Quyết định 632/QĐ-UBND

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh sách tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện đăng ký, kê khai giá

Nội dung toàn văn Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh sách tổ chức sản xuất kinh doanh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 632/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2006;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 24/TTr-STC ngày 08/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký, kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố thông báo và hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đăng ký, kê khai giá để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng thời thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra định kỳ và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 


DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUỘC DANH MỤC PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh)

STT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Địa chỉ trụ sở chính

Họ và tên người đại diện theo pháp luật

 

I. Huyện Hưng Hà

 

 

 

1

Công ty CP Vận tải & du lịch Hải Hương

Kinh doanh vận tải

Khu 3, Thị trấn

Ngô Văn Ngư

2

Trung tâm dược phẩm Hưng Hà

Mua bán dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế, dược thực phẩm

Khu Nhân Cầu 2- Thị trấn

Đặng Hữu Trịnh

3

Công ty TNHH Quốc Hưng

KD Vật tư NN, VLXD, Xăng dầu

Thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất

Vũ Quốc Hưng

4

Công ty TNHH một thành viên Thu Thiệu

KD Vận tải, Vật tư NN

Xóm 3 xã Tây Tiến

Phạm Văn Vũ

5

Công ty CP Hoa Hồng

KD phân bón, VLXD, xăng dầu

Khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân

Trịnh Văn Ẩm

6

Chi nhánh CT TNHH SX thuốc thú y Trường Hằng VN tại Thái Bình

SX thuốc thú y, TAGS, gia cầm

Cụm CN Đồng Tu - Hưng Hà

Đỗ Hữu Nhiên

7

Công ty CP Vật liệu tổng hợp Hưng Hà

Buôn bán phân bón, xăng dầu

Khu Thị Độc, Thị trấn

Phạm Văn Lê

8

Công ty TNHH Xuân Phương

Mua bán, chế biến nông sản, VLXD, phân bón

Thôn Việt Yên, xã Điệp Nông

Trần Thị Thanh Xuân

9

Công ty TNHH Tín Đạt

Kinh doanh VLXD

Khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân

Trần Công Vượng

10

Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ Thiên Kim

Kinh doanh nông sản, thức ăn gia súc, phân bón

Khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân

Trần Công Lý

11

Công ty CP Thiên Phát chi nhánh Thái Bình

Buôn bán thức ăn gia súc

Thôn Đồng Trang, xã Hồng An

Vũ Bình Minh

 

II. Huyện Đông Hưng

 

 

 

