Quyết định 898/QĐ-UBND

Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thông tin tuyên truyền xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 898/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng xã hội học tập 2014 2020 Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1971/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông xây dựng xã hội học tập 2020 Khánh Hòa 2015 và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 898/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng xã hội học tập 2014 2020 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 145/TTr-STTTT ngày 14/02/2014 và Công văn số 342/STTTT-BCXB ngày 01/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đính kèm Kế hoạch).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TTTT (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đài PTTH KH, Báo KH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết của mỗi người để sống và làm việc,

- Phổ biến chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, chia sẻ kinh nghiệm việc xây dựng xã hội học tập đến các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập tại địa phương; chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng xã hội học tập, giúp các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học đối với tương lai của mỗi cá nhân ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, giúp người dân nâng cao trình độ hiểu biết; cập nhật những kiến thức về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho người dân có nhu cầu, góp phần triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 29/7/2013.

- Phổ biến chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, phụ nữ theo địa bàn, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

- Đưa tin các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” hàng năm.

- Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; mô hình học tập suốt đời của gia đình hiếu học, cách làm hay về phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

- Thông báo các địa điểm: triển lãm, giới thiệu sách tại các thư viện; khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các hoạt động chuyên đề về học tập suốt đời đến các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

2. Đối tượng tuyên truyền

Lao động nông thôn, nông dân, công nhân lao động, người dân vùng sâu, vùng xa, phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số để xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, nâng cao tay nghề, lao động có hiệu quả.

Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Hình thức hoạt động tuyên truyền

- Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa theo định kỳ.

- Chỉ đạo, định hướng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên mục phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về “Xây dựng xã hội học tập”.

- Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để thường xuyên cập nhật tin tức các hoạt động về “Xây dựng xã hội học tập” tại các địa phương trong tỉnh.

- In ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về “Xây dựng xã hội học tập”

4. Danh mục nội dung hoạt động tuyên truyền

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Năm 2014

1

Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”; cập nhật tin, bài cho chuyên mục

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

2

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

- Tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời; triển lãm sách, nêu gương học tốt, dạy tốt; tổ chức hướng dẫn sử dụng tin học, truy cập và sử dụng Internet ...

- Tổ chức hoạt động: Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2015

1

In tờ rơi với nội dung phổ biến chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, …

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Cập nhật tin, bài cho chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

4

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các phòng Tư pháp cấp huyện cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; phổ biến các quy định về xây dựng xã hội học tập, đưa việc tuyên truyền xã hội học tập vào kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm.

Sở Tư pháp

5

Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

Sở Tư pháp

6

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2016

1

Cập nhật tin, bài cho chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

2

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

Sở Tư pháp

4

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017

1

Xuất bản sổ tay giới thiệu các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Cập nhật tin, bài cho chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tinh

4

Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

Sở Tư pháp

5

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018

1

Xây dựng câu chuyện truyền thanh về học tập suốt đời có nội liên quan đến phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Cập nhật tin, bài cho chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

4

Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

Sở Tư pháp

5

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2019

1

Cập nhật tin, bài cho chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

2

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

Sở Tư pháp

4

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

1

Xuất bản sổ tay giới thiệu mô hình học tập suốt đời của gia đình hiếu học, cách làm hay về phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Cập nhật tin, bài cho chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

3

Thực hiện tin, bài tuyên truyền

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh

4

Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

Sở Tư pháp

5

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; biểu đương, nhân rộng các gương điển hình về tự học, học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên mục, các bản tin định kỳ về các hoạt động “Xây dựng xã hội học tập” tại các địa phương.

- In ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi về chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, phụ nữ.

- Duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, thường xuyên cập nhật tin, bài trên chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập”.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cung cấp thông tin, nội dung liên quan đến các hoạt động “Xây dựng xã hội học tập” đến Sở Thông tin và Truyền thông để định hướng tuyên truyền.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền.

3. Sở Tư pháp

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định về xây dựng xã hội học tập, đưa việc tuyên truyền xã hội học tập vào kế hoạch tuyên truyền hàng năm của tỉnh và của từng địa phương.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các phòng Tư pháp cấp huyện cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này để đạt hiệu quả cao.

- Đưa việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập vào nội dung kiểm tra phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm.

- Tuyên truyền các nội dung về xã hội học tập trên Trang thông tin điện từ phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động đưa các nội dung thông tin, hoạt động về “Xây dựng xã hội học tập” vào các buổi tập huấn, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của địa phương.

5. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

Xây dựng chuyên mục, chuyên đề về “Xây dựng xã hội học tập”, tăng cường số lượng tin, bài định kỳ.

6. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa hàng năm, căn cứ vào danh mục nội dung hoạt động tuyên truyền nêu trên để xây dựng nội dung hoạt động chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện ngay từ đầu năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2014
Ngày hiệu lực14/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 898/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng xã hội học tập 2014 2020 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 898/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng xã hội học tập 2014 2020 Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu898/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành14/04/2014
        Ngày hiệu lực14/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 898/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng xã hội học tập 2014 2020 Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 898/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch tuyên truyền xây dựng xã hội học tập 2014 2020 Khánh Hòa