Quyết định 1964/QĐ-UBND

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung tại cuối Điều 4, trang 2, Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Đã in

Đính chính lại

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Tấn Khương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1964/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2015
Ngày hiệu lực 12/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1964/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Nguyễn Tấn Khương
Ngày ban hành 12/11/2015
Ngày hiệu lực 12/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 120/QĐ-UBND Bạc Liêu

  • 12/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực