Quyết định 12/2014/QĐ-UBND

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 120/QĐ-UBND bãi bỏ 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch Bạc Liêu 2015 và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 212/TTr-STP ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, huyện Giá Rai và huyện Hòa Bình sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trừ di chúc) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận, bao gồm:

a) Thành phố Bạc Liêu gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 7, Phường 8, phường Nhà Mát, xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành.

b) Huyện Giá Rai gồm: Thị trấn Giá Rai, thị trấn Hộ Phòng, xã Tân Thạnh, xã Tân Phong, xã Phong Thạnh Đông A.

c) Huyện Hòa Bình gồm: Thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ B, xã Minh Diệu, xã Vĩnh Bình.

Điều 2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Việc xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện Hòa Bình, huyện Giá Rai, thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 1 thực hiện chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Giá Rai, Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Giá Rai, Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực hợp đồng giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2014
Ngày hiệu lực 10/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/02/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành 31/07/2014
Ngày hiệu lực 10/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/02/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu