Quyết định 1948/QĐ-UBND

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1948/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lao động thương binh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1948/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính được ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (số thứ tự 24, Mục II, Phần A và số thứ tự 01, Mục I, Phần B).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chanh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

(Bãi bỏ 02 TTHC được ban hành tại danh mục km theo số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; số thứ tự 24, Mục II, Phần A và số thứ tự 01, Mục I, Phần B).

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

286399

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

An toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

286400

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP .

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH .

- Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH .

An toàn lao động

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1948/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1948/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1948/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1948/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lao động thương binh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1948/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lao động thương binh Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1948/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành12/09/2019
       Ngày hiệu lực12/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1948/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lao động thương binh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1948/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lao động thương binh Lâm Đồng

           • 12/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực