Quyết định 1931/QĐ-UBND

Quyết định 1931/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1931/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Anh Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1931/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐÔNG ANH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2674/TTr-STNMT ngày 04 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Anh (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Anh, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04 tháng 4 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch năm 2016 (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

18.561,72

1

Đất nông nghiệp

NNP

10.342,86

1.1

Đất trồng lúa

LUA

7.692,43

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

295,54

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

662,69

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

375,33

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.060,32

2.1

Đất quốc phòng

CQP

91,98

2.2

Đất an ninh

CAN

11,45

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

311,33

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

47,08

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

931,42

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

41,51

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.152,53

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

41,04

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

13,12

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

2.477,82

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

90,85

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

43,29

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

302,24

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

28,87

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

158,31

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

29,29

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,24

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

31,00

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

20,87

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

923,52

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

305,61

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,96

3

Đất chưa sử dụng

CSD

158,54

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì li ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Anh đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Đông Anh:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đt, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Quyết định số: 1931/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý (QĐ phê duyệt dự án đầu tư hoặc phê duyệt chuẩn bị đầu tư hoặc chủ trương đầu tư)

Dự án có trong Nghquyết 13/2015 /HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi

Địa danh huyện

Địa danh xã, thị trấn

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; …)

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt (điểm X5) phục vụ đấu giá QSD đất thôn Đông Tây

DHT

UBND xã Vân Nội

0,5

0,5

0,5

Đông Anh

Xã Vân Nội

Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt X5 thôn Đông Tây, xã Vân Nội phục vụ đấu giá QSD đất

 

2

XD HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê, huyện Đông Anh

DHT

UBND Huyện

3,53

3,23

3,53

Đông Anh

Xã Tiên Dương

4674/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

3

Mở rộng mặt bằng sản xuất của công ty cổ phần in sách giáo khoa

SKC

Công ty cổ phần in sách giáo khoa

0,76

0,76

0,76

Đông Anh

Xã Tiên Dương

Giấy chứng nhận đầu tư số 1121001655 ngày 18/10/2013

 

4

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu X2

SKC

Công ty

0,24

0,24

0,24

Đông Anh

Xã Kim Chung

Văn bản số 1034/UBND-KH&ĐT ngày 15/2/2011 của UBND TP chấp thuận về nguyên tắc nghiên cứu thuê đất với 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu

 

5

Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng du ti xã Đi Mch

SKC

Công ty

0,4

0,4

0,4

Đông Anh

xã Đại Mạch

Giấy phép quy hoạch số 20/GPQH ngày 17/01/2012 của Sở Quy hoch kiến trúc Hà Nội.

 

6

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu X3

SKC

Công ty

0,24

0,24

0,24

Đông Anh

Xã Kim Nỗ

Văn bản số 1034/UBND-KH&ĐT ngày 15/2/2011 của UBND TP chấp thuận về nguyên tắc nghiên cứu thuê đất với 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu

 

7

Xây dựng cửa hàng xăng dầu

SKC

Công ty

0,5

0,5

0,5

Đông Anh

xã Đông Hội

Công văn số 496/UBND-KT ngày 07/7/2014 của UBND huyện Đông Anh

 

8

Cây xăng Thiết Bình

SKC

Cty xăng dầu khu vực 1

0,09

0,09

0,09

Đông Anh

Xã Vân Hà

Cv 707/SCT-QLTM ngày 6/3/2013 và CV 2379/UBND-CT ngày 3/4/2013

 

9

Xây dựng cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu xã Đông Hội

SKC

Cty TNHH 19-5

0,3

0,3

0,3

Đông Anh

Xã Đông Hi

CV số 2657/KH&ĐT-CN ngày 24/7/2014 và CV 2089/QHKT-P3 ngày 3/6/2014

 

10

Mở mới sân thể thao thôn Đoài

DTT

UBND xã

0,4

0,4

0,4

Đông Anh

Xã Việt Hùng

Thông báo thu hồi đất số 205/TB-UBND ngày 20/5/2014 của UBND huyện Đông Anh

 

11

Xây dựng Trường tiểu học Việt Hùng

DTS

Ban QLDA

1,6

1,6

1,6

Đông Anh

Xã Việt Hùng

Công văn số 1796/QHKT-P3 ngày 26/6/2012 của Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội.

 

Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND huyện Đông Anh chấp thuận điều kiện chuẩn bị đầu tư, chđịnh đơn vị tư vấn..

12

Trung tâm văn hóa thể thao xã

DTT

UBND xã

1,14

1,14

1,14

Đông Anh

Xã Vân Nội

Quyết định 5619/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

 

13

Đường Bắc Làng và TT Văn hóa thể thao

DGT

Ban QLDA

4,32

4,32

4,32

Đông Anh

Xã Hải Bối

Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND huyện Đông Anh.

 

14

Xây dựng nhà văn hóa thôn X7 thôn Lại Đà, X18 thôn Đông Trù

DVH

UBND xã

0,9

0,9

0,9

Đông Anh

Xã Đông Hội

Nhu cầu địa phương

 

15

Mở mới nhà văn hóa tại các thôn xã Việt Hùng; Mở mới sân vận động thể thao xã

DVH

UBND xã

2,07

2,07

2,07

Đông Anh

Xã Việt Hùng

Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới.

 

16

Mmới trung tâm văn hóa xã Vân Hà

DVH

UBND xã

0,9

0,9

0,9

Đông Anh

Xã Vân Hà

Nhu cầu địa phương

 

17

Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh chợ trung tâm huyện Đông Anh theo quy hoạch

DGT

Ban QLDA

0,28

0,28

0,28

Đông Anh

Xã Uy Nỗ

Quyết định 2141/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND Huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư

 

18

Trường quốc tế Hà Nội

DTS

UBND TP Hà Nội

 

 

 

Đông Anh

xã Kim Nỗ

Giấy chứng nhận đầu tư số 01122002706 của UBND Thành phố Hà Nội.

 

19

Khu du lịch sinh thái Đông Anh

SKC

Công ty Cổ phần đu tư và phát triển công nghệ Mefrimex

 

 

 

Đông Anh

xã Vân Nội

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000252 của UBND Thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex

 

20

XD HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh.

DHT

UBND Huyện

1,27

1,2

1,27

Đông Anh

Xã Vân Hà

3325/QĐ-UBND (24/10/2012) của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

X

21

Xây dựng trung tâm mầm non xã Thụy Lâm

DTS

Ban QLDA

1,06

1,06

1,06

Đông Anh

xã Thụy Lâm

Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư

 

22

Xây dựng trường THCS Thụy Lâm

DTS

Ban QLDA

2,48

2,48

2,48

Đông Anh

Xã Thụy Lâm

Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

X

23

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB

DHT

UBND huyện Đông Anh

2

2

2

Đông Anh

Xã Đông Hội

Quyết định 2403/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư

X

24

Xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà thu nhp thấp

ONT

Công ty TNHH Thăng Long

0,38

0,38

0,38

Đông Anh

Xã Đông Hội

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001656

 

25

Xây dựng TBA 220kv Đông Anh, 500kv và đấu nối

SKC

TT Điện Quốc Gia

5,4

5,4

5,4

Đông Anh

Xã Thụy Lâm, Liên Hà

Văn bản số 363/UBND-TTQĐ ngày 25/5/2015

X

3,9

3,9

3,9

Đông Anh

 

26

Khu chức năng đô thị sân golf

SKC

Công ty TNHH Noble Việt Nam

106,6

 

 

Đông Anh

Kim Nỗ

Quyết định số 892/QĐ-BXD ngày 03/6/2004 của Bộ XD về chấp thuận TKKT và xây dựng công trình.

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong năm KHSD đất năm 2016

1

Trụ sở đồn công an Bắc Thăng Long

CAN

Công an thành phố Hà Nội

0,3

0,3

0,3

Đông Anh

Xã Hải Bối

Công văn số: 5481/UBND-XD ngày 01/7/2011 của UBND Thành phố chấp thuận địa điểm

 

2

Xây dựng mở rộng trụ sở làm việc đồn công an Nam Hồng

CAN

Công an huyện Đông Anh

0,25

 

0,25

Đông Anh

Xã Nam Hồng

Công văn số 27/QHKT-P3 ngày 07/01/2009 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông tin quy hoạch

 

3

Xây dựng Trụ sở làm việc Đồn Công an Kim Chung

CAN

Công an huyện

0,08

0,08

0,08

Đông Anh

Xã Kim Chung

 

 

4

Dự án thu hồi đất bổ sung Quốc lộ 5 kéo dài

DGT

UBND thành phố Hà nội

2,07

 

2,07

Đông Anh

Đông Hội, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Vân Nội, Kim Nỗ

Văn bản số 9636 ngày 09/12/2014 của UBND thành phố về việc thu hồi đất bổ sung đường 5.

X

5

Xây dựng mới trạm 110Kv sân bay Nội Bài và đường dây 110Kv cấp điện cho trạm biến áp.

SKC

BQLDA các công trình điện miền Bắc

0,36

0,36

0,36

Đông Anh

xã Nam Hồng, Bắc Hồng

4351/QĐ-BCT ngày 29/8/2011 của Bộ Công thương

X

6

Xây dựng Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

DKV

UBND Huyện

4,5

1

4,5

Đông Anh

Xã Uy Nỗ

Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

7

Xây dựng Trung tâm mầm non xã Kim Nỗ

DTS

UBND Huyện

1,01

1,01

1,01

Đông Anh

Xã Kim Nỗ

Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

8

Xây dựng trung tâm mầm non Hoa sữa thôn Đình Tràng, xã Dục Tú

DTS

Ban QLDA

0,85

0,85

0,85

Đông Anh

xã Dục Tú

Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

X

9

Đầu tư các hạng mục hoàn thiện trường mầm non Hoa Lâm, xã Mai Lâm

DTS

UBND Huyện

0,44

0,44

0,44

Đông Anh

xã Mai Lâm

Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND Huyện chp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư

X

10

Xây dựng Trường tiểu học Việt Hùng

DTS

UBND Huyện

1,6

1,6

1,6

Đông Anh

xã Việt Hùng

Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

X

11

Xây dựng khu dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng tại xã Uy Nỗ

TMD

XHH (Bên mời thầu: TT xúc tiến đầu tư, TM, du lịch TP Hà Nội)

2

 

2

Đông Anh

xã Uy Nỗ

Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND Thành phố HN giao đu thầu lựa chọn chủ đầu tư

 

12

Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp Uy Nỗ

TMD

XHH (Bên mời thầu: UBND huyện)

2,16

 

2,16

Đông Anh

xã Uy Nỗ

Văn bản số 6703/UBND-QHXDGT ngày 12/9/2013 của UBND TP. Hà Nội về chủ trương đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư

 

13

Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ

TMD

XHH (Bên mời thầu: UBND huyện)

4,87

4,87

4,87

Đông Anh

xã Vân Hà

5376/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND TP. Hà Nội

 

14

Cải tạo, nâng cấp đường Nam Hà, huyện Đông Anh

DGT

UBND Huyện

6,68

2,15

6,68

Đông Anh

Xã: Việt Hùng; Liên Hà; Vân Hà; Dục Tú

Quyết định số 2541/QĐ-UBND 31/8/2012, UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

15

Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

DTS

Sở Khoa học và công nghệ

2,8

 

2,8

Đông Anh

Xã Mai Lâm

Quyết định phê duyệt dự án số 6525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

 

16

Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh chợ trung tâm huyện Đông Anh theo quy hoạch

DGT

Ban QLDA

0,28

0,13

0,28

Đông Anh

xã Uy Nỗ

Quyết định số 2141/QĐ-UBND 17/7/2013, UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

17

Xây dựng HTKT Khu tái định cư tại xã Dục Tú, Huyện Đông Anh Phục vụ Công tác GPMB dự án Xây dựng QL3 mới, Đoạn Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn huyện Đông Anh

DHT

UBND Huyện

2,5

2,25

2,5

Đông Anh

Xã Dục Tú

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 10/1/2013 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư

 

18

Xây dựng HTKT Khu đất X2 xã Hải Bối, huyện Đông Anh để trả đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB.

DHT

BQLDA

2,1

1,89

2,1

Đông Anh

Xã Hải Bối

Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

19

Xây dựng HTKT Khu đất X2 thôn Đông Trù và X1 thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB

DHT

UBND Huyện

7,6

6,84

7,6

Đông Anh

Xã Đông Hội

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

20

Xây dựng HTKT Khu đất X4 xã Liên Hà, huyện Đông Anh phục vụ tái định cư

DHT

UBND Huyện

2,2

 

2,2

Đông Anh

Xã Liên Hà

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

21

Xây dựng HTKT khu đất X1, X2 Thôn Nguyên Khê; X2 thôn Sơn Du; X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB;

DHT

UBND Huyện

6,97

6,4

6,97

Đông Anh

 

Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

22

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh

DHT

UBND Huyện

12,74

 

12,74

Đông Anh

Vân Hà

Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

23

Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã.

DHT

UBND các xã

17,46

2,56

17,46

Đông Anh

Các xã trên địa bàn

Quyết định số: 2652/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ cho UBND các xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, giao đất giãn dân có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh và Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/8/2015

 

24

Xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ khu du lịch đền Sái huyện Đông Anh

DGT

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xây dựng Thanh Bình

0,9

 

0,9

Đông Anh

Xã Thụy Lâm

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001736 ngày 18/9/2014

 

25

Xây dựng ca hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Bình

SKC

Công ty TNHH Đầu tư TM và Xây dựng Thanh Bình

0,23

 

0,23

Đông Anh

Xã Thụy Lâm

3837/QĐ-UBND, 12/10/2011; UBND Huyện

 

26

Bãi đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh Mai Lâm

DGT

XHH

2,26

2,26

2,26

Đông Anh

Xã Mai Lâm

3814/QHKT-P3 ngày 14/11/2013

X

27

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, văn phòng giao dịch, cửa hàng giới thiệu sản phẩm

TMD

Công ty CP thương mại và sản xuất Hùng Dũng HTH

1,5

1,5

1,5

Đông Anh

Xã Mai Lâm

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000000864 ngày 18/11/2013

 

28

Xây dựng 2 tòa nhà tại Ngã tư biến thế thị trn Đông Anh

TMD

Cty cổ phần bê tông Hà Thanh

0,07

 

0,07

Đông Anh

Thị trấn Đông Anh

CV số 11270/UBND-XD ngày 23/11/2009 và quyết định 444/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

 

29

Trường THPT Ngô Quyền

DTS

Trường THPT Ngô Quyền

0,25

 

0,25

Đông Anh

Xã Vĩnh Ngọc

2090/VQH-TT3 ngày 18/12/2013, CV 8432/UBND-QHXDKT ngày 11/11/2013 và 3390/QHKT-P3 ngày 15/10/2013

X

30

Đầu tư thăm dò, khai thác cát tại xã Đại Mạch

SKS

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Đạt

7,8

 

7,8

Đông Anh

Xã Đại Mạch

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001082 ngày 11/4/2012 của UBND TP

 

31

Dự án khu liên hợp Bệnh viện CHI

SKC

Công ty cổ phần y tế chi

9,5

 

9,5

Đông Anh

Xã Vân Nội, xã Tiên Dương

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001664 ngày 25/11/2013 của UBND TP

X

32

Trung tâm dạy nghề chất lượng cao

DTS

UBND thành phố

 

 

 

Đông Anh

Xã Đông Hội

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001143 ngày 02/5/2013 của UBND TP

 

33

Xây dựng Trường Đại học thủ đô Hà Nội

DTS

Sở Xây dựng

20,35

 

20,35

Đông Anh

xã Mai Lâm và Dục Tú

Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án và Quyết định 3796/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

x

34

Nhà điều hành, xưởng sửa chữa gia công cơ khí

SKC

Công ty cổ phần Khoan Lộc

0,39

 

0,39

Đông Anh

Xã Dục Tú

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001738 ngày 26/9/2014

 

35

Xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng

ONT

Công ty TNHH Thăng Long

1,74

 

1,74

Đông Anh

Xã Đông Hội

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001656 ngày 25/10/2013

 

36

Trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp Khu vực Miệng ốc và Miếu thờ Loa Khẩu (cạnh sông Hoàng Giang cổ - khu vực chợ Sa), xã Cổ Loa

TIN

UBND Huyện

0,07

 

0,07

Đông Anh

Xã Cổ Loa

Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

37

Xây dựng HTKT Khu đấu giá QSD đất phía Bắc Sông Thiếp

DHT

UBND Huyện

4,26

 

4,26

Đông Anh

Xã Uy Nỗ

9731/UBND-XD, ngày 30/11/2010, Phê duyệt QH

 

38

Xây dựng trường mầm non trung tâm 1

DTS

UBND huyện

0,95

0,95

0,95

Đông Anh

Xã Kim Chung

Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư.

x

39

Mở rộng trường Mầm non Hoa Sen;

DTS

UBND huyện

1,1

1,1

1,1

Đông Anh

Xã Việt Hùng,

Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 về việc phê duyệt dự án đầu tư của UBND huyện Đông Anh.

x

40

Dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp ti ô đất CT3,CT4, khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Dự án xây dựng nhà ở công nhân CT5

ONT

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội

5,1

4,1

5,1

Đông Anh

Xã Kim Chung

Công văn số 9794/UBND-XD ngày 10/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3,CT4; Công văn số 3135/UBND-XD ngày 27/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận dự án xây dựng nhà ở công nhân tại ô đất ký hiệu CT5

x

41

Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp - Thăng Long Tower

TMD

Công ty TNHH Thăng Long

 

 

 

Đông Anh

 

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000192 của UBND Thành phố Hà Nội.

 

42

Xây dựng biến áp điện ở 5 thôn trên địa bàn xã Liên Hà

SKC

UBND xã

0,25

 

0,25

Đông Anh

Xã Liên Hà

Đã được HĐND xã Thông qua

x

43

Khu nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên

SKC

C. ty cổ phần thương mại Bình Phát

94

40

94

Đông Anh

Xã Mai Lâm

Thông báo số 644-TB/TU ngày 23/12/2013

 

44

Dự án Thương mại dịch vụ ô tô 1-5

SKC

C.ty cp Phát triển đô thị Đông Anh

7,6

 

7,6

Đông Anh

Thị trấn Đông Anh

QĐ số 6366/QĐ-UBND TP 01/12/2014

 

45

Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Mai Hiên, X2 thôn Du Nội xã Mai Lâm, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND Huyện

0,6

 

0,6

Đông Anh

Xã Mai Lâm

(CBĐT)2673B/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

x

46

Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Cổ Điển, X2 thôn Đồng Nhân xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND Huyện

1

 

1

Đông Anh

Xã Hải Bối

2674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

x

47

Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

DHT

UBND Huyện

0,4

0,4

0,4

Đông Anh

Xã Nam Hồng

2671b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

x

48

Xây dựng HTKT khu đất X1 thôn Thọ Đa, khu đất X2 thôn Bắc, khu đất X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND Huyện

1,41

1,41

1,41

Đông Anh

Kim Nỗ

2469/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

 

49

Dự án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110 kV

DHT

UBND xã Vân Nội

0,5

0,5

0,5

Đông Anh

xã Vân Nội

Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt X5 thôn Đông Tây, xã Vân Nội phục vụ đấu giá QSD đất

 

III

Những dự án đăng ký mới, thực hiện trong KHSD đất năm 2016.

1

Đất ở nông thôn

ONT

UBND xã Vân Nội

0,77

 

0,77

Đông Anh

UBND xã Vân Ni

Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội

 

2

Xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối

SKC

Tổng công ty thương mại Hà Nội

1,4

 

1,4

Đông Anh

xã Hải Bối

Quyết định số 1031/QĐ-UBND và giấy chứng nhận đầu tư s 001121001803 ngày 22/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội; Giấy phép quy hoạch số 298/GPQH ngày 02/10/2012 và Văn bản số 852/QHKT-P3 của Sở QHKT và việc xác nhận quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ Dự án.

 

3

Đầu tư xây dựng HTKT ngoài hàng rào 02 dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Bắc Thăng Long

DHT

Tổng công ty phát triển nhà Hà Nội

4,12

3,9

4,12

Đông Anh

Xã Kim Chung

QĐ 1197/QĐ-UB ngày 09/3/2006 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư

 

4

Xây dựng trung tâm mầm non xã Hải Bi

DTS

UBND Huyện

0,86

 

0,86

Đông Anh

Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối

Quyết định số 4721/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

5

Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A

DTS

Ban QLDA

1,66

1,19

1,66

Đông Anh

Xã Thụy Lâm

Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

6

Xây dựng Trường THCS Dục Tú

DTS

UBND Huyện

4,07

4,07

4,07

Đông Anh

Xã Dục Tú

Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư

 

7

Xây dựng công viên làng nghề truyền thống

SKC

Công ty cổ phần Đu tư thương mại và xây dựng Bảo An

4,44

 

4,44

Đông Anh

Thôn Hà Hương, xã Liên Hà

CV số 4632/STNMT-QHKHSDĐ ngày 03/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

8

Xây dựng công trình có chức năng nhà ở tại kho A, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng

SKC

Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt

10,7

10,7

10,7

Đông Anh

Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng

VB số 10499/UBND-KH&ĐT ngày 02/12/2011 và 3494/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND Thành phố

 

9

Cửa hàng dịch vụ, siêu thị, câu lạc bộ thể dục thể thao

SKC

Công ty CP đu tư XDHT và Thương mại Hà Nội

9,8

9,8

9,8

Đông Anh

Nguyên Khê

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 29/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội

 

10

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, văn phòng giao dịch, cửa hàng giới thiệu sản phẩm

SKC

Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh.

1,13

1,13

1,13

Đông Anh

Dục Tú

Số 1975/UBND-KH&ĐT ngày 12/3/2009 của UBNDTP Hà Nội về việc chấp thuận giao Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh.

 

11

Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm kết hợp kho để sách.

SKC

Công ty TNHH Phát triển xây dựng Minh Phương.

1,88

 

1,88

Đông Anh

Uy Nỗ

Số 3537/UBND-KH&ĐT ngày 12/3/2009 của UBNDTP Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm cho Công ty TNHH Phát triển xây dựng Minh Phương.

 

12

Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt (nâng cấp)

DTL

UBNDTP Hà Nội

 

 

 

Đông Anh

Tàm Xá

Số 10263/UBND-KH&ĐT ngày 12/3/2009 của UBNDTP Hà Nội về việc chp thuận đề xuất, điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt xã Tàm Xá.

 

13

Hoàn trả tuyến mương Dự án đường nối cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài

DTL

Chi nhánh PTQĐ Đông Anh

0,07

0,07

0,07

Đông Anh

Nguyên Khê

VB số 1119/UBND-QLĐT ngày 30/12/2015 của UBND huyện Đông Anh

 

14

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt đđấu giá tại thôn Đoài, Tằng My, thôn Vệ xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

DHT

Chi nhánh PTQĐ Đông Anh

1,4

 

1,4

Đông Anh

Nam Hồng

Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

 

15

Xây dựng HTKT khu đất X2 Kính Nỗ, xã Uy Nỗ nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá tại thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

DHT

Chi nhánh PTQĐ Đông Anh

0,5

 

0,5

Đông Anh

Nam Hồng

Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

 

16

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh.

DHT

UBND huyện

80,97

71,97

80,97

Đông Anh

Thụy Lâm

Văn bản 4295/UBND-KH&ĐT ngày 02/6/2011 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận điều kiện bố trí KHCBĐT

 

17

Mở rộng cơ đường từ đường trục kinh tế Miền đông xã Liên Hà đi đường bệnh viện Đông Anh - Đến Sái (qua thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm)

DGT

Ban QLDA

25,75

11,67

25,75

Đông Anh

Thụy Lâm

Quyết định 4184/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Huyện về phê duyệt dự án Đầu tư

x

18

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cao Lỗ đến nhà tang lễ huyện Đông Anh

DGT

UBND huyện

38,95

9,95

38,95

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định 7469/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND TP về phê duyệt dự án Đầu tư XD công trình

x

19

Cửa hàng Xăng dầu Vân Hà

SKC

Công ty XD Khu vực I - Công ty TNHH 1 Thành viên

0,1

0,1

0,1

Đông Anh

Vân Hà

Quyết định 5449/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội

 

20

Đường dây 110KV lộ 176 Đông Anh - Đình Trám

SKC

Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc - Tổng công ty điện lực Miền Bắc

0,01

0,01

0,01

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định 1773/QĐ-NGC ngày 21/5/2014 của Công ty lưới điện Miền Bắc

 

21

Xưởng chế biến nông sản Công ty Hà Sơn

SKC

Công ty TNHH Hà Sơn

0,5

0,5

0,5

Đông Anh

Việt Hùng

Văn bản số 648/STNMT-QHKHSDĐ ngày 25/1/2016

 

22

Xây dựng bãi đỗ xe

DGT

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Du lịch Hà Nội

0,6

 

0,6

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

23

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Uy Nỗ

ONT

Tổng công ty 319/BQP

9,86

 

9,86

Đông Anh

Uy Nỗ

QĐ 3136/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội

 

24

Làm đường vào dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ an ninh quốc gia

DGT

Tổng cục An ninh - B công an

0,08

 

0,08

Đông Anh

Hải Bối

Văn bản số 9321/UBND-TNMT ngày 29/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

25

Nhà ở thấp tầng và khu phụ trợ sân golf

ONT

UBTP Hà Nội

10

 

10

Đông Anh

Kim Nỗ

QĐ 3020/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

26

Khu chức năng đô thị sân golf

ONT

Công ty TNHH Noble Việt Nam

20

 

20

Đông Anh

Kim Nỗ

Văn bản 9395/UBND-QHXDGT ngày 11/12/2013

 

27

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê

SKC

UBTP Hà Nội

77,58

77,58

77,58

Đông Anh

Nguyên Khê

Giấy chứng nhận đầu tư ngày 26/02/2010 của UBND thành phố Hà Nội

 

28

Đất chuyển mục đích vườn ao liền kề tại các xã trên địa bàn huyện

ONT

UBND huyện

6

 

 

Đông Anh

Các xã trên địa bàn

Nhu cầu của các xã, thị trấn

 

29

Đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân thuê để sản xuất nông nghiệp, (không thuộc quỹ đất 5%).

 

UBND huyện

100

 

 

Đông Anh

Các xã trên địa bàn

Nhu cầu của các xã, thị trấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1931/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1931/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1931/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1931/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Anh Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1931/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Anh Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1931/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành21/04/2016
       Ngày hiệu lực21/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1931/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Anh Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1931/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Anh Hà Nội 2016