1

Công ty TNHH Thương binh Vĩnh Thành

Kinh doanh vận tải

Tổ 9, Thị trấn Đông Hưng

Phạm Thái Hùng

2

Xí nghiệp thương binh Sao Vàng

Kinh doanh vận tải

Xã Đông La

Bùi Hữu Ngỡi

3

Xí nghiệp Vận tải 27/7 Đông Hưng

Kinh doanh vận tải

Xã Phú Châu

Phạm Ngọc Sơn

4

Công ty CP Cơ khí & Vận tải hành khách Đông Hưng

Kinh doanh vận tải

Xã Đông Hợp

Quách Hồng Cư

5

Công ty TNHH dịch vụ TM Vận tải Phương Gầy

Thương mại và vận tải

Thôn Đống Năm, xã Đông Động

Nguyễn Ngọc Phương

6

Công ty TNHH Du lịch &TM Thái Bình

Dịch vụ vận tải

Thôn Tân Hòa, xã Hợp Tiến

Trịnh Văn Mạnh

7

Công ty thương mại Anh Tuấn

Kinh doanh vận tải

Xóm 5, xã Đông La

Bùi Văn Tuấn

8

Công ty CP Vận tải thủy bộ Lan Anh Dũng

Kinh doanh vận tải

Xã Chương Dưong

Bùi Văn Du

9

Công ty TNHH Ngọc Linh

Kinh doanh & Vận tải

Xóm 3, xã Đông La

Vũ Gia Đáng

10

Công ty TNHH TM & VT Tín Thành Hưng

TM & VT

Xóm 1, xã Đồng Phú

Nguyễn Thị Quyên

11

Công ty CP Thương Binh Đông Hưng

Sản xuất & Vận tải

Xã Thăng Long

Nguyễn Đức kim

12

Công ty TNHH SXKD & Vận tải Tiên

Sản xuất & Vận tải

Xóm 2, xã Đông Hợp

Phạm Văn Thụ

13

Cty TNHH Latexcol

Kinh doanh lương thực, thức ăn gia súc, vật tư nông nghiệp

Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng

Nguyễn Như Dũng

14

Công ty thương mại tổng hợp Hoàng Trọng

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La

Mai Văn Trọng

15

Công ty TNHH Nam Hà

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đình Phùng, xã Minh Tân

Trịnh Huy Nam

16

Công ty TNHH sản xuất &TM Tân Thịnh Hà

Kinh doanh xăng dầu

Phố Tăng, xã Phú Châu

Phạm Thị Chín

17

Công ty TNHH dịch vụ &TM Thủy Linh

Kinh doanh xăng dầu

Thị trấn Đông Hưng

Phạm Thị Oanh

18

Doanh nghiệp thương mại Việt Thái

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Cổ Hội, xã Đông Phong

Mai Văn Phương

19

Doanh nghiệp tư nhân Tân Phong

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân

Lê Công Quyền

20

DNTN Xăng dầu & VLXD Thủy Tân

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đồng Cống, xã Đồng Phú

Đỗ Văn Thủy

21

DNTN Duy Xuân

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Hoành Từ, xã Đông Cường

Nguyễn Duy Xuân

22

Công ty TNHH Ánh Dương Gas

Kinh doanh Gas

Thôn Đống Năm, xã Đông Động

Hoàng Quốc Dương

23

Công ty TNHH Hoa Việt

Kinh doanh Gas

Xã Nguyên Xá

Nguyễn Huy Trung

24

Công ty TNHH Thế Lực

Kinh doanh Gas

Xã Đông Phương

Nguyễn Đức Thế

25

Công ty CP lương thực Thái Đan

Xay xát, kinh doanh nông sản

Khu 3, Thị trấn Đông Hưng

Vũ Hồng Hải

26

Công ty TNHH Lam Sơn

Mua bán lương thực

Khu CN Đông La

Nguyễn Như Sơn

27

Công ty TNHH Thuận Khang

VTNN, VLXD, thức ăn gia súc

Xã Đông La

Vũ Gia Khang

28

Công ty TNHH thép Hoàng Đào

Thép xây dựng

xã Đông Hợp

Đào Văn Tuấn

29

Công ty TM & ĐT thuốc thú y Đông Nam A

Thuốc

Khu 5, Thị trấn Đông Hưng

Vũ Ngọc Ngọn

 

III. Huyện Quỳnh Phụ

 

 

 

1

Chi nhánh Công ty CP VINAPOOD 1 TB tại Quỳnh Phụ

Kinh doanh xăng dầu, ga, lương thực, thức ăn chăn nuôi...

Khu 3, thị trấn Quỳnh Côi

Nguyễn Đức Nhung

2

Trung tâm Dược Quỳnh Phụ

Kinh doanh thuốc tân dược

Khu 2, Thị trấn Quỳnh Côi

Mai Thị Nhung

3

Công ty cổ phần đông nam dược Nguyễn

Mua, bán dược liệu

Thôn An Phú, xã Quỳnh Hải

Nguyễn Văn Thiệu

4

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Dịch Nhượng

Kinh doanh phân bón, TAGS

Phố Tư Môi, Thị trấn An Bài

Nguyễn Văn Nhượng

5

Công ty TNHH Gas Phú Hồng An

Kinh doanh khí hoá lỏng

Cầu Nghìn, Thị trấn An Bài

Ngô Thị Tuyết

6

Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli

SX & KD phôi thép XD

KCN Cầu Nghìn, Quỳnh Phụ

Cheung Chun Man

7

Trạm KD xây dựng Thăng Long

KD xăng dầu

Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ

Đoàn Thị Khuyên

 

IV. Huyện Thái Thụy

 

 

 

1

Công ty CP Vạn Năng

Thức ăn gia súc

Thôn Hạnh Lập, xã Lập Thọ

Hà Văn Duẩn

2

Công ty Chế biến Thủy sản

Thức ăn gia súc

Cảng Cá, Thụy Hải

Nguyễn Bắc Hà

3

Công ty CP thủy sản thương mại Diêm Điền

Thức ăn gia súc

Khu 6 TT Diêm Điền

Đỗ Xuân Diềm

4

Công ty Phú Cường

Kinh doanh lương thực

Khu 3 TT Diêm Điền

Đỗ Đức Lẫm

5

CN cty TNHH MTV CN tàu Thủy Thành Long-XNKT cảng Diêm Điền

Kho bãi bốc dỡ hàng hóa

Khu I Thị trấn Diêm Điền Thái Thụy

Nguyễn Anh Tuấn

6

DN TN Huy Hương

Kinh doanh xăng dầu

Ngã 3 xã Thái Dương

Tăng Văn Đình

7

Công ty TNHH Hương Điền

Kinh doanh xi măng, thép

SN 306 khu 5 TT Diêm Điền

Hoàng Ngọc Diêm

8

Doanh nghiệp Linh Sơn Hiệp

Kình doanh xi măng, thép

Khu chợ Phố, xã Thái Dương

Đinh Quang Triệu

9

Công ty CP vật tư tổng hợp Thái Thụy

Kinh doanh xăng

Khu 8 TT Diêm Điền

Phạm Văn Loàn

10

Công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc

Kinh doanh xi măng, thép

Thôn Kha Lý, xã Thụy Quỳnh

Nguyễn Viết Xuân

11

Công ty TNHH Ngọc Sơn

Kinh doanh xăng

Xóm 7 xã Thụy Hà

Nguyễn Thị Thuận

12

DNTN Hoa Mai

Kinh doanh xăng

Thôn Nghĩa Hưng, xã Thái Tân

Nguyễn Đình Dần

13

DNTN Phú Thành

Kinh doanh xăng

Thôn Quang Lang, xã Thụy Hải

Nguyễn Thị Tư

14

Công ty TNHH Cộng Lực

Kinh doanh xăng

Khu 6 TT Diêm Điền

Trần Tuấn Kiệt

15

Công ty CP Jisan Việt Nam

Chế biến lương thực, thực phẩm

SN 65 khu 6 TT Diêm Điền

Nguyễn Quang Hải

16

Công ty CP giống cây trồng Thái Thụy

Phân bón hoá học

Khu 6 TT Diêm Điền

Đặng Thị Hạnh

17

DNTN Dũng Yến

Kinh doanh xi măng, thép

Thôn Kỳ Nha, xã Thái Phúc

Hoàng Văn Dũng

18

Công ty CP Thái Dương

Kinh doanh xi măng, thép

Khu 1 TT Diêm Điền

Bùi Thị Thanh Thuý

19

Công ty TNHH Hải Hà

Kinh doanh xăng

Khu 6 TT Diêm Điền

Tô Văn Thọ

20

Xí nghiệp vận tải hành khách Thái Thụy

Kinh doanh vận tải

Khu 5 TT Diêm Điền

Vũ Văn Trác

21

Công ty TNHH Mậu Tùng

Kinh doanh vận tải

Khu 1 TT Diêm Điền

Nguyễn Văn Mậu

22

Công ty TNHH Phúc Duy Hưng

Kinh doanh vận tải

Khu 4 TT Diêm Điền

Phạm Văn Cường

23

Công ty TNHH Tuấn Linh

Kinh doanh vận tải

Thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên

Trần Văn Thái

24

Công ty TNHH TM vận tải Sơn Quỳnh

Kinh doanh vận tải

Xóm 7 xã Thụy Hà

Lê Quang Dương

 

V. Huyện Tiền Hải

 

 

 

1

Công ty TNHH Long Triều

Kinh doanh vận tải, VLXD

Thôn Đông Sơn, xã Tây Sơn

Phạm Hiên

2

Công ty CP Long Hầu GPI

Kinh doanh vận tải, VLXD

Cụm CN Trà Lý, Lương Phú, xã Tây Lương

Đào Mạnh Kháng

3

Công ty CP Minh Hoàng Lê

Kinh doanh vận tải, VLXD

Thôn Trung Sơn, xã Tây Sơn

Lê Đình Thuận

4

Công ty TNHH Minh Thanh

Kinh doanh VLXD, vận tải

Xóm 1, xã Đông Quý

Nguyễn Quốc Tuấn

5

Trung tâm dược phẩm Tiền Hải

Mua bán dược phẩm, dược liệu

Thị trấn Tiền Hải

Nguyễn Văn Duẩn

6

Chi nhánh CT dược phẩm Đức Hưng tại Tiền Hải

Mua bán thuốc tân dược

SN 202, đường 14/10, Thị trấn Tiền Hải

Hoàng Thị Chiện

7

Công ty TNHH vận tải Hùng Hưng

Kinh doanh vận tải

Thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung

Trương Duy Hưng

8

Công ty CP XD & Vận tải Sông Hồng

Kính doanh vận tải

Thôn Đại Đồng, xã Nam Trung

Đào Văn Đỉnh

9

DNTN Đức Tài

Kinh doanh vận tải

Thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung

Trần Thành Tựu

10

Công ty TNHH Xuân Thảo

Kinh doanh vận tải

Thôn Quân Bắc, xã Vân Trường

Nguyễn Xuân Thảo

11

DNTN Phúc Đức

Kinh doanh vận tải, VLXD

Khu 4, Thị trấn Tiền Hải

Nguyễn Trọng Thể

12

Công ty TNHH TM vận tải Thiên Lý

Kinh doanh vận tải, VLXD

Thôn Tiền Phong, xã Tây An

Hà Văn Hoan

13

Công ty TNHH Ngọc Huyền

Kinh doanh vận tải, VLXD

Bến Trà Lý, xã Tây Lương

Nguyễn Văn Vượng

14

Công ty TNHH MTV Hải Lành

Kinh doanh vận tải, VLXD

Thôn Bác Đình, xã Vân Trường

Trần Văn Lành

15

Công ty CPTM và XD Đại Hải Cát

Kinh doanh vận tải, VLXD

Thôn Thành Long, xã Đông Hải

Nguyễn Văn Dự

16

Công ty TNHH Tuấn Dung

Kinh doanh vận tải

Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải

Tạ Thị Kim Dung

17

Công ty TNHH Phương Tiến Đạt

Kinh doanh vận tải, VLXD

Thôn Quân Bắc Đông, xã Vân Trường

Nguyễn Quang Trung

18

Chi nhánh CTCP VINAPOOD 1 TB tại Tiền Hải

Kinh doanh Lương thực, thức ăn gia súc, vật tư NN, xăng dầu, VLXD, gas

Xóm 6, xã Tây Giang

Vũ Thị Mầu

19

Công ty CP Nicotex Đông Thái

SX gia công thuốc BVTV

Khu CN Tiền Hải

Đỗ Văn Đình

 

VI. Huyện Kiến Xương

 

 

 

1

Công ty TNHH Hồng Nguyên

Vận tải hành khách

Thôn Tân Hoàng, xã Vũ Lễ

Trần Văn Nguyên

2

Cty CP đầu tư Thiên Phú Lộc

Kinh doanh vận tải

Dương Liễu, xã Minh Tân

Nguyễn Xuân Kiên

3

Công ty CP Hòa Bình

Kinh doanh vận tải

Xã Hòa Bình

Vũ Duy Duyệt

4

Công ty CP ĐT và vận tải biển Văn Phơn

Vận tải hàng hóa

Dương Liễu 3, xã Minh Tân

Nguyễn Văn Phơn

5

Công ty CPĐT và vận tải biển Tuấn Giang

Vận tải hàng hóa

Dương Liễu 3, xã Minh Tân

Nguyễn Ngọc Tuấn

6

Công ty TNHH 27-7 Hải Hậu

Vận tải hàng hóa

Nguyễn Kinh, xã Minh Hưng

Phạm Quang Hải

7

Doanh nghiệp TN Dũng An

Vận tải, vật tư XD

Thôn 4, xã Vũ Quý

Nguyễn Văn An

8

HTX vận tải bộ Kiến Xương

Vận tải

Cộng Hòa- Thị trấn Thanh Nê

Vũ Duy Duyệt

9

Trung tâm dược phẩm Kiến Xương

Mua bán dược phẩm, dụng cụ Y

Thị trấn Kiến Xương

Bùi Thị Quế

10

Công ty TNHH Thế Anh

Kinh doanh lương thực

Xóm 8, xã Bình Nguyên

Phạm Xuân Hộ

11

Công ty TNHH Vĩnh Tho

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh

Ngô Thế Vinh

12

Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Kiến

Kinh doanh xăng dầu

Khu Công Hòa, Thị trấn Thanh Nê

Nguyễn Ngọc Uẩn

13

Công ty TNHH Thủy Dương

Kinh doanh luơng thực

Cụm CN Vũ Quý, xã Vũ Quý

Trịnh Công Dương

14

Công ty TNHH Đào Ngọc

Kinh doanh xăng dầu

Xã Vũ Ninh

Vũ Thế Lực

15

Công ty TNHH Tiến Hậu

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Đức Chính, xã Nam Bình

Trần Thị Thanh Vân

16

DNTN Giang Biên

Kinh doanh xăng dầu

Xóm 5, xã Quang Bình

Lê Thị Dạnh

17

DNTN Xuân Huấn

Kinh doanh xăng dầu

Quân Hành, xã Bình Nguyên

Phạm Xuân Huấn

18

Công ty TNHH Anh Anh

Đại lý xăng dầu

Thôn 5, xã Vũ Ninh

Bùi Văn Luỹ

19

Công ty TNHH Tất Long

Vật tư nông nghiệp

Thôn Dương Liễu, xã Minh Tân

Lê Thị Chung

20

Công ty TNHH Viễn thông Ánh

Dịch vụ viễn thông

Thôn 3, xã Vũ Hòa

Nguyễn Văn Hòa

21

Công ty TNHH TM-DV Thành Anh

Kinh doanh vật tư

Thôn Nam Tiền, xã Hòa Bình

Vũ Đình Nhu

 

VII. Huyện Vũ Thư

 

 

 

1

Công ty TNHH xây dựng Hùng Minh

Xây dựng, vận tải

La Uyên, Minh Quang

Phạm Ngọc Đằng

2

Công ty TNHH một thành viên Tuyết Hà

Xây dựng, vận tải

Thái Hạc, Việt Thuận

Bùi Thị Xoa

3

Công ty TNHH Muôn Loan

Vận tải

Số 116, tổ Minh Tiến, Thị trấn

Phùng Văn Muôn

4

Công ty TNHH xây dựng TM Tường An

Xây dựng, vận tải

Đường 223, Đại Đồng xã Tân Hòa

Đặng Văn Tiếp

5

DN TN vận tải và cơ khí XD Huy Long

Vận tải, cơ khí, Xây dựng

Huyền Sỹ, Minh Quang

Bùi Quốc Huy

6

DNTN vận tải ô tô Mai Tuyên

KD vận tải hành khách

Thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến

Trần Văn Tuyên

7

DNTN Nguyễn Ngọc Tuân

Vận tải

Thôn Năng An, Xã Vũ Hội

Nguyễn Ngọc Tuân

8

Trung tâm dược phẩm Vũ Thư

Mua bán dược phẩm, dụng cụ Y

Thị trấn Vũ Thư

Nguyễn Thị Hồng Thơm

9

Công ty TNHH vận tải thương mại Đạt Phát

Kinh doanh TM, vật tư, XDCB

Ông Bảng thôn Suý Hãng, xã Minh Lãng

Nguyễn Duy Toàn

10

Công ty CP Vật tư tổng hợp Vũ Thư

Kinh doanh xăng dầu, Vật tư

Minh Tiến, Thị trấn

Trịnh Đức Ngột

11

DNTN Đạt Được

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Thái Hạc xã Việt Thuận

Phạm Văn Sự

12

Công ty TNHH xây dựng Bình Dũng

Kinh doanh xăng dầu, VLXD

Thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong

Nguyễn Thị Ngân

13

Công ty TNHH xây dựng Đức Nguyên

Kinh doanh VLXD

Thôn Bộ La, xã Vũ Vinh

Đinh Phú Đức

14

Công ty TNHH Phúc Lợi Tân Thành

Kinh doanh VLXD

Nhà ông Hảo Bổng, Điền Bắc xã Tân Lập

Nguyễn Mạnh Hảo

15

Công ty TNHH Nghĩa Sen

Kinh doanh VLXD

Thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng

Nguyễn Văn Nghĩa

16

Công ty TNHH SX& TM Thủy Đạt

Kinh doanh VLXD

Khu Nguyễn Trãi, xóm 2, xã Hòa Bình

Hoàng Quốc Chính

17

Công ty TNHH Cường Phúc

Kinh doanh vận tải, VLXD

Số 155 Trung Hưng, Thị trấn Vũ Thư

Hoàng Trọng Cường

18

Công ty TNHH TM & DV Luân Mai

Kinh doanh VLXD

Khu Nguyễn Trãi, xóm 2 xã Hòa Bình

 

19

Công ty CP XD &TM X18

Kinh doanh VLXD

Tân Thành, xã Phúc Thành

Phạm Quang Dũng

20

Linh chi - Trần Xuân Hòa

Kinh doanh VLXD

Thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội

Trần Xuân Hòa

21

Công ty CP Hoa Tuấn

Kinh doanh VLXD

Thôn Mỹ Am xã Vũ Hội

Vũ Minh Tuấn

22

Công ty CP Xuân Trường Phát

Kinh doanh VLXD

Thôn Mỹ Am xã Vũ Hội

Trần Xuân Ngân

23

DNTN Mai Linh

Kinh doanh VLXD

Nhà Ông Mai thôn Thái Hạc, xã Việt

Nguyễn Xuân Mai

24

Công ty TNHH Duy Hiệp

Kinh doanh VLXD, vận tải

Thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong

Trần Duy Hưng

25

Công ty TNHH XNK tổng hợp Hồng Chinh

Kinh doanh VLXD

Số 198 Minh Tân 2, Thị trấn Vũ Thư

Vũ Tiến Chinh

26

Công ty TNHH TM & XD Thanh Lưu

Kinh doanh VLXD, vận tải

Đông An, xã Tân Lập

Vũ Duy Lưu

27

Công ty TNHH Yên Minh

Kinh doanh VLXD, vận tải

Số 204 Trung Hưng 3, Thị trấn Vũ Thư

Nguyễn Văn Nam

28

Công ty TNHH Tâm Phúc Lợi

Kinh doanh VLXD

Thôn Hạ Dũng, xã Dũng Nghĩa

Phạm Thị Quyên

29

Công ty TNHH Khai thác VLXD Công

Kinh doanh VLXD, vận tải

Số 318 Tân Đệ, xã Tân Lập

Phạm Văn Đảm

30

DNTN Quang Hợp

Kinh doanh xăng dầu

Km 8 đường 10, xã Minh Quang

Nguyễn Văn Hợp

31

DNTN Minh Quang

Kinh doanh xăng dầu

Km 8 đường 10, xã Minh Quang

Nguyễn Văn Hòa

32

DNTN xăng dầu Bắc Sơn

Kinh doanh xăng dầu

Xóm Bắc Sơn, xã Tự Tân

Nguyễn Thị Hồng

33

DNTN xăng dầu Hưng Thịnh

Kinh doanh xăng dầu

Tân Đệ, xã Tân Lập

Duy Nguyên

34

Công ty TNHH Hoàn Cầu

Kinh doanh xăng dầu, lương thực

Số 252 khu An Bình 2, Thị trấn Vũ Thư

Nguyễn Thị Vân

35

DNTN xăng dầu Văn Mợi

Kinh doanh xăng dầu

Khu Trung Hưng 1, Thị trấn Vũ Thư

Phạm Văn Mợi

36

DNTN Huệ Dương

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Thái, xã Nguyên Xá

Phạm Văn Dương

37

DNTN Duy Quỳnh

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến

Trần Duy Đức

38

Công ty Tư nhân xăng dầu Dương Bắc

Kinh doanh xăng dầu

Đường 223 Thanh Trai, xã Minh Lãng

Lê Quang Tịch

39

DNTN xăng dầu Toàn Quân

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận

Bùi Xuân Toàn

40

Công ty TNHH 1 thành viên Việt Nga

Kinh doanh xăng dầu

Thôn Tú Linh, xã Tân Bình

Trần Thị Hiền

41

Công ty CP Tam Hoàn Cầu

Dịch vụ chuyển phát, vận tải

SN 40 Tân An, xