Quyết định 1993/QĐ-TCHQ

Quyết định 1993/QĐ-TCHQ năm 2018 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1993/QĐ-TCHQ 2018 tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng hệ thống hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1993/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BSUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA HỆ THỐNG HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/0015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát Hải quan và máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ đặc thù khác, trong đó:

1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng hệ thống cân ô tô và hệ thống giám sát bằng seal định vị điện tử vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát Hải quan (gọi tắt là máy móc, thiết bị chuyên dùng nhóm 1): tại Phụ lục I đính kèm Quyết định này.

2. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy quay phim chuyên nghiệp và hệ thống trường quay vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,thiết bị chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ đặc thù khác (gọi tắt là máy móc, thiết bị chuyên dùng nhóm 4): tại Phụ lục II đính kèm Quyết định này.

3. Bổ sung quy định đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy soi hành lý, hàng hóa tại mục 1 Phụ lục I đính kèm Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan như sau:

“Trường hợp các sân bay nội địa được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai chuyến bay quốc tế và được bố trí bộ máy tổ chức hải quan để thực hiện kiểm tra, giám sát Hải quan đối với các chuyến bay quốc tế, việc trang bị máy soi hành lý, hàng hóa cho các sân bay này áp dụng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy soi hành lý, hàng hóa dành cho các sân bay quốc tế (trừ sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất) và chỉ thực hiện sau khi Tổng cục Hải quan có đánh giá về sự cần thiết, hiệu quả trang bị.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Cục KHTC - để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các PTCT (để biết và chỉ đạo);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, TVQT (
10b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1993/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2018 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

TT

Tiêu chuẩn, định mức

Tên thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

Đơn giá mua tối đa

Địa điểm trang bị

Định mức phân btối đa

Ghi chú

1

Hệ thng cân ô tô

- Khả năng chịu tải: 60 tn, khả năng chịu quá tải 150%,

- Load cell: IP 68

- Cấp chính xác: Cấp III theo tiêu chun Việt nam DL VN13: 2009 hay Class 3 theo tiêu chun quốc tế OLML-R76

625.000.000 đồng/hệ thống - không bao gồm chi phí xây móng cân

Cửa khu đường bộ; cảng bin; địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung do cơ quan hải quan đầu tư; cảng nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khu; Kho hàng không kéo dài; Địa điểm tập kết, kim tra hàng hóa

01 hệ thống / địa điểm

 

2

Hệ thng giám sát bằng seal định vị điện t

- Seal định vị GPS gn cho container, tui thọ cao, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, khả năng chống nước, chng bụi cao, chống va đập, chống báo động giả thường gặp. Thiết bị có thtái sử dụng nhiều lần.

- Hệ thống sử dụng công nghệ tương thích với các hệ thống công nghệ thông tin của Hải quan. Phần mềm quản lý hệ thống Seal định vị GPS có khả năng và có thể tùy chỉnh để tích hợp, kết ni và trao đi dữ liệu với các hệ thống CNTT của Hải quan.

- Hệ thống có khả năng giám sát các thông số: vận tốc, thời gian, hướng di chuyển, tình trạng di chuyển, theo dõi và lưu trữ được hành trình vận chuyển...; cảnh báo khi seal bị phá hủy, container mở sai quy trình, đi sai hành trình….

Theo Quyết định mua sắm/ Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền

Các đơn vị Hải quan trong đó Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan thống nhất quản lý

01 hệ thống/ Tng cục

Định mức tính cho thiết kế ban đu. Trường hợp mở rộng phạm vi kim soát bằng seal định vị so với thiết kế ban đầu, Tổng cục Hải quan được phép trang bị hệ thng mở rộng

Ghi chú: Các máy móc, thiết bị có mức giá mua tối đa từ 500 triệu đồng trở lên/ đơn vị tài sản hoặc theo thiết kế chđược trang bị sau khi có đánh giá về sự cần thiết trang bị, điều kiện mặt bằng, vị trí của địa đim lp đặt (nếu có)...

Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nhóm 1

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1993/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hi quan)

TT

Tiêu chuẩn, định mức

Tên thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

Đơn giá mua tối đa

Địa điểm trang bị

Định mức phân btối đa

Ghi chú

1

Máy quay phim chuyên nghiệp

Máy quay chuyên nghiệp chuẩn HD loại cầm tay/vác vai, cảm biến CMOS, bao gồm thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, pin dự phòng, chân máy quay chịu tải 16kg có dolly...

170.000.000 đồng/thiết bị (đã bao gồm thuế, phí)

Văn phòng Tổng cục Hải quan (bộ phận Tuyên truyền)

02 thiết bị

 

2

Hệ thống trường quay

Máy quay chuyên nghiệp chuẩn HD loại cầm tay/vác vai và hệ thống sản xuất chương trình, phòng quay đạt tiêu chun âm thanh, ánh sáng để thực hiện ghi hình Bn tin truyền hình, tổ chức tọa đàm chuyên đề, dựng hình, thu âm...

Theo Quyết định mua sắm/ Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền

Báo Hải quan

01 hệ thống

 

Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nhóm 4

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1993/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1993/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2018
Ngày hiệu lực06/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1993/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1993/QĐ-TCHQ 2018 tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng hệ thống hải quan


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1993/QĐ-TCHQ 2018 tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng hệ thống hải quan
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1993/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành06/07/2018
       Ngày hiệu lực06/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1993/QĐ-TCHQ 2018 tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng hệ thống hải quan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1993/QĐ-TCHQ 2018 tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng hệ thống hải quan

           • 06/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực