Quyết định 1994/QĐ-UBND

Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh danh sách tổ chức sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai giá theo Thông tư 122/2010/TT-BTC do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh danh sách tổ chức sản xuất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ THEO THÔNG TƯ SỐ 122/2010/TT-BTC NGÀY 12/8/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và Nghị định sổ 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Quyết định s 1625/QĐ-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 230/TTr-STC ngày 14/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của y ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung 16 tổ chức sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính;

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm).

2. Điều chỉnh giảm (loại) 68 tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc danh sách các tổ chức sn xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. Trong đó có: 03 tổ chức có văn bản giải thể; 22 tổ chức không thuộc đối tượng kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 50/2011/TTLT-BTC- BYT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Công Thương; 43 tổ chức không thuộc đối tượng kê khai giá theo quy định tại Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính;

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm).

Điều 2. Thời gian điều chỉnh, bổ sung thực hiện từ ngày 01/9/2012.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện và thông báo cho các tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 


PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH BỔ SUNG PHẢI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo Quy
ết định số 1994/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh)

STT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Địa ch trụ sở chính

Họ và tên người đại diện theo pháp luật

 

I. Huyện Hưng Hà (05)

 

 

 

1

Công ty CP vận tải Hưng Hà

Kinh doanh vận tải

Khu Nhân cầu 2- Thị trấn Hưng Hà

Phạm Đình Khang

2

Công ty TNHH Long Thu

Kinh doanh vận ti

Ngã tư La- xã Minh Khai

Lê Văn Thu

3

Công ty Cổ phần vận tải Sông biển Hưng Hà

Kinh doanh vận tải

Thôn Việt Yên, xã Điệp Nông

Nguyễn Quang Văn

4

Công ty TNHH Quân Ánh

Kinh doanh VLXD

Khu Đồng Tu- Thị trấn Hung Hà

Vũ Thị Ánh

5

Công ty TNHH Huyền Anh

Kinh doanh VLXD

Thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh

Lê Xuân Viết

 

II. Huyện Thái Thụy (03)

 

 

 

1

Công ty TNHH vận tải và TM Loan Khuông

Kinh doanh vận tải

Số 171 khu 6 Thị trấn Diêm Điền

Vũ Đình Khuông

2

Công ty TNHH vận tải và TM Khương Thủy

Kinh doanh vận tải

Khu 6 Thị trấn Diêm Điền

Nguyễn Sỹ Hi

3

Công ty CP TM và dịch vụ vận tải Đức Trưởng

Kinh doanh vận tải

Khu 4 Thị trấn Diêm Điền

Đoàn Thị Thu

 

III. Huyện Kiến Xương (02)

 

 

 

1

Công ty TNHH Thương mại Duyệt Thủy

Kinh doanh vận tải

Xã Hòa Bình

Vũ Thế Nhương

2

Công ty TNHH An Bình

Kinh doanh vận tải

Xã Hòa Bình

Trần Văn Khẩn

 

IV. Huyện Vũ Thư (01)

 

 

 

1

Công ty TNHH SXKD XNK bánh kẹo Bảo Hưng

Kinh doanh vận tải

Thôn La Uyên-Xã Minh Quang

Phan Thị Châm

 

V. Thành Phố (05)

 

 

 

1

Công ty TNHH Hưng Thành

Kinh doanh Vận tải

Tổ 7 Phường Hoàng Diệu

Phạm Đức Tùng

2

Công ty TNHH Tuấn Thành

Kinh doanh Vận tải

Tổ 16 Phường Phúc Khánh

Đỗ Thị Thúy

3

Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm

Kinh doanh thóc gạo

Số 38 Lê Đại Hành, phường Kỳ bá

Lê Thị Bích

4

Công ty CP lương thực Thái Bình

Kinh doanh thóc gạo

Số 01 Hai Bà Trưng TP Thái Bình

Phạm Đức Chỉnh

5

Công ty Cổ phần Việt Xô

Kinh doanh Gas

Đường Tạ Hiện- Khu CN Phúc Khánh

Lê Xuân Tuyến

 

PHỤ LỤC SỐ 02

CHI TIẾT CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH GIẢM (LOẠI) TRONG DANH SÁCH ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 632/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2011 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh)

STT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Địa chỉ trụ sở chính

Họ và tên người đại diện theo pháp luật

Lý do loại bỏ

I

T chức giải th (3)

 

Huyện Quỳnh Phụ

 

 

 

 

1

Công ty TNHH TM tổng hợp Dịch Nhượng

Kinh doanh phân bón, TAGS

Phố Tư Môi, Thị trấn An Bài

Nguyễn Văn Nhượng

Giải thể

2

Chi nhánh Công ty CP VINAPOOD 1 TB tại Ounh Ph

Kinh doanh xăng dầu, ga, lương thực, thức ăn chăn nuôi...

Khu 3, thị trấn Quỳnh Côi

Nguyễn Đúc Nhung

Gii th

 

Thành Phố

 

 

 

 

1

Công ty TNHH cơ khí Tuyết Thịnh

Mua bán sắt thép

Số 29 Trần Hưng Đạo, P. Lê Hồng Phong

Hoàng Đức Thịnh

Giải thể

II

Tổ chức không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 của Liên bộ YT-TC-CT(22)

 

Huyện Hưng Hà

 

 

 

 

1

Trung tâm dược phẩm Hưng Hà

Mua bán dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế, dược thực phm

Khu Nhân Cầu 2- Thị trấn

Đặng Hữu Trịnh

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên bộ YT-TC-CT

 

Huyện Quỳnh Phụ

 

 

 

 

1

Trung tâm Dược Quỳnh Phụ

Kinh doanh thuốc tân dược

Khu 2, Thị trấn Quỳnh Côi

Mai Thị Nhung

Không thuộc đối tượng TTLT s 50 ngày 30/12/2011 Liên bộ YT-TC-CT

2

Công ty CP đông nam dược Nguyễn Thiệu

Mua, bán dược liệu

Thôn An Phú, xã Quỳnh Hi

Nguyễn Văn Thiệu

Không thuộc đối tượng TTLT s 50 ngày 30/12/2011 Liên bộ YT-TC-CT

 

Huyện Tiền Hi

 

 

 

 

1

Trung tâm dược phẩm Tiền Hải

Mua bán dược phẩm, dược liệu...

Thị trấn Tiền Hải

Nguyễn Văn Duẩn

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên bộ YT-TC-CT

2

Chi nhánh CT dược phẩm Đc Hưng tại Tiền Hải

Mua bán thuốc tân dược

SN 202, đường 14/10, TT Tiền Hải

Hoàng Thị Chiện

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên bộ YT-TC-CT

 

Huyện Kiến Xương

 

 

 

 

1

Trung tâm dược phẩm Kiến Xương

Mua bán dược phm, dụng cụ Y tế

Thị trn Kiến Xương

Bùi Thị Quế

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên bộ YT-TC-CT

 

Huyện Vũ Thư

 

 

 

 

1

Trung tâm dược phẩm Vũ thư

Mua bán dược phẩm, dụng cụ Y tế

Thị trấn Vũ Thư

Nguyễn Thị Hồng Thơ

Không thuộc đi tượng TTLT s 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

 

Thành Phố

 

 

 

 

1

Cty Dược phm Bích Huyền

Mua bán thuốc tân dược, thiết bị vật tư y tế

Số 90 Trần Thái Tông P. Bồ Xuyên

Nguyễn Thị Tuyết

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

2

CN CTy CP ty tế AMV GROUP

n buôn dược phẩm, vacxin

SN 18/2 ngỗ 209 phố Trần Thái Tông

Phạm Thị Kim Liên

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

3

Công ty CP dược - Vật tư y tế Trường Hải Minh

Mua bán XNK dược phẩm

SN 108- Phố Bồ Xuyên

Hoàng Vũ

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

4

Công ty C phần TM dược phẩm Thiên Xng

Dược

Số 76 - Trần Hưng Đạo - Thành phố

Phí Ngọc Đài

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

5

Cty CP được phẩm Thái Sơn - SH

Thuốc chữa bệnh

Số 494 Lý Bôn, Quang Trung, Thành phố TB

Lê Sơn Thái

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

6

Cty CP dược Sông Hồng

Thuốc chữa bệnh

Khu 2 Đô thị Trần Hưng Đạo

Bùi Thị Thanh Xuân

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

7

Cty CP Dược Hậu Giang- Chi nhánh tại TB

SX và kinh doanh dược phẩm

Số 244, tổ 23, phố Lê Đại Hành

Hà Thanh Bình

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

8

Cn cty CP Dược Cửu Long

KD dược phẩm

Số 271, tổ 20, Tin Phong TP TB

Phạm Văn Bằng

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

9

Cty Dược phẩm Đức Hưng

Dược

Số 506, Phố Lý Bôn, P.Quang Trung TP

Trần Văn Đức

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

10

Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa

Khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh

T 47, P. Kỳ Bá TP Thái Bình

Phạm Minh Nghĩa

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

11

Cty CP Sao Mai

Thuốc chữa bệnh

Số 577 Lý Thái T TP Thái Bình

Phạm Dương Minh

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

12

Cty CP dược phẩm và xây dựng Gia Phát

Dược phẩm

Số 7 ngõ 734 Lý Bôn TP Thái Bình

Phạm Cao Hưng

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

13

Bệnh viện đa khoa Tư nhân Hoàng An

Khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh

Số 786 Lý Bôn TP Thái Bình

Phạm Tiến An

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

14

Cty CP y tế Việt Hàn

Khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh

Số 707 Lý Bôn TP Thái Bình

Nguyễn Thị Vân Dung

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

15

Công ty CP dược Ánh Dương

Kinh doanh Dược

Số 252 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá

Nguyễn Phú Thêm

Không thuộc đối tượng TTLT số 50 ngày 30/12/2011 Liên b YT-TC-CT

III

Tổ chức loại theo quy định tại Quyết định số 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính (43)

 

Huyện Đông Hưng

 

 

 

 

1

Công ty thương mại tổng hợp Hoàng Trọng

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La

Mai Văn Trọng

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

2

Công ty TNHH Nam Hà

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đình Phùng, xã Minh Tân

Trịnh Huy Nam

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 ca Bộ Tài chính

3

Công ty TNHH sản xuất &TM Tân Thịnh Hà

Kinh doanh xăng dầu

Phố Tăng, xã Phú Châu

Phạm Th Chín

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

4

Công ty TNHH dịch vụ &TM Thủy Linh

Kinh đoanh xăng dầu

Thị trấn Đông Hưng

Phạm Thị Oanh

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

5

Doanh nghiệp thương mại Việt Thái

Kinh doanh xăng dầu

Thôn C Hội, xã Đông Phong

Mai Văn Phương

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

6

Doanh nghiệp tư nhân Tân Phong

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân

Lê Công Quyền

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 ca Bộ Tài chính

7

DNTN Xăng dầu & VLXD Thuỷ Tân

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đồng cống, xã Đồng Phú

Đ Văn Thuỷ

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

8

DNTN Duy Xuân

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường

Nguyễn Duy Xuân

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

 

Huyện Quỳnh Phụ

 

 

 

 

1

Trạm KD xây dựng Thăng Long

KD xăng dầu

Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ

Đoàn Thị Khuyên

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

 

Huyện Thái Thụy

 

 

 

 

1

DN TN Huy Hương

Kinh doanh xăng dầu

Ngã 3 xã Thái Dương

Tăng Văn Đình

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

2

Công ty CP vật tư tng hợp Thái Thụy

Kinh doanh xăng

Khu 8 TT Diêm Điền

Phạm Văn Loàn

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

3

Công ty TNHH Ngọc Sơn

Kinh doanh xăng

Xóm 7 xã Thụy

Nguyễn Thị Thuận

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

4

DNTN Hoa Mai

Kinh doanh xăng

Thôn Nghĩa Hưng, xã Thải Tân

Nguyễn Đình Dần

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

5

DNTN Phú Thành

Kinh doanh xăng

Thôn Quang Lang, xã Thụy Hải

Nguyn Thị Tư

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

6

Công ty TNHH Cộng Lực

Kinh doanh xăng

Khu 6 TT Diêm Điền

Trần Tuấn Kiệt

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

7

Công ty TNHH Hi Hà

Kinh doanh xăng

Khu 6 TT Diêm Điền

Tô Văn Thọ

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

 

Huyện Kiến Xương

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Vĩnh Tho

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đông Hoà, xã Vũ Ninh

Ngô Thế Vinh

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

2

Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Kiến Xương

Kinh doanh xăng dầu

Khu Công Hoà, Thị Trấn Thanh Nê

Nguyễn Ngọc Uẩn

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

3

Công ty TNHH Đào Ngọc

Kinh doanh xăng dầu

Xã Vũ Ninh

Vũ Thế Lực

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

4

Công ty TNHH Tiến Hậu

Kình doanh xăng dầu

Thôn Đc Chính, xã Nam Bình

Trn Thị Thanh Vân

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

5

DNTN Giang Biên

Kinh doanh xăng dầu

Xóm 5, xã Quang Bình

Lê Thị Dạnh

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

6

DNTN Xuân Huấn

Kinh doanh xăng dầu

Quân Hành, xã Bình Nguyên

Phạm Xuân Huấn

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

7

Công ty TNHH Anh Anh

Đại lý xăng dầu

Thôn 5, xã Vũ Ninh

Bùi Văn Luỹ

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

 

Huyện Vũ Thư

 

 

 

 

1

DNTN Quang Hợp

Kinh doanh xăng dầu

Km8 đường 10, xã Minh Quang

Nguyễn Văn Hợp

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

2

DNTN xăng dầu Bắc Sơn

Kinh doanh xăng dầu

Xóm Bắc Sơn, xã Tự Tân

Nguyễn Thị Hồng

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

3

DNTN xăng dầu Hưng Thịnh

Kinh doanh xăng dầu

Tân Đệ, xã Tân Lập

Duy Nguyên

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

4

DNTN xăng dầu Văn Mợi

Kinh doanh xăng dầu

Khu Trung Hưng 1, Thị trấn Vũ Thư

Phạm Văn Mợi

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

5

DNTN Huệ Dương

Kính doanh xăng dầu

Thôn Thái, xã Nguyên Xá

Phạm Văn Dương

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

6

DNTN Duy Quỳnh

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Song Thuỷ, xã Vũ Tiến

Trần Duy Đức

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

7

Công ty Tư nhân xăng dầu Dương Bắc

Kinh doanh xăng dầu

Đường 223 Thanh Trai, xã Minh Lãng

Lê Quang Tịch

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

8

DNTN xăng dầu Toàn Quân

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận

Bùi Xuân Toàn

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

9

Công ty TNHH 1 thành viên Việt Nga

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Tú Linh, xã Tân Bình

Trần Thị Hiền

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

 

Thành Phố

 

 

 

 

1

Cty TNHH SX và dịch vụ MITECH

Xăng dầu

Số 23 Nguyễn Du tổ 10 P.Lê Hồng Phong

Đỗ Hồng Minh

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

2

Cty Xăng dầu TB

Xăng dầu

Số 52, phố Hai Bà Trưng, TP TB

Nguyễn Quyết Thắng

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

3

Cty CP xăng dầu dầu khí Thái Bình

Khai thác, chế biến, mua bán các thiết b dầu khí

Phường Trần Lãm, TP TB

Đào Xuân Hữu

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

4

CTy TNHH Hưng Thịnh Phát

Xăng dầu

L24-1 Trần Thái Tông

Vũ Mạnh Hoàn

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

5

Cty CP TM Việt Tiến

Xăng dầu

Cm CN Phong Phú P.Tiền Phong

Hoàng Minh Tiến

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

6

Công ty TM Vật tư tổng hợp Toan Vân

Xăng dầu

Khu Đô Thị Trần Lãm TP TB

Mai Văn Toan

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

7

Công ty TNHH đu tư TM Mạnh Thắng

Kinh doanh xăng dầu

Số 392 phố Ngô Thì Nhậm, t 33 Trần Lãm

Đoàn Năng Mạnh

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

8

Công ty Sông Vân

Kinh doanh xăng dầu

Xóm 5 xã Đông Mỹ

Bùi Văn Sông

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

9

DNTN Xí nghiệp xây dựng Vũ Chính

Kinh doanh xăng dầu

Số 818 tổ 1 đường Trần Lãm xã Vũ Chính

Nguyễn Công Đoàn

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

10

Công ty TNHH Hoàng Diệu

Kinh doanh xăng dầu

S 496 Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Vũ Diệu Kỳ

Quy định tại QĐ số 1625 ngày 28/6/2012 của B Tài chính

11

Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình

Kinh doanh xăng dầu

Lô 4 Trn Hưng Đạo tổ 48 Tiền Phong

Phùng Văn Hoan

Quy định tại QĐ s 1625 ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh danh sách tổ chức sản xuất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh danh sách tổ chức sản xuất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1994/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Sinh
       Ngày ban hành27/08/2012
       Ngày hiệu lực01/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh danh sách tổ chức sản xuất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh danh sách tổ chức sản xuất

          • 27/08/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/09/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực