Quyết định 708/QĐ-UBND

Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 708/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố (gồm 13 Phụ lục). Thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính này thực hiện theo quy định tại Bộ thủ tục hành chính của từng đơn vị đã được Chủ tịch UBND thành phố công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các đơn vị tại Phụ lục đính kèm QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KSTT, HCTC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHỈNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục cho phép thành lập trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình tư thục

 

X

2

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình tư thục

 

X

3

Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình tư thục

 

X

TNG CỘNG

0

3

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thm quyn

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục điều chuyn tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (dịch vụ công trực tuyến mức 3)

 

X

2

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (dịch vụ công trực tuyến mức 3)

 

X

3

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên (Giá trị từ 02 tỷ đồng trở lên)

 

X

4

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu mua sắm thường xuyên

 

X

5

Thủ tục trình bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương

X

 

6

Thủ tục thm tra, phê duyệt quyết toán vn đầu tư dự án hoàn thành (hng mc công trình nhóm A, B)

 

X

TNG CNG

1

5

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tch UBND

1

Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công (công trình thiết kế hai bước)

 

X

2

Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án (dự án nhóm B, C)

 

X

TNG CỘNG

0

2

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

X

 

2

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

X

 

3

Thủ tục sáp nhập văn phòng công chứng

X

 

4

Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

X

 

5

Thủ tục thành lập Văn phòng thừa phát lại

X

 

6

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

X

 

7

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

X

 

8

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

X

 

9

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

X

 

TỔNG CỘNG

9

0

 

PHỤ LỤC SỐ 05

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

X

 

2

Thủ tục cấp gia hạng giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

X

 

3

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

X

 

4

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

 

X

5

Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc thành phố và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

 

X

6

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

 

X

7

Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

 

X

8

Thủ tục xếp hạng cơ sở dạy nghề công lập thuộc địa phương quản lý

 

X

9

Thủ tục xác nhận hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công

X

 

10

Thủ tục trợ cấp thường xuyên đi với người có công với cách mạng mc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn

 

X

11

Thủ tục giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách

X

 

12

Thủ tục trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách

 

X

TNG CNG

5

7

 

PHỤ LỤC SỐ 06

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

2

Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

3

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

4

Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phn diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

5

Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

6

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

7

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

8

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

9

Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

X

 

10

Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

X

 

11

Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình.

X

 

12

Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

X

 

13

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

X

 

14

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giy phép thăm dò nước dưới đất

X

 

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất

X

 

16

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

X

 

17

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

X

 

18

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

X

 

19

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

X

 

20

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

X

 

21

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

X

 

22

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

X

 

23

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

X

 

24

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

X

 

25

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

26

Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

27

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

28

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

29

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

30

Thủ tục cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

31

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

X

 

32

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

X

 

33

Thủ tục đề nghị xác nhận hoàn thành từng phn phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

X

 

TNG CNG

33

0

 

PHỤ LỤC SỐ 07

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quy định tại Khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

X

 

2

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quy định tại Khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

X

 

3

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

X

 

4

Thủ tục Cấp phép quy hoạch

X

 

5

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

X

 

6

Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu

X

 

7

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách nhà nước

 

X

8

Thủ tục thẩm định dự toán công trình

 

X

9

Thủ tục thẩm định thiết kế và dự toán đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

 

X

10

Thủ tục thẩm định thiết kế - dự toán công trình

 

X

11

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, nhóm C

 

X

TNG CNG

6

5

 

PHỤ LỤC SỐ 08

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố)

 

X

2

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố)

 

X

3

Thủ tục xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố

 

X

4

Thủ tục cho phép thành lập hội

 

X

5

Thủ tục phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện (29)

 

X

6

Thủ tục cho phép đi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

 

X

7

Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt điều lệ hội (sửa đổi, bổ sung)

 

X

8

Thủ tục cho phép giải thể hội (trường hợp tự giải thể)

 

X

9

Thủ tục cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện

 

X

10

Thủ tục đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại

 

X

11

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

 

X

12

Thủ tục cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

X

13

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

X

14

Thủ tục đi tên quỹ xã hội, quỹ từ thiện và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

X

15

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

 

X

16

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

X

17

Thủ tục giải thquỹ xã hội, quỹ từ thiện (trường hợp quỹ tự giải thể)

 

X

18

Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng

 

X

TNG CỘNG

0

18

 

PHỤ LỤC SỐ 09

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục cho phép tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nng hoặc đăng ký thay đổi, tạm ngừng, chấm hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh

 

X

TỔNG CỘNG

0

1

 

PHỤ LỤC SỐ 10

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

X

 

2

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

X

 

3

Thủ tục đề nghị chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

X

 

4

Thủ tục cấp giy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

X

 

5

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

X

 

6

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

X

 

7

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện và cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

 

X

8

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

X

9

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài

X

 

10

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

X

 

11

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

X

TỔNG CỘNG

8

3

 

PHỤ LỤC SỐ 11

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nng (Trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố đi nước ngoài về việc công không sử dụng kinh phí từ ngân sách thành phố; xuất cảnh về việc riêng theo đoàn từ 10 người trở lên hoặc xuất cảnh trên 3 tháng)

X

 

2

Thủ tục trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

 

X

3

Thủ tục trình khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nng

 

X

4

Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc

 

X

5

Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nng

 

X

TNG CỘNG

1

4

 

PHỤ LỤC SỐ 12

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tch UBND

1

Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình điện, điện chiếu sáng

 

X

2

Thủ tục thẩm định hồ sơ dự toán di dời máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, hệ thống điện sản xuất

 

X

TNG CỘNG

0

2

 

PHỤ LỤC SỐ 13

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TRÌNH: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân

Chủ tịch UBND

1

Thủ tục thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố

X

 

2

Thủ tục thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố

X

 

3

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố)

X

 

4

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

X

5

Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu

 

X

6

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu

 

X

7

Thủ tục thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

 

X

8

Thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO)

 

X

9

Thủ tục cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư

X

 

10

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư

X

 

11

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

X

 

TNG CỘNG

6

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 708/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu708/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2019
Ngày hiệu lực12/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 708/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 708/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 708/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu708/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
      Người kýHuỳnh Đức Thơ
      Ngày ban hành12/02/2019
      Ngày hiệu lực12/02/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 708/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 708/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng