Quyết định 1989/QĐ-TTg

Quyết định 1989/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1989/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên 2035


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2035

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ v quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021, s 154/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021, Công văn số 3837/UBND-CNN&XD ngày 13 tháng 8 năm 2021 Công văn số 3995/UBND-CNN&XD ngày 20 tháng 8 năm 2021, Công văn số 4551/UBND-CNN&XD ngày 22 tháng 9 năm 2021, Công văn số 5516/UBND-CNN&XD ngày 09 tháng 11 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 91/BC-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021, Công văn s 4791/BXD-QHKT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 với những nội dung sau:

- Điều chỉnh cục bộ thuộc khu vực phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, vị trí, phạm vi được xác định như sau:

+ Phía Bắc: Giáp khu đất hỗn hợp tại phân khu 1-4, ký hiệu HH5;

+ Phía Nam: Giáp đất dân dụng hiện trạng tại phân khu 1-4, ký hiệu DC7;

+ Phía Đông: Giáp đường Hùng Vương;

+ Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Du.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh 3,62 ha đất thể dục thể thao thành chức năng đất sử dụng hỗn hợp (dịch vụ, thương mại, văn phòng, ở, cơ quan, cây xanh).

Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan tại khu vực điều chỉnh quy hoạch: Tạo lập và hình thành không gian công cộng văn hóa - nghệ thuật, bố trí quỹ đất cơ quan, cây xanh, phố đi bộ; tạo thành trục cảnh quan quan trọng kết nối quảng trường Võ Nguyên Giáp và Sông Cầu, phục vụ cộng đồng, sinh hoạt văn hóa cho nhân dân thành phố Thái Nguyên và vùng phụ cận, tạo nên một điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách.

* Ghi chú: Quy mô diện tích, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc đối với từng chức năng đất tại khu đất chức năng hỗn hp nêu trên sẽ được xác định trong quá trình triển khai lập Quy hoạch ở các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Các nội dung không điều chỉnh được giữ nguyên theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 và các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2021 và Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

b) Tổ chức công b, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung; Hồ sơ đồ án quy hoạch chung sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định; đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.

c) Tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng liên quan đến khu vực điều chỉnh cục bộ theo nguyên tắc đảm bảo kết nối khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch với các khu chức năng khác, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Thái Nguyên; tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan nhằm đảm bảo các vấn đề về quốc phòng, an ninh; rà soát, đánh giá tác động các quy hoạch, dự án có liên quan và đưa ra các giải pháp khả thi, bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và thành phố; tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; đảm bảo việc sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm tuân thủ Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản, ngân sách của nhà nước.

d) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kthuật, hạ tầng xã hội tại khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực chức năng khác trong thành phố đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ.

đ) Chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan.

e) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.

2. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đã được phê duyệt.

3. Các bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng các bộ liên quan và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TH, KGVX, KTTH, NN, NC, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1989/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1989/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(27/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1989/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1989/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên 2035


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1989/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên 2035
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1989/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýLê Văn Thành
       Ngày ban hành26/11/2021
       Ngày hiệu lực26/11/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (27/11/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1989/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên 2035

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1989/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên 2035

        • 26/11/2021

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/11/2021

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực