Quyết định 1951/QĐ-UBND

Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Phụ lục số 06 kèm theo Quyết định 708/QĐ-UBND về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 1951/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Phụ lục số 06 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1951/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC SỐ 06 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 708/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục s06 ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố (Phụ lục số 06 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
-
CVP, các PCVP UBND TP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KSTT, HCTC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

PHỤ LỤC SỐ 06

BIỂU MẪU THỐNG KÊ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VTRÌNH: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

2

Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

3

Thủ tục chuyn nhượng quyền thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

4

Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

5

Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

6

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

7

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

8

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

9

Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

10

Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

X

 

11

Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình.

X

 

12

Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

13

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

X

 

14

Thủ tục gia hạn, điều chnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

X

 

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất

X

 

16

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

X

 

17

Thủ tục gia hạn, điều chnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

X

 

18

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

X

 

19

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

X

 

20

Thủ tục gia hạn, điều chnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

X

 

21

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

X

 

22

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước bin

X

 

23

Thủ tục gia hạn, điều chnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

X

 

24

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

X

 

25

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

26

Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

27

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

28

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

29

Thủ tục gia hạn, điều chnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

30

Thủ tục cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

31

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

X

32

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

X

 

33

Thủ tục đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1951/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1951/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1951/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1951/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Phụ lục số 06 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1951/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Phụ lục số 06 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1951/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành03/05/2019
       Ngày hiệu lực03/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1951/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Phụ lục số 06 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1951/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Phụ lục số 06 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Đà Nẵng

           • 03/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực