Quyết định 1971/QĐ-UBND

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1971/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông xây dựng xã hội học tập 2020 Khánh Hòa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP" ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 836/TTr-STTTT ngày 16/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đính kèm Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TTTT (để b/c);
- TT. T
nh ủy (để b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo KH
;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1971/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU

1. Yêu cầu

- Tuyên truyền đúng mục tiêu, nội dung yêu cầu, bảo đảm tính khoa học, thực tin và đng bộ, lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan. Tận dụng các phương thức truyn thông hiện có, trên cơ sở phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp, đặc biệt khuyến khích sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp vào việc tổ chức tuyên truyn đbảo đảm sử dụng nguồn lực nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

- Kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, bổ sung và đi mới các phương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu, đối tượng

Đến năm 2020, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung, thực trạng về xây dựng xã hội học tập và các hình thức học tập sut đời với từng đối tượng để đạt được các mục tiêu sau:

a) Đối với đối tượng thực hiện tuyên truyền

- 100% phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục tại các cơ quan báo chí;

- 95% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh truyn hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng;

- 100% cán bộ cấp xã, cán bộ chủ chốt của trung tâm học tập cộng đồng trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác; cán bộ chủ chốt của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các cấp và các câu lạc bộ; cán bộ lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

b) Đi với đi tượng thụ hưởng tuyên truyn:

- 100% học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục;

- 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;

- 70% lao động nông thôn; lao động tự do.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quan điểm, mục tiêu của việc xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ đến năm 2020.

2. Mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, mô hình của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

3. Tuyên truyền thông qua việc tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Hình thức tuyên truyền

- In ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền phù hợp với các đối tượng.

- Xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình về xây dựng xã hội học tập trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo định kỳ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền các nội dung về xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền thông qua các hình thức đưa nội dung tuyên truyền vào hoạt động của các trường học, các hội nghị, hội thảo, tuyên dương, khen thưởng...

2. Danh mục nội dung hoạt động tuyên truyn

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Xuất bản tờ gấp về tiêu chí xây dựng, đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

2015 - 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Khuyến học tỉnh

2

Xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình về xây dựng xã hội học tập; cập nhật tin, bài tuyên truyền trên chuyên mục

2015 - 2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh

3

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về thọc, học tập suốt đời

2015 - 2020

UBND các huyện, thị xã thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh

4

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập vào chương trình hoạt động trong nhà trường

2015 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội Khuyến học tỉnh

5

Lng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án “Hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời”

2015 - 2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hội Khuyến học tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

6

Lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, câu lạc bộ”

2015 - 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hội Khuyến học tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

7

Lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong quá trình triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập sut đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp (ưu tiên khu chế xuất, khu công nghiệp)”

2015 - 2020

Liên đoàn Lao động tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

8

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên

2015 - 2020

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo

9

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sch”

2015 - 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Khuyến học tỉnh

10

Lồng ghép các hoạt động truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong Đán “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng dân cư”; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập thông qua hội khuyến học các cấp

2015 - 2020

Hội Khuyến học các cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

11

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các phòng Tư pháp cấp huyện đưa việc tuyên truyn xã hội học tập vào kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp lut Khánh Hòa

2015 - 2020

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thị xã, thành phố

12

Xây dựng tài liệu tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập bằng đĩa CD phát trên hệ thống đài các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trn

2017 - 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Khuyến học tỉnh

13

Xuất bản sổ tay giới thiệu mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, thông qua đó giới thiệu giới thiệu các đơn vị xuất sắc tiêu biểu để nhân rộng trong phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh

2019 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Khuyến học tỉnh

14

Xét đnghị khen thưởng các “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” xuất sắc tiêu biểu của UBND các huyện, thị xã, thành phố

2015 - 2020

Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học các cấp

15

Tng kết, đánh giá, tuyên dương khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập tại địa phương

2019 - 2020

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hội Khuyến học các cấp

16

Tng kết đánh giá và báo cáo việc thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”

2019 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Khuyến học tỉnh

IV. NGUỒN KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện tuyên truyền thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó cân đi, bố trí thực hiện.

2. Căn cứ chế độ và kế hoạch tuyên truyền, hàng năm các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch vào dự toán ngân sách chi thường xuyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền các nội dung theo Kế hoạch này.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục 2, Phần III của Kế hoạch này.

2. Sở Giáo dc và Đào to

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình, nội dung triển khai xây dựng xã hội học tập để định hướng các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục 2, Phần III của Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đối với công tác truyền thông về xây dựng xã hội học tập hàng năm cho các đơn vị theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

4. Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh

Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng xã hội học tập tại Mục 2, Phần III của Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động đưa các nội dung thông tin, hoạt động về xây dựng xã hội học tập vào các buổi tập huấn, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của địa phương, đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Mục 2, Phần III của Kế hoạch này.

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

6. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

Xây dựng chuyên mục, chuyên đề về xây dựng xã hội học tập, tăng cường số lượng tin, bài định kỳ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1971/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1971/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1971/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1971/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông xây dựng xã hội học tập 2020 Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1971/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông xây dựng xã hội học tập 2020 Khánh Hòa 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1971/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Duy Bắc
       Ngày ban hành23/07/2015
       Ngày hiệu lực23/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1971/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông xây dựng xã hội học tập 2020 Khánh Hòa 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1971/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông xây dựng xã hội học tập 2020 Khánh Hòa 2015

          • 23/07/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/07/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực