Quyết định 1979/QĐ-UBND

Quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1979/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 130/TTr-LĐTBXH ngày 10/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (02 thủ tục) lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC t
nh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.05b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

I

TTHC CP TỈNH

 

 

1

BLĐ-TBVXH-HBI-286398

Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tchức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 28/10/2018 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - TBXH quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đã công bố tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh

II

TTHC CP HUYỆN

 

 

1

BLĐ-TBVXH-HBI-286400

Thủ tục Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 28/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thông lư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - TBXH quy định chi tiết thi hành hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đã công bố tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1979/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1979/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực16/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1979/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1979/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1979/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1979/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành16/09/2019
        Ngày hiệu lực16/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1979/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1979/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Hòa Bình

            • 16/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực