Quyết định 120/QĐ-UBND

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 120/QĐ-UBND bãi bỏ 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch Bạc Liêu 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/7/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 308/TTr-STP ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Điều 2. Việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Điều 3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/11/2015
Ngày hiệu lực 10/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 120/QĐ-UBND bãi bỏ 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch Bạc Liêu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản hiện thời

Quyết định 120/QĐ-UBND bãi bỏ 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch Bạc Liêu 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Lê Minh Chiến
Ngày ban hành 10/11/2015
Ngày hiệu lực 10/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 120/QĐ-UBND bãi bỏ 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch Bạc Liêu 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/QĐ-UBND bãi bỏ 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch Bạc Liêu 2015