Quyết định 1959/QĐ-UBND

Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Sơn Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1959/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN SÓC SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2249/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 25/3/2016 và Tờ trình số 3177/TTr-STNMT ngày 20 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sóc Sơn (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sóc Sơn, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 25 tháng 3 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

30.475,95

1

Đất nông nghiệp

NNP

17.725,69

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.896,01

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.324,30

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

583,92

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.774,29

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

132,82

1.8

Đất làm muối

LMU

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

14,35

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

12.722,24

2.1

Đất quốc phòng

CQP

900,53

2.2

Đất an ninh

CAN

40,12

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

120,93

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

100,90

2.5

Đất khu chế xuất

SKX

37,70

2.6

Đất cụm công nghiệp

SKN

100,90

2.7

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

139,00

2.8

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

216,28

2.9

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

24,99

2.10

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.117,23

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

0,49

2.12

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.13

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

215,66

2.14

Đất ở tại nông thôn

ONT

5.272,53

2.15

Đất ở tại đô thị

ODT

39,83

2.16

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

45,48

2.17

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

2.18

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.19

Đất cơ sở tôn giáo

TON

44,44

2.20

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

370,37

2.21

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

103,10

2.22

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

2.23

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

2.24

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

2.25

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

668,74

2.26

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.135,05

2.27

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK

27,97

3

Đất chưa sử dụng

CSD

28,02

b) Danh mục các công trình, dự án

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm kế hoạch, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sóc Sơn đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Sóc Sơn:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Cường

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN SÓC SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 1959/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chđầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đã có trong NQ 13/NQ- HĐND

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;...)

1

XD MR và nâng cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

ANI

Trường Cao đẳng an ninh

7,73

6,19

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ 4778/QĐ-BCA-H4 ngày 03/9/2013 của Bộ công an v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

x

2

Dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

DYT

Bệnh viện

0,40

0,40

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ số 3318/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

x

3

Cải tạo nâng cấp công trình đầu mối và kênh tưới hồ Hoa Sơn

DTL

Ban QLDA huyện

1,70

1,70

1,70

Sóc Sơn

Nam Sơn

QĐ 10706/QĐ-UB ngày 27/10/2010 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

4

Xây dựng đường Nội Bài - đường 35 - Minh Phú

DGT

Ban QLDA

12,60

9,60

9,60

Sóc Sơn

Mai Đình, Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Minh Phú, Minh Trí

QĐ 5063/QĐ-UB 28/10/2011 UBND TP V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

5

Dự án xây dựng trường mầm non Hồng Kỳ phân hiệu 2

DGD

Ban QLDA huyện

1,05

1,05

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

6440/QĐ-UB ngày 25/20/13 của UBNDTP

x

6

Trường THCS Nam Sơn

DGD

Ban QLDA huyện

1,20

1,20

 

Sóc Sơn

Nam Sơn

3987/QĐ-UB ngày 10/9/12 của UBNDTP

x

7

Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Bắc Sơn

DGD

Ban QLDA

0,32

0,32

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

7177/QĐ-UB ngày 08/8/12 của UBNDH

x

8

XD phòng khám đa khoa khu vực Hồng Kỳ

DYT

Ban QLDA huyện

0,95

0,95

0,95

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

6441/QĐ-UB ngày 25/20/13 của UBNDTP

x

9

Cải tạo, nâng cấp Trường TH Phù Linh

DGD

Ban QLDA huyện

0,60

0,60

 

Sóc Sơn

Phù Linh

6821/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND huyện

x

10

Trường mầm non Phù Linh khu B

DGD

Ban QLDA huyện

1,15

1,15

 

Sóc Sơn

Phù Linh

4166/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND huyện

x

11

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang Tân Minh phục vụ GPMB đường Quốc lộ 3 mới HN - TN

NTD

TTPT Quỹ đất

2,20

1,80

 

Sóc Sơn

Tân Minh

7916/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBH

x

12

Trường mầm non Tân Minh khu B

DGD

Ban QLDA huyện

0,76

0,76

 

Sóc Sơn

Tân Minh

4772/QĐ-UB ngày 03/9/13 của UBNDH

x

13

Nghĩa trang Tiên Dược phục vụ GPMB xây dựng HTKT khu TĐC Tiên dưc Mai Đình

NTD

TTPTQĐ huyện

0,32

0,32

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

QĐ 6790/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo QH

x

14

XD kho vật chứng và Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sóc Sơn

DTS

Chi cục thi hành án huyện

0,30

0,30

0,30

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định số 3146/QĐ-BTP ngày 21/11/2014 về việc phê duyệt điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình

x

15

Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thanh Xuân

TMD

Nhà đầu tư

0,60

0,60

0,60

Sóc Sơn

Thanh Xuân

2913/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBNDTP

x

16

Nghĩa trang xã Quang Tiến, xã Phú Cường

NTD

UBND huyện

3,50

3,20

3,50

Sóc Sơn

Q. Tiến, P. Cường

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 05/01/2009

x

17

Nghĩa trang Hồng Kỳ phục vụ GPMB sân gôn Qtế Sóc Sơn

NTD

TTPTQĐ huyện

2,46

1,50

2,46

Sóc Sơn

Hồng Kỳ (không GPMB)

9520/QĐ-UB 16/10/13 UBNDH

x

18

Nghĩa trang Phù Linh phục vụ GPMB sân gôn Qtế Sóc Sơn

NTD

TTPTQĐ huyện

1,65

1,40

1,65

Sóc Sơn

Phù Linh (không GPMB)

9520/QĐ-UB 16/10/13 UBNDH

x

19

Xây dựng Trạm bơm Hòa Bình, xã Trung Giã và trạm bơm Vườn Cà xã Bắc Phú phục vụ GPMB xây dựng Quốc lộ 3 mới đon HN - TN

DTL

TTPTQĐ huyện

0,35

0,35

0,35

Sóc Sơn

Trung Giã, Bắc Phú

QĐ 9187/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND huyện

x

20

Dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn

DYT

Ban QLDA huyện

0,99

0,99

0,99

Sóc Sơn

Phù Linh

6442/QĐ-UB ngày 25/20/13 của UBNDTP

x

21

Xây dựng nghĩa trang Phú Lâu xã Hồng Kỳ phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

0,32

0,32

0,32

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Quyết định số: 6200/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Sóc Sơn

x

22

Xây dựng nghĩa trang xã Phù Lỗ phục vụ GPMB dự án đường nối sân bay đến cầu Nht Tân

NTD

Ban BTGPMB huyện

0,40

0,40

0,40

Sóc Sơn

Phù Lỗ (đã GPMB)

số: 10959/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND huyện Sóc Sơn

x

23

Xây dựng nghĩa trang xã Mai Đình phục vụ GPMB dự án đường nối sân bay đến cầu Nht Tân

NTD

Ban BTGPMB huyện

1,10

1,10

1,10

Sóc Sơn

Mai Đình (đã GPMB)

x

24

XD hoàn trả nghè thôn Xuân Đng, Tân Minh phục vụ GPMB đường quốc lộ 3 HN - TN

DVH

TTPTQĐ huyện

0,08

0,08

0,08

Sóc Sơn

Tân Minh

số 8320/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND huyện

x

25

XD hoàn trả Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Bắc Phú

DVH

UBND xã Bắc Phú

0,50

0,50

0,50

Sóc Sơn

Bắc Phú

730/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 của UBND xã Bắc Phú

x

26

XD hoàn trả hệ thống GT thông nội đồng khi GPMB khu đất XD khu xăng dầu và trạm xử lý nước thi thuộc dự án xây dựng Nhà ga HKT2

DGT

TTPTQĐ huyện

1,00

1,00

1,00

Sóc Sơn

Thanh Xuân

11186/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND huyện

x

27

Bổ sung phương án GPMB xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài

DGT

TTPTQĐ huyện

1,51

1,51

1,51

Sóc Sơn

Thanh Xuân

4553/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND huyện

x

28

Khu xăng dầu và trạm XL nước thải Nhà ga T2

TMD

TTPTQĐ huyện

10,40

9,78

10,40

Sóc Sơn

Thanh Xuân

862/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBNDTP

x

29

Bổ sung mặt bằng dự án đường cao tốc Ni Bài - Lào Cai

DGT

TTPTQĐ huyện

0,35

0,35

0,35

Sóc Sơn

Thanh Xuân

2225/UBND-QHXDGT ngày 28/3/2013 UBNDTP

x

30

Dự án xây dựng vành đai an toàn PCCC kho xăng dầu K95

TMD

BQP

7,11

7,11

 

Sóc Sơn

Minh Phú

826/QĐ-TCHC ngày 12/9/2012 của Tổng cục Hậu cần

x

31

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang xã Tân Dân, Thanh Xuân phục vụ GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

