Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2009 do tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/2008/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2009

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số: 01/2007/QH, ngày 04/8/2007;

Căn cứ Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Theo Công văn số 2590/TTCP-CIV ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc thống nhất kế hoạch thanh tra thực hiện pháp luật phòng, Chống tham nhũng năm 2009;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên tại Văn bản số: 241/TTr-TT ngày 09/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này, kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2009.

Điều 2. Giao cho Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THANH TRA THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1971/2008/QĐ-UBND ngày 12/ 12/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007;

Căn cứ Nghị định số: 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Theo Văn bản số: 2245/TTCP-CIV ngày 21/10/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, Chống tham nhũng năm 2009; Văn bản số: 2590/TTCP-CIV ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc thống nhất kế hoạch thanh tra thực hiện pháp luật phòng, Chống tham nhũng năm 2009. UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch thanh tra với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua công tác thanh tra nhằm đánh giá, kết luận trách nhiệm của tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát hiện chấn chỉnh thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lí nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

Tiến hành thanh tra theo đúng trình tự quy định của pháp luật về thanh tra pháp luật phòng, chống tham nhũng. Thanh tra có trọng tâm, tập trung vào những nội dung đã có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cụ thể của cấp trên hoặc những nội dung qua công tác quản lý Nhà nước, khảo sát, nắm tình hình cho thấy đối tượng thanh tra có biểu hiện thực hiện thực hiện chưa tốt; các nội dung thanh tra phải trong kế hoạch đã được phê duyệt.

II. NỘI DUNG THANH TRA

Xem xét đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng của Thủ trưởng các đơn vị; tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan tổ chức, đơn vị và trong quần chúng nhân dân;

2. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính - Ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động, quản lí đất đai, tài sản công, công tác tổ chức - cán bộ; việc thực hiện quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin;

3. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ. định mức, tiêu chuẩn; việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng theo Quyết định số: 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

5. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;

6. Việc kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số: 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số: 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

7. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định số: 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

8.Việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Chỉ thị số: 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

9. Việc người đứng đầu định kỳ kiểm điểm trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng;

10. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lí sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán;

11. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ, theo chức năng quản lý Nhà nước;

12. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

III. ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 3 đơn vị sau:

1. UBND huyện Điện Biên Đông,

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư,

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

IV. THỜI GIAN, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng kết thúc trước ngày 30/10/2009.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phục vụ sự chỉ đạo, quản lý điều hành của Lãnh đạo các cấp, các ngành./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1971/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1971/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1971/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1971/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng Điện Biên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND thanh tra thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng Điện Biên