Quyết định 1965/QĐ-UBND

Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2011 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định 1965/QĐ-UBND 2011 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 40/2014/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1965/QĐ-UBND 2011 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thành lập tổ chức tham mưu giúp UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 717/TTr-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Dân tộc tỉnh:

3.1. Cơ cấu tổ chức, gồm:

- Ban lãnh đạo.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng

+ Phòng nghiệp vụ dân tộc

+ Thanh tra

3.2. Biên chế: Biên chế của Ban Dân tộc là biên chế hành chính được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc và Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2262/QĐ.UBND ngày 19/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2118/QĐ.UBND ngày 25/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TTr TU; TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo BR - VT;
- Các cơ quan chuyển môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Như Điều 3;
- Lưu
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1965/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1965/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2011
Ngày hiệu lực12/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1965/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1965/QĐ-UBND 2011 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1965/QĐ-UBND 2011 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1965/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành12/09/2011
        Ngày hiệu lực12/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1965/QĐ-UBND 2011 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1965/QĐ-UBND 2011 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bà Rịa Vũng Tàu