NTD

TTPTQĐ huyện

3,50

3,10

3,50

Sóc Sơn

Tân Dân, Thanh Xuân

1736/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND huyện

x

32

Xây dựng đường gom xã Phú Cường phục vụ GPMB dự án xây dựng Nhà ga Hành khách T2

DGT

TTPTQĐ huyện

0,70

0,45

0,70

Sóc Sơn

Phú Cường

754/BND-TCKH ngày 22/7/2011 của UBNDH

x

33

GPMB theo quy hoạch khu đất xen kẹt giữa đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân với nhà ga T1 Cảng HKQT Nội Bài

TMD

Ban BTGPMB huyện

1,32

1,32

1,32

Sóc Sơn

Phú Cường

Văn bản số 1352/UBND-TNMT ngày 28/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

x

34

Dự án mở rộng, nâng cấp trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Ni

DGD

Trường Cao đẳng CNKT Hà Nội

1,67

1,11

1,67

Sóc Sơn

xã Đông Xuân

Quyết định số 3360/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án

x

35

Dự án STN 01.1

DQP

Bộ TL Thủ đô

30,00

30,00

 

Sóc Sơn

Nam Sơn

230/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBNDTP

 

36

Dự án mrộng Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

RAC

Sở Xây dựng

27,60

27,60

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn

Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

37

Đường Nội Bài - Nhật Tân (tiểu DA 2)

DGT

Ban BTGPMB huyện

49,26

31,98

49,26

Sóc Sơn

Phú Cường, Quang Tiến, Thanh Xuân

QĐ số 3004/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2009 của Bộ GTVT

x

38

Dự án xây dựng nghĩa trang tập trung Thành phố

NTD

TTPTQĐ TP

85,00

33,00

 

Sóc Sơn

Minh Phú

Văn bản số 8935/UBND-XD Ngày 15/9/2009 UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm

 

39

Xây dựng nghĩa trang Phúc Xuân xã Bắc Sơn phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

2,27

 

2,27

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND huyện Sóc Sơn

x

40

Xây dựng nghĩa trang Thanh Hà xã Nam Sơn phục vụ GPMB dự án Mở rộng khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II

NTD

Ban BTGPMB huyện

1,07

 

1,07

Sóc Sơn

Nam Sơn (đã GPMB)

x

41

Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Núi Đôi đi xã Tân Minh, Bắc Phú và đường khu tập thể 143-418 xã Bắc Phú

ONT

TTPTQĐ huyện

0,35

 

0,35

Sóc Sơn

Tân Minh, Bắc Phú

2023/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện

x

42

XD HTKT khu đất xen kẹt đấu giá QSD đất tại khu Đường Bãi tổ 1

ODT

UBND huyện

0,40

 

0,40

Sóc Sơn

Thị trấn

QĐ 6357/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt dự án đầu tư

x

43

Xây dựng cây xăng tư nhân Trần Khiêm

TMD

Doanh nghiệp tư nhân Trần Khiêm

0,24

0,24

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Văn bản số 2928/UBND-KH&DT ngày 24/4/2014 của UBND Thành phố Hà Ni về việc chđịnh nhà đầu tư thực hiện dự án

x

44

Đất xây dựng kho vận Nội Bài

TMD

Công ty kho vận Nội Bài

2,00

2,00

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

GCN đầu tư số 01121001067 ngày 06/7/2011 của UBND thành phố;

x

45

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 500/220kv Hiệp Hòa - Đông Anh - Bc Ninh 2

DNL

Điện lực VN

1,31

 

 

Sóc Sơn

Kim Lũ, Tân Hưng, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hòa

Quyết định số 637/QĐ-EVN ngày 26/9/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 500/220kv Hiệp Hòa - Đông Anh - Bc Ninh2; Văn bản số 897/TTg- KTN ngày 16/6/2014 của Thtướng chính phủ

 

46

Dự án XD trạm công tác Cục Ngoại tuyến A69 và Cục Bảo vệ chính trị II A63 - Tổng cục AN I (diện tích bổ sung)

ANI

Bộ Công an

0,13

 

 

Sóc Sơn

Phú Cường

Văn bản số 3262/UBND-TNMT ngày 18/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi diện tích đất nhlẻ, xen kẹt nằm ngoài chgiới GPMB dự án

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSD đất 2015, chuyển sang thực hiện 2016

1

GPMB theo quy hoạch khu đất tại Tổ 4 Thị trấn

ODT

TTPTQĐ huyện

1,00

1,00

1,00

Sóc Sơn

Thị trấn

QĐ 3749/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt đề cương và dự án kinh phí chuẩn bị đầu tư

x

2

Dự án cải tạo, nâng cấp 07 chợ

DCH

Sở Nông nghiệp PTNT

2,33

2,33

2,33

Sóc Sơn

07 xã nghèo

Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND thành ph

x

3

Đất dân cư nông thôn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

3,45

3,45

3,45

Sóc Sơn

Phú Minh, Kim Lũ, Đức Hòa, Xuân Thu, Tiên Dược

Vb 3140/UBND-TNMT ngày 14/5/2015 của UBND TP chấp thuận chủ trương giao đất làm nhà ở cho các hộ tại 05

x

4

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại tổ 1, thị trấn Sóc Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

3,00

2,50

3,00

Sóc Sơn

thị trấn Sóc Sơn

Quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư d án

x

5

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại khu Thanh Luông, thôn Yên Tàng

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,10

0,10

 

Sóc Sơn

Bắc Phú

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND huyện Sóc Sơn về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

x

6

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt đấu giá QSD đất tại khu Gò kho C3 và khu gò Đầu Cảu, thôn Thắng Trí

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,23

 

0,23

Sóc Sơn

Minh Trí

Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND huyện Sóc Sơn về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

7

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá Cổng cả thôn Dược Thượng

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,30

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

8

Dự án xây dựng, mở rộng trường mầm non xã Trung Giã

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,28

0,28

 

Sóc Sơn

Trung Giã

QĐ số 6530/QĐ-UBND ngày 30,10,2014 của UBND huyện c Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Trung Giã

 

9

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại khu sân bóng thôn Thắng Hữu

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,35

 

 

Sóc Sơn

Minh Trí

Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND huyện Sóc Sơn về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

10

Cửa hàng xăng dầu Cty Xăng dầu KV1

TMD

Công ty xăng dầu KVI

0,24

0,24

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

1034/UBND-KH&ĐT ngày 15/02/2011 của UBND TP

x

11

Khu du lịch sinh thái nghngơi cuối tuần đền Sóc (khu III)

TMD

Công ty CP vui chơi giải trí

31,50

31,50

 

Sóc Sơn

Phù Linh

GCN đầu tư số 01121000947 ngày 22/02/2011 của UBND thành phố;

 

12

Dự án khu du lịch vui chơi giải trí và nghdưỡng Thung Lũng Xanh

TMD

Cty CP đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc

49,50

49,5

 

Sóc Sơn

Nam Sơn, Hiền Ninh

Ngày 28/11/2014, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 6278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

x

13

Điều chnh khu II DA sân Golf quốc tế Sóc Sơn và khu biệt thự cao cấp cho thuê do di chuyển trường bắn

DTT

TTPTQĐ huyện

2,90

 

 

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Văn bản số 4786/UBND-TNMT ngày 14/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

 

14

Dự án khu nhà ở gia đình cho Sỹ quan QNCN, CNVCQP của Tổng Cục Hậu cần BQP

ONT

Tổng công ty nhà BQP

2,30

 

 

Sóc Sơn

Tiên Dược

832/QĐ-BQP ngày 27/3/2009 của Bộ QP

 

15

Đất nhỏ lẻ, xen kẹt nằm ngoài chgiới thu hồi đất của dự án Sân gôn Quốc tế Sóc Sơn và khu dịch vụ bổ trợ

TMD

Công ty CP vui chơi giải trí

1,73

1,73

 

Sóc Sơn

Phù Linh, Hồng Kỳ

Văn bản số 2902/UBND-TNMT ngày 05/5/2015 của UBND Thành phố kèm theo Tờ trình số 1540/STNMT-KHTH ngày 26/3/2015 của Sở TN&MT

 

16

DA đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ Trường Cao đẳng ANND I

ONT

Cty CP TĐ ĐTXD BĐS Á Châu

4,37

4,37

 

Sóc Sơn

Tiên Dược, Mai Đình

8182/UBND-XDGT ngày 16/11/2015 của UBND TP HN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

17

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến từ km4+469 đến km12+733

DGT

SGTVT

2,65

 

2,65

Sóc Sơn

Hiền Ninh, Minh Phú

QĐ 9317/UBND-KHDT v/v chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án

x

18

Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn và tuyến Chợ Chấu - Đô Tân

DGT

UBND huyện

1,50

 

1,50

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 6557/QĐ-UB ngày 30/10/2013 UBND TP v/v phê duyệt điều chnh dự án cải tạo nâng cấp đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn và tuyến nhánh Chợ Chấu Đô Tân

x

19

XD đường nối QL3 - cụm CNTT Sóc Sơn

DGT

UBND huyện

1,60

 

1,60

Sóc Sơn

Mai Đình

QĐ1065/QĐ-UB ngày 24/02/2014 UBND TP về việc phê duyệt điều chnh dự án

x

20

Cụm Trường mầm non Đô Lương - Đa Hội xã Bắc Sơn

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,80

 

0,80

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 8610/QĐ-UB ngày 28/10/11 của UBNDH V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình

x

21

Cụm Trường mầm non Đô Tân xã Bắc Sơn

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1,49

 

1,49

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 8611/QĐ-UB ngày 28/10/11 của UBNDH V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình

x

22

Mở rộng, nâng cấp đường 35 Sóc Sơn, giai đoạn 1

DGT

SGTVT

3,00

 

3,00

Sóc Sơn

Mai Đình, Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Minh Phú

1346/QĐ-UBND ngày 11/04/2008; 4578/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

x

23

Cải tạo nâng cấp đường 16, huyện Sóc Sơn

DGT

SGTVT

0,10

 

0,10

Sóc Sơn

Phù Lỗ, Đông Xuân, Kim Lũ

7981/QĐ-UNBD ngày 31/12/2013

x

24

GPMB theo quy hoạch khu đất Tổ 9 thị trấn

ODT

UBND huyện

0,40

0,40

0,40

Sóc Sơn

thị trấn

QĐ 3750/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư

x

25

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên xã bị xuống cấp

DGT

UBND huyện

2,00

 

2,00

Sóc Sơn

Hng Kỳ, PL, TG, TH

QĐ 6233/QĐ-UB ngày 29/10/2013 UBND huyện v/v phê duyệt DA ĐTXD công trình

x

26

Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Hiền Ninh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,20

0,20

0,20

Sóc Sơn

Hiền Ninh

QĐ số 9522/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

27

Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hiền Ninh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,20

0,20

0,20

Sóc Sơn

Hiền Ninh

QĐ số 8435/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

28

Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Thá Tiên Tảo

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

1,20

1,20

1,20

Sóc Sơn

Xuân Giang, Việt Long

QĐ số 6234/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

29

Bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch khu đất xen kẹt, cắt xén tại các xã Nam Sơn, Bắc Sơn phục vụ triển khai khu LHXLCT Sóc Sơn

RAC

Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn

13,70

11,00

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ

QĐ 1627/QĐ-UBND ngày 25/03/2014 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt bồi thường hỗ trợ về tái định cư theo quy hoạch.

x

III

Nhng dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSD đất 2016

1

Di chuyển trường bắn hiện có của Trung đoàn 141 sư đoàn 312

DQP

Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn

12,00

6,00

12,00

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

VB 4786/UBND-TNMT ngày 14/7/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương

x

2

Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Sau Làng, thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,50

0,50

0,50

Sóc Sơn

Mai Đình

QĐ số 4860QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

3

Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Sau Làng, thôn Thế Trch, xã Mai Đình

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,50

0,50

0,50

Sóc Sơn

Mai Đình

QĐ số 4859QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

4

Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Dộc Sán, thôn Thế Trạch, xã Mai Đình

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,50

0,50

0,50

Sóc Sơn

Mai Đình

QĐ số 4858QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

X

5

Dự án xây dựng HTKT khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Dộc Sạm, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,45

0,45

0,45

Sóc Sơn

Tiên Dược

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 5/2/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

x

6

Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối hồ Cầu Bãi

DTL

UBND huyện Sóc Sơn

2,00

2,00

2,00

Sóc Sơn

Nam Sơn

QĐ số 557/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

7

XD hệ thống kênh tiêu Thá - Lai Cách - Tiên Tảo xã Xuân Giang và Việt Long

DTL

UBND huyện Sóc Sơn

1,45

1,45

1,45

Sóc Sơn

Xuân Giang, Việt Long

QĐ số 10036/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND huyện Sóc Sơn V/v phê duyệt báo cáo KTKT XD công trình

x

8

Cải tạo, nâng cấp Đường Bắc Sơn - Minh Trí

DGT

UBND huyện Sóc Sơn (BQL DA huyện)

20,00

15,00

20,00

Sóc Sơn

Bắc Sơn, Minh Trí

QĐ số 675/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND Thành phố V/v phê duyệt điều chnh dự án đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Sơn Minh Trí

x

9

Trường THCS Minh Phú

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1,40

1,40

1,40

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 4204/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

10

Cải tạo, nâng cấp trường THCS Hồng Kỳ

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,20

0,20

0,20

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

số 6166/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

11

Nâng cấp, mrộng Trường MN Đông Xuân

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,70

0,70

0,70

Sóc Sơn

Đông Xuân

QĐ số 6541/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

12

XD phân hiệu 2 trường MN Minh Phú

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1,25

1,25

1,25

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 5753/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

13

Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Mai Đình A - khu Hương Đình

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,50

0,50

0,50

Sóc Sơn

Mai Đình

QĐ số 6931/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND huyện v/v cho phép thực hiện chuẩn bđầu tư d án

x

14

Xây dựng Trường THCS Đông Xuân

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

1,70

1,70

1,70

Sóc Sơn

Đông Xuân

QĐ số 6866/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND huyện v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

15

Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Hiền Ninh

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,70

0,70

0,70

Sóc Sơn

Hiền Ninh

QĐ số 4864/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện v/v cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

x

16

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị CAND Bộ Công an

ONT

Liên danh Cty CP ĐTXL Thành An - Cty CPĐT XD 678

4,95

4,95

 

Sóc Sơn

Tiên dược, Mai Đình

VB số 7333/UBND-XDGT ngày 15/10/2015 của UBND TP về vic chấp thuận chủ trương đầu tư

x

17

Dự án đầu tư công trình STN.01

DQP

Ban chhuy Quân sự huyện

2,00

2,00

2,00

Sóc Sơn

Minh Phú, Minh Trí

QĐ số 740/QĐ-TM ngày 13/7/2015 của Bộ TL thủ đô về việc phê duyệt QH thế trận quân sự KVPT huyện Sóc Sơn

x

18

Cụm Trường mầm non Đô Lương - Đa Hội xã Bắc Sơn

DGD

UBND huyện Sóc Sơn

0,80

0,80

0,80

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ số 8610/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

19

Dự án thu hồi đất nhỏ lẻ, cắt xén, xen kẹt nằm ngoài chgiới GPMB dự án xây dựng KLH xử lý chất thải Sóc Sơn GĐII

RAC

UBND huyện

1,28

 

1,28

Sóc Sơn

Bắc Sơn

Văn bản số 6616/UBND-TNMT ngày 21/9/2015 của UBND TP Hà Nội

x

20

Dự án hoàn trả hệ thống tưới tiêu nước tại thôn 6, thôn 8, xã Hồng Kỳ phục vụ GPMB sân Gofl quc tế và KDL Sóc Sơn

DTL

UBND huyện

0,40

 

0,40

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

Văn bản số 420/UBND-VP ngày 21/4/2015 của UBND huyện sóc Sơn V/v triển khai xây dựng hoàn trả hệ thống mương tưới, tiêu tại thôn 6, thôn 8

x

21

XD và nâng cấp cải tạo hệ thống GTNT 07 xã còn nhiều hộ nghèo

DGT

Chi cục PTNT Sở NN&PTNT

1,40

 

1,40

Sóc Sơn

07 xã nghèo

Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở KH&ĐT

x

22

Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hữu - Thanh Sơn

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

1,00

 

1,00

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 2794/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

23

Cải tạo, nâng cấp đường 35 - Phú Hạ - Thanh Sơn

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

2,00

 

2,00

Sóc Sơn

Minh Phú

QĐ số 3487/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

24

Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Bắc Sơn B

DGD

UBND huyện Sóc Sơn (Ban QLDA)

0,62

0,10

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 7139/QĐ-UB ngày 06/8/12 của UBNDH

 

25

DA XD tuyến mương nội đồng từ thôn Phúc Xuân qua hồ ao cá đến gồ Yên Ngựa thôn Tiên Chu và Đa Hội

DTL

Sở XD (BQLDA ĐTXD các CTHTKTĐT)

1,20

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 5269/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND TP về việc cho phép chuẩn bị đầu tư DA

 

26

DA XD HTKT khu TĐC thôn Đa Hội phục vụ GPMB dự án khu LHXLCT Sóc Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn (Ban BT GPMB)

5,00

 

 

Sóc Sơn

Bắc Sơn

QĐ 7222/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT

 

27

Khu tái định cư thôn Vệ Linh phục vụ GPMB vui chơi giải trí thể thao và du lịch khu 1, khu 2

ONT

UBND huyện

4,20

4,00

 

Sóc Sơn

Phù Linh

Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

28

Xây dựng HTKT khu đt đấu giá QSD đất xen kẹt tại Nam Trường trên, thôn Xuân Sơn, Trung Giã,

ONT

UBND huyện

0,35

0,20

 

Sóc Sơn

Trung Giã

Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

29

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt tại Khu Cửa ấp, thôn Xuân Sơn

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,48

0,10

 

Sóc Sơn

Trung Giã

Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND h. Sóc Sơn về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

30

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt khu gần cổng vào Yamaha

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,15

 

 

Sóc Sơn

Trung Giã

Quyết định 4861/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án

 

31

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt khu Chùa thôn Cốc Lương

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,05

 

 

Sóc Sơn

Tân Hưng

Văn bản s 3471/QHKT-P3 ngày 18/10/2013 của Sở QHKT về thông tin quy hoạch các khu đt đấu giá QSD đất;

 

32

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt Khu Cổng trước thôn Cc Lương

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,03

 

 

Sóc Sơn

Tân Hưng

Văn bản số 3471/QHKT-P3 ngày 18/10/2013 của Sở QHKT về thông tin quy hoạch các khu đất đề nghị lập dự án đấu giá QSD đất;

 

33

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt khu Phía Nam NVH Tổ 01 thị trấn Sóc Sơn

ODT

UBND huyện Sóc Sơn

0,25

0,20

 

Sóc Sơn

Thị trấn

Văn bản số 3470/QHKT-P3 ngày 18/10/2013 của Sở QHKT về thông tin quy hoạch; Quyết định số 6492/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của huyện Sóc Sơn

 

34

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt khu Đồng Vuông, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,44

0,44

 

Sóc Sơn

Thanh Xuân

Văn bản số 265/QLĐT ngày 30/11/2015 của Phòng QLĐT huyện Sóc Sơn về việc cung cấp thông tin quy hoạch và chấp thun đa điểm Dự án

 

35

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đt xen kẹt khu trường mầm non cũ

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,05

 

 

Sóc Sơn

Việt Long

Văn bản s362/QLĐT-TTQH ngày 23/11/2015 của Phòng QLĐT huyện Sóc Sơn về việc cung cấp thông tin quy hoạch khu đất và chấp thuận địa điểm Dự án

 

36

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất xen kẹt khu Xuân Dục

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,45

0,45

 

Sóc Sơn

Tân Minh

Văn bản số 341/QLĐT-TTQH ngày 05/11/2015 của Phòng QLĐT huyện Sóc Sơn về việc cung cấp thông tin quy hoạch khu đất và chấp thuận địa điểm Dự án

 

37

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt đấu giá QSD đất tại thôn Hiệu Chân

ONT

UBND huyện Sóc Sơn

0,35

 

 

Sóc Sơn

Tân Hưng

Văn bản số 3471/QHKT-P3 ngày 18/10/2013 của Sở QHKT về thông tin quy hoạch các khu đất

 

38

y dựng nâng cấp đường từ Quc lộ 3 đến đền Sóc đi thôn Cộng Hòa

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

0,70

0,10

 

Sóc Sơn

Phù Linh

Công văn số 4871/UBND-XDGT ngày 15/7/2015 của UBND thành phố Hà Ni về việc cải tạo, sửa chữa và quản lý đoạn đường trên tuyến đường số 3 vào hồ Thanh Trì liên quan đến dự án sân golf Sóc Sơn

 

39

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Lai Cách

DVH

UBND huyện Sóc Sơn (Ban QLDA)

0,30

0,30

 

Sóc Sơn

Xuân Giang

Quyết định số 6932a/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND huyện Sóc Sơn về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

 

40

Xây dựng Trường Mầm non Mai Đình A - Khu Trung tâm

DGD

UBND huyện Sóc Sơn (Ban QLDA)

0,46

0,46

 

Sóc Sơn

Mai Đình

Quyết định số 7256/QĐ-UBND ngày /10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

41

Dự án cải tạo bãi đỗ xe buýt tuyến số 56 thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

0,03

0,03

 

Sóc Sơn

Bắc Phú

Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

42

Dự án Logistics tập trung (50ha)

TMD

Cty Hapulico

50,00

20,00

20,00

Sóc Sơn

Phú Cường, Phú Minh

QĐ số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng CP

x

43

Logistics kết nối cảng Hàng không QT Nội Bài

TMD

Đấu thầu chọn nhà đầu tư

5,00

5,00

5,00

Sóc Sơn

Phú Cường

QĐ số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015

x

44

Đường dây 220KV vân trì- Sóc Sơn và hai vách ngăn

DNL

Điện lực VN

1,77

 

1,77

Sóc Sơn

Các xã

Quyết định số 3567/QĐ-EVN-TĐ ngày 19/12/2013 của Tổng công ty điện lực

x

45

Xây dựng trạm biến áp 220kv Bắc Ninh 3 và đầu nối

DNL

Điện lực VN

0,10

 

0,10

Sóc Sơn

Các xã

Quyết định số 704/QĐ-EVNNPT ngày 02/4/2015 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt TKKT công trình

x

46

DA nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV lộ 172 E1.19 Sóc Sơn - Gò Đầm

DNL

Cty lưới điện cao thế Miền Bắc

1,00

1,00

 

Sóc Sơn

các xã

QĐ 4492/QĐ-NGC ngày 26/12/2013

 

47

Chuyển mục đích đất vườn liền kề sang đất ở

ONT

UBND huyện

8,0

 

 

Sóc Sơn

Các xã

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBNDTP

 

48

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt sang đất ở

ODT

UBND huyện

0,20

 

 

Sóc Sơn

Thị trấn

Dự án dân sinh bức xúc

 

49

Giao đất làm nhà ở nông thôn

ONT

UBND các xã

3,41

 

 

Sóc Sơn

Các xã

Dự án dân sinh bức xúc

 

50

Nâng cấp kênh N2 hồ Đại Lải (đoạn tuyến trên địa bàn huyện)

DTL

Cty TNHH MTV Đu tư phát triển thủy lợi Hà Nội

0,70

 

0,70

Sóc Sơn

Minh Trí, Minh Phú,

Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở KHĐT

 

51

Lắp bổ sung MC 171, 172, 112 và cải tạo nhánh đường dây vào trm biến áp 110kV Nội Bài

DNL

Tổng Công ty điện lực Hà Nội

0,05

0,05

0,05

Sóc Sơn

Tiên Dược, Mai Đình

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 3035/QĐ-EVN HANOI ngày 24/8/2015 của Tổng C ty điện lực Hà Nội

 

52

Dự án Tổ hợp KS hàng không, thương mại và du lịch cao cấp Nội Bài (Dự án nằm trong QH Cảng HK quốc tế Nội Bài theo QĐ phê duyệt QH số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của TTCP)

TMD

Cty CP du lịch hàng không VN

3,0

3,0

 

Sóc Sơn

Quang Tiến, Phú Cường,

GCNĐT số 01121001737 ngày 26/9/2014,

 

53

Dự án Nhà ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Dự án nằm trong QH Cảng HK quốc tế Nội Bài theo QĐ phê duyệt QH số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của TTCP)

TMD

Cty TNHH MTV nhà ga hàng hóa ALS

7,0

7,0

 

 

Phú Minh, Mai Đình

GCNĐT số 011201792 ngày 1/4/2015

 

54

Đấu giá mỏ sét gạch ngói

SKX

Trung tâm phát triển quỹ đất

31,6

 

31,6

Sóc Sơn

Bắc Sơn, Hồng K

QĐ số 6572/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND Thành phố

 

55

Cụm công nghiệp CN3 thuộc cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn

SKN

Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC

100,9

100,9

100,9

Sóc Sơn

Mai Đình, Tiên Dược

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000410 ngày 17/5/2010

 

56

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

SKS

UBND huyện Sóc Sơn

24,60

 

24,60

Sóc Sơn

Tân Hưng

UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch đấu giá tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 04/3/2016

 

57

DA bãi đỗ xe trung tâm Thị trấn Sóc Sơn

DGT

UBND huyện Sóc Sơn

0,523

 

 

Sóc Sơn

Thị trấn

UBND Thành phố phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 08/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1959/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1959/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1959/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Sơn Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Sơn Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1959/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Cường
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực22/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Sơn Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1959/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sóc Sơn Hà Nội 2016