Quyết định 4676/QĐ-UBND

Quyết định 4676/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Quyết định 4676/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 708/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 4676/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4676/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng (gồm 15 Phụ lục kèm theo).

Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính nêu tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 6942/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Các nội dung khác tại Quyết định số 6942/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố công bố lại các thủ tục hành chính có liên quan cho phù hợp với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Các phòng, ban thuộc VP UBND TP;
- Lưu: VT, NCPC, HCTC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4676/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4676/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực01/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4676/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4676/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Đà Nẵng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4676/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Đà Nẵng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4676/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýHuỳnh Đức Thơ
     Ngày ban hành29/06/2015
     Ngày hiệu lực01/07/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2019
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 4676/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Đà Nẵng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4676/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Đà Nẵng