Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 236/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31 12 2015 Bạc Liêu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 30/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2015, bao gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ đến ngày 31/12/2015 (kèm danh mục).

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2015 (kèm danh mục).

Điều 2:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tập hợp hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành trong năm 2015 còn hiệu lực thi hành. Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần bằng các hình thức thích hợp.

2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2015 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục công tác phía nam (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các
huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, NCPC (T-33).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số
236/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu Ic

01

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011

Về chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

02

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

03

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Bạc Liêu

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

04

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND ngày 14/07/2009

Về việc xác định các xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa đtính diện ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

19/12/2014

05

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012

Về quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

06

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Bạc Liêu

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

07

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

08

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 tỉnh Bạc Liêu

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

09

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND Ngày 28/12/2010

Về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 - 2015.

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

10

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

11

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 31/07/2014

Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bc Liêu.

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

19/11/2015

12

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

18/6/2015

13

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

22/10/2015

14

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày của đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015

03/12/2015

15

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Ban hành quy định diện tích tối thiu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bị thay thế bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

07/02/2015

16

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006

Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bị thay thế bằng Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

05/02/2015

17

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 19/07/2007

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bị thay thế bằng Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

09/01/2016

18

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

22/10/2015

19

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày của đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015

03/12/2015

20

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Bị thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

18/6/2015

21

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 4/12/2015

Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên đa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

22

Chỉ thị

03/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trung tâm các huyện, thành phố và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bị thay thế bằng Chỉ thị số 05/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

01/12/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Ni dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 24/10/2008 về quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

- Khoản 1, Phần II, Điều 1

- Điểm b, Khoản 3, Phần II, Điều 1

- Khoản 1, Phần VI, Điều 1

Bị sửa đổi bằng Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/20114

19/12/2014

02

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

- Điều 1; Điểm a, Khoản 1, Điều 5; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 6

Bị sửa đổi bằng Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

20/12/2015

03

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Khoản 1, Mục II, Phụ lục số 01

- Khoản 1, Mục II, Phụ lục số 2

Bị sửa đổi bằng Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

19/7/2015

04

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

Quy định sử dụng chung cột điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình trên đa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điều 15

Bị sửa đổi bằng Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

02/01/2016

05

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

gạch đầu dòng thứ nhất của Khoản 2, Điều 2

Bị sửa đổi bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015

02/02/2015

06

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điều 1, Điều 5, Điều 6, Điều 9 và Điều 10

Bị sửa đổi bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

29/7/2015

07

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Khoản 1, Điều 1

- Điều 9 thành Điều 9a

- Điểm e, Khoản 2, Điều 11

Bị sửa đổi bằng Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015

21/6/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/02/2016
Ngày hiệu lực 05/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 236/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31 12 2015 Bạc Liêu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 236/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31 12 2015 Bạc Liêu 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Phan Như Nguyện
Ngày ban hành 05/02/2016
Ngày hiệu lực 05/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 236/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31 12 2015 Bạc Liêu 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 236/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31 12 2015 Bạc Liêu 2016

  • 05/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực