Quyết định 922/QĐ-UBND

Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2009 quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Quyết định 922/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng, đã được thay thế bởi Quyết định 12/2014/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 922/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng,


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 922/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức của HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2007);
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số: 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét Tờ trình số: 48/TTr-STP ngày 01 tháng 04 năm 2009 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

1. Đối với Thị xã Bạc Liêu: Giao việc Chứng nhận các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Bạc Liêu cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bạc Liêu thực hiện.

2. Đối với các huyện còn lại trong tỉnh: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chứng nhận hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại Phòng Công chứng số 1 hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NC;
- Chuyên viên khối;
- Lưu: VP(BK13).

CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 922/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/04/2009
Ngày hiệu lực 24/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/08/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 922/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 922/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng,


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 922/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng,
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Cao Anh Lộc
Ngày ban hành 24/04/2009
Ngày hiệu lực 24/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/08/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 922/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng,

Lịch sử hiệu lực Quyết định 922/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng,