nước Nguyên Xá, Minh Khai

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

1,40

 

1,40

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

QĐ số 1339/QĐ-UBND ngày 7/3/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh thoát nước thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai

 

21

Trạm y tế

DYT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

0,22

 

0,22

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1, Đức Thắng, Xuân Tảo

Công văn số 3281/KH&ĐT-VX ngày 08/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội v/v đầu tư xây dựng mới 07 trạm y tế trên địa bàn các quận Nam - Bắc Từ Liêm

 

22

Cụm văn hóa - thể thao

DTT

Ban quản lý dự án

2,00

 

2,00

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cụm văn hóa thể thao Thụy Phương

 

23

Trung tâm văn hóa TDTT

DTT

Ban quản lý dự án

1,98

1,98

-

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa - TDTT xã Thượng Cát

 

24

Trường mầm non

DGD

Ban quản lý dự án

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

QĐ số 8882/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc

 

25

Xây mới Trường mầm non Tây Tựu B

DGD

Ban quản lý dự án

0,77

 

0,77

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

QĐ số 7131/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới trường Mầm non Tây Tựu B (thôn 1, thôn 2)

 

26

Mở rộng, xây dựng bổ sung phòng học và cải tạo Trg tiểu học Thượng Cát

DGD

Ban quản lý dự án

0,20

 

0,20

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

QĐ số 7132/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, xây dựng bổ sung phòng học và cải tạo trường tiểu học Thượng Cát.

 

27

Trường THCS Thượng Cát

DGD

Ban quản lý dự án

1,71

1,71

-

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

QĐ số 938/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng trường THCS Thượng Cát.

 

28

Mở rộng, cải tạo Trường THCS Thụy Phương

DGD

Ban quản lý dự án

0,25

 

0,25

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

QĐ số 7136/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mrộng và cải tạo trường THCS Thụy Phương

 

29

Mở rộng và cải tạo Trường Tiu học Thụy Phương

DGD

Ban quản lý dự án

0,24

 

0,24

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

QĐ số 7137/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mrộng và cải tạo trường Tiểu học Thụy Phương, xã Thụy Phương

x

30

Trường mầm non C Xuân Đỉnh

DGD

Ban quản lý dự án

0,85

 

0,85

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường mầm non Xuân Đỉnh C thôn Tân Xuân

 

31

Xây dựng chợ tổ dân phố Trù II phương Cổ Nhuế 2

DCH

Ban quản lý dự án

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 8565/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án

x

32

Dự án giãn dân Xuân Đnh

ONT

 

1,32

 

1,32

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định 5112/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chnh kế hoạch của UBND huyện Từ Liêm sử dụng 13.162m2 đất tại xã Xuân Đnh, giao đất giãn dân nông thôn

x

33

Khu nhà ở thấp tầng tại lô TT 06-X1

TMD

CTCP&PT hạ tầng INDECO

0,06

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 912/QĐ-UBND ngày 23/2/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất ký hiệu: TT-01-II, TT-02-III, TT-03- IV, TT-04-V trên địa bàn quận Cầu Giấy và TT-06-XI trên địa bàn huyện Từ Liêm

 

34

Nhà ở để bán cho Ban thư ký- BCA

TMD

 

0,26

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 4677/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận cho phép đầu tư Dự án Khu nhà cho Ban thư ký Bộ Công an tại khu đất thuộc thôn Hoàng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm; TB số 338/TB-UBND ngày 22/7/2010 của UBNDTP. Hà Nội

 

35

Nhóm nhà ở công trình công cộng xã Thụy Phương

TMD

Tổng công ty đầu tư và Phát triển Hà Nội (HANDICO)

4,59

 

 

Bắc Từ Liêm

Thụy phương

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000067 ngày 31/7/2007 do UBND TP. Hà Nội cấp cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

 

36

Đầu tư xây dựng nhà để bán tại ô đất G8-CT3 và G5-CT2 thuộc khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm

TMD

Gia Lộc Phát

2,17

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Công văn số 9714/UBND-KH&ĐT ngày 8/10/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc nghiên cứu lập và triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ của Báo Công an Nhân dân tại các lô G8-CT3 và G5-CT2 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bắc Cổ Nhuế

 

37

Trường dạy nghề Thăng Long

DGD

Cty CP ĐT và quản lý trường trung cấp nghề Thăng Long

0,67

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Công văn số 5723/UBND- KH&ĐT ngày 11/7/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đề xuất DA Đầu tư xây dựng XD Trung tâm dạy nghề Thăng Long; Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001076 ngày 07/03/2012.

 

38

Trường tiểu học, THCS Tây Hồ Tây

DGD

Cty Thủ đô

2,48

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

GCNĐT điều chỉnh s 011021000949 ngày 23/7/2014

 

39

Trường mầm non 07 - NT1

DGD

Cty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà và thương mại Hà Nội

0,35

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

GCNĐT số: 01121001704 ngày 09/5/2014 do UBND TP. Hà Nội cấp cho Cty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà và thương mại Hà Nội

 

40

Trường mầm non tư thục Xuân Đỉnh

DGD

Cty cổ phần đào tạo Tây Đô

0,67

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Văn bản số 399/UBND-KH&ĐT ngày 18/01/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện Dự án

 

41

Xây dựng trường mầm non HDC

DGD

HDC

0,52

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

GCNĐT số 01121001643 ngày 28/6/2013 do UBND TP. Hà Nội cấp cho CTCP thiết kế xây dựng Hà Nội

 

42

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu O2/P1 thuộc KĐT THT

SKC

Cty Thủ Đô

0,48

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Thông báo s368/TB-UBND ngày 04/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất

 

43

Xây dựng nhà xã hội để bán cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công nhân quốc phòng thuộc Bộ tổng tham mưu

TMD

Tổng Cty ĐTPT nhà và đô thị BQP

0,80

 

 

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Văn bản số 1156/UBND- QHXDGT ngày 21/02/2014 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án

x

44

Xây dựng khu nhà ở sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ Tổng tham mưu - Bộ quốc phòng

TMD

Tổng công ty 789 - Bộ quốc phòng

1,36

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 5372/QĐ- UBND ngày 17/10/2014 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

 

45

XD nhà ở cán bộ công nhân viên báo Tiền phong kết hợp bãi đỗ xe

TMD

Công ty cổ phần Tiền phong

1,35

 

 

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Công văn số 7267/UBND- KH&ĐT ngày 18/9/2012 của UBND Thành phố chấp thuận cho phép Cty tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án

 

46

Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ trưng du lịch

TMD

 

0,79

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Văn bản số 5085/UBND- KH&ĐT ngày 11/7/2014 của Sở KH&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà ở bán cho cán bộ giáo viên Trường trung học nghiệp vụ du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu cầu khác tại quận Bắc Từ Liêm

 

47

Khu nhà và công trình công cộng

TMD

Cty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

0,52

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 4861/UBND- KH&ĐT ngày 29/5/2009 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương phân kỳ đầu tư triển khai thực hiện dự án

 

48

Đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức Chính trị quốc gia - sự thật

TMD

CTCP xây dựng số 1 sông Hồng

2,06

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đnh

Văn bản số 1007/UBND- KH&ĐT ngày 16/02/2012 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận đề xuất Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật

 

49

Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng, tại khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm

TMD

Liên danh TMC - VIMEDIMEX

4,97

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đnh

Văn bản số 1155/UBND- KH&ĐT ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập và triển khai dự án

 

50

Nhà ở cho Cán bộ chiến sỹ Cục Bảo vệ An ninh kinh tế (tổng cục An ninh - Bộ Công an)

TMD

Cty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 Vạn Xuân

1,00

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đnh

Văn bản số 5677/UBND- KH&ĐT ngày 8/7/2011 của UBND TP. Hà Nội v/v chấp thuận đầu tư dự án

 

51

Bãi chứa trang chuyển vật liệu xây dựng xây dựng

SKC

CTCP Tư vấn thiết kế khảo sát

1,18

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản số 8866/UBND- TNMT ngày 14/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc CTCP Tư vấn thiết kế khảo sát và đo đạc xin chấp thuận địa điểm sử dụng đất để làm bãi trung chuyển VLXD tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm

 

52

Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng

SKC

CTCP xây dựng và sản xuất thương mại Hà Nội

2,00

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Công văn số 584/UBND- TNMT ngày 22/01/2014 của UBND TP. Hà Nội về việc CTCP xây dựng và sản xuất thương mại Hà Nội xin sử dụng đất làm bãi tập kết VLXD tại xã Liên Mạc, Từ Liêm

 

53

Bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng

SKC

Công ty Sông đà

6,20

 

6,20

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Văn bản số 9967/UBND- TNMT ngày 16/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

x

54

Đại học y tế cộng đồng

DGD

Trường Đại học y tế công cộng

8,84

 

8,84

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Công văn số 1365/TTg-KTN ngày 6/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chtrương đầu tư xây dựng trụ sở mới Trường ĐH Y tế công cộng theo hình thức BT

x

55

Xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê

TMD

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 8

0,48

 

 

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Văn bản số 8220/UBND-XD ngày 27/9/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Đồn công an

CAN

Công an Thành phố

2,20

0,32

1,88

Bắc Từ Liêm

Các phường

Công văn số 5082/QHKT-GTĐĐ(P1) ngày 30/12/2014 của sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc chấp thuận giới thiệu địa điểm xây dựng

 

2

Xây dựng HTKT KTĐC tại vị trí X1 - Tây Tựu

ONT

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội

0,90

 

0,90

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

QĐ số 228/QĐ-KH&ĐT ngày 21/8/2012 của Sở KH&ĐT vviệc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu TĐC tại vị trí X1, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm phục vụ GPMB (bổ sung) mở rộng Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn - Nhổn) và đềpô điện

x

3

DA thí điểm hạ ngầm đường điện 110 KV l173-174 Chèm-Giám đoạn nhánh rẽ đi trạm biến áp 110 KV Nghĩa Đo

DNL

CTCP& PT hạ tầng INDECO

0,21

 

0,21

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Văn bản số 11895/QĐ- KH&ĐT ngày 14/12/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận quy mô và cơ chế đầu tư DA thí điểm hạ ngầm đường điện 110 KV lộ 173-174 Chèm-Giám đoạn nhánh rẽ đi trạm biến áp 110 KV Nghĩa Đô

x

4

Di chuyển CTCP 118 phục vụ công tác GPMB dự án tuyến đường số 4 vào Trung tâm KĐT mới Tây Hồ Tây

SKC

TTPT quỹ đất quận Thành phố

0,50

 

0,50

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

QĐ số 5056/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND TP. Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho TT PTQĐ TP. Hà Ni làm chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB khu đất có ký hiệu G7- HC2 với diện tích 4.944 m2 tại xã Xuân Đnh để di chuyển CTCP 118 phục vụ công tác GPMB

x

5

Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại phường Liên Mạc

SKC

Thiên Lộc Phú

0,95

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản số 9473/UBND- KH&ĐT ngày 03/12/2014 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

6

Nhà văn hóa các Tổ dân phố

DVH

Ban quản lý dự án

5,33

0,30

5,03

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

x

7

Trung tâm văn hóa TDTT

DTT

Ban quản lý dự án

2,69

 

2,69

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng Phúc Diễn

Quyết định số 2795/QĐ- UBND ngày 11/8/2015 và Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

8

Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh các tổ dân phố

DKV

UBND phường Thụy Phương

1,05

 

1,05

Bắc Từ Liêm

Các phường

Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND phường Thụy Phương về việc phê duyệt đầu tư dự án

x

9

Mrộng Trường THCS Phúc Diễn

DGD

Ban quản lý dự án

0,80

0,80

-

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quyết định số 2704/QĐ- UBND ngày 21/5/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư

x

10

Trường Tiểu học Cổ Nhuế 1

DGD

Ban quản lý dự án

0,44

 

0,44

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 5005/QĐ- UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

11

Trường THCS Cổ Nhuế 1

DGD

Ban quản lý dự án

0,63

 

0,63

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

Quyết định số 4332/QĐ- UBND ngày 14/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

12

Trường tiểu học

DGD

Ban quản lý dự án

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 5016/QĐ- UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

13

Trường THCS

DGD

Ban quản lý dự án

0,80

 

0,80

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 4338/QĐ- UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

14

Xây mới trường mầm non Nguyên Xá

DGD

Ban quản lý dự án

0,52

 

0,52

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 4368/QĐ- HĐND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

15

Mở rộng trường tiểu học

DGD

Ban quản lý dự án

0,31

 

0,31

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 2794/QĐ- UBND ngày 11/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

16

Trường mầm non Xuân Tảo

DGD

Ban quản lý dự án

0,40

 

0,40

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Quyết định số 4896/QĐ- UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

17

Trường mầm non

DGD

Ban quản lý dự án

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

QĐ số 1994/QĐ-UBND ngày 4/9/2014 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư XDCB và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2014

x

18

Trường mầm non

DGD

Ban quản lý dự án

0,07

 

0,07

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

QĐ số 1994/QĐ-UBND ngày 4/9/2014 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư XDCB và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2014

x

19

Trụ sở hành chính phường

TSC

Ban quản lý dự án

2,82

 

2,82

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2, Tây Tựu

Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 30/9/2015, Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 29/9/2015, Quyết định s3463/QĐ-UBND ngày 04/9/2015, Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

x

20

Trung tâm hành chính quận

TSC

Ban quản lý dự án

10,00

 

10,00

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Hồ sơ đang trình thẩm định tại sở Kế hoạch Đầu tư

x

21

Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại phường Liên Mạc

SKC

Cty TNHH Tân Hoàng Phi

1,00

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản số 1030/UBND- TNMT ngày 23/02/2016 của UBND Thành phố về sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng

 

22

Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại phường Liên Mạc

SKC

Lập Huy

0,99

 

 

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Văn bản số 1030/UBND- TNMT ngày 23/02/2016 của UBND Thành phố về sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng

 

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Mở rộng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

DGD

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1,80

 

1,80

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bản số 7979/VP-QHKT ngày 24/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

 

2

Dự án Trạm cấp nước sạch phường Thượng Cát

DTL

Cty TNHH MTV nước sạch Hà Ni

0,08

 

0,08

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Văn bản số 3390/UBND- XDGT ngày 20/5/2015 của UBND Thành phố về việc bàn giao, tiếp nhận hệ thống tại phường Thượng Cát

x

3

Xây dựng khu TĐC phục vụ xây dựng khu đô thị mới Hà Nội (Tái định cư số 1)

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất BTL

8,46

 

8,46

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1

Quyết định số 8956/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án

x

4

GPMB khu đất có ký hiệu G7-CX1 và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường xung quanh lô đt G7, G9.

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

5,50

 

 

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 6430/UBND- KH&ĐT ngày 04/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

 

5

Đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đi đường Phạm Văn Đồng)

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

21,17

 

21,17

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 2617/UBND- TCKH ngày 31/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới.

x

6

Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Thành phố giao lưu qua ga Phú Diễn đến đường Cầu Diễn

DGT

Ban quản lý dự án

13,80

 

13,80

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2, Phú Diễn

Văn bản số 2617/UBND- TCKH ngày 31/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới.

x

7

Đường nối từ đường Đỗ Nhuận đến đường Xuân La

DGT

Ban quản lý dự án

2,20

 

2,20

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Văn bản số 2617/UBND- TCKH ngày 31/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới.

x

8

Xây dựng tuyến đường từ đường 32 đi qua đường Trần Hữu Dực kéo dài (Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm)

DGT

Ban quản lý dự án

1,90

 

1,90

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Văn bản số 2617/UBND- TCKH ngày 31/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới.

x

9

Đường nối từ đường Tây Thăng Long đến đường sắt (qua khu thiết chế công P.Cổ Nhuế 2)

DGT

Ban quản lý dự án

0,67

 

0,67

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 4305/QĐ- UBND 13/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

10

Nâng cấp, cải tạo đường dọc 2 bờ sông Pheo, phường Minh Khai

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

0,50

 

0,50

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 5645/QĐ- UBND ngày 18/9/2013 của UBND huyện Từ Liêm

 

11

Cải tạo, nâng cấp, mrộng đường bờ Đông sông Pheo, phường Tây Tựu

DGT

 

0,30

 

0,30

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 3108/QĐ- UBND ngày 19/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

 

12

Xây dựng tuyến đường Ao dài P. Đức Thắng (Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6)

DGT

Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm

1,20

 

1,20

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

Quyết định số 3457/QĐ- UBND ngày 03/9/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

x

13

Xây dựng kè, hệ thống thoát nước, kết hợp điểm vui chơi ngoài trời ao Mới tổ dân phố Đông Ba, phường Thượng Cát

DKV

UBND phường Thượng Cát

0,05

 

0,05

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Quyết định số 3396/QĐ- UBND ngày 31/8/2015 của UBND quận Bắc T Liêm

 

14

Mầm non Xuân Đnh A

DGD

Trung tâm phát triển quỹ đất quận BTL

0,37

 

0,37

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 10/01 /2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất

 

15

Xây dựng trường mầm non Phú Minh

DGD

Ban quản lý dự án

1,02

 

1,02

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 4367/QĐ- UBND ngày 15/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai dự án

x

16

Trường THPT Cổ Nhuế 2

DGD

Ban quản lý dự án

0,85

 

0,85

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 2617/UBND- TCKH ngày 31/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới.

x

17

Trường THPT Tây Tựu

DGD

Ban quản lý dự án

3,20

 

3,20

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Văn bản số 2617/UBND- TCKH ngày 31/12/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới.

x

18

Xây dựng đồng bộ HTKT khu đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm (phục vụ đấu giá QSD đất)

ODT

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội

12,52

 

12,52

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Thông báo số 297/TB-VP ngày 15/9/2015 của Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh

x

19

Xây dựng HTKT khu đất 3ha để đấu giá QSDĐ tại phường Phú Diễn

ONT

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội

3,00

 

3,00

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện dự án

x

20

Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Liên Mạc

ONT

Ban quản lý dự án

0,70

 

0,70

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 2782/QĐ- UBND ngày 10/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm

x

21

Dự án xây dựng khu nhà xã hội (chung cư cao tầng) để bán cho Cán bộ chiến sỹ Bộ Công An

ONT

Liên danh Contrexim 1 - Thái Hà

3,91

 

 

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Văn bản số 4765/UBND- KH&ĐT ngày 14/7/2015 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập dự án

 

22

Khu liên hợp cao cấp chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TMD

Cty Cổ phần tư vấn ĐTPT công nghiệp Châu Á (AIDECO)

8,68

 

 

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001004 ngày 01/7/2011

 

23

Khu nhà và dịch vụ thương mại

TMD

Cty TNHH Hoàng Tử

2,20

 

 

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Văn bản số 9379/UBND- TNMT ngày 31/12/2015 về việc đồng ý về chủ trương cho phép công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

 

24

Dự án xây dựng nhà ở cao tầng

ODT

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1,20

 

 

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

Theo quy định của Luật Đất đai 2013

 

25

Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch-Nội Bài

DGT

Cục Đường bộ Việt Nam

20,45

 

20,45

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh

Quyết định số 103/QĐ-BGT ngày 14/01/2010 của Bộ Giao thông vận tải

 

26

Đất chuyển mục đích từ đất Ao, vườn liền kề và đất ao, vườn xen kt trong khu dân cư

ODT

Các hộ gia đình, cá nhân

7,00

 

7,00

Bắc Từ Liêm

Các phường

Tổng hợp nhu cầu theo Khoản 3 Điều 67 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP. Hà Nội

x

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1930/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bắc Từ Liêm Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bắc Từ Liêm Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1930/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành21/04/2016
       Ngày hiệu lực21/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bắc Từ Liêm Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bắc Từ Liêm Hà Nội 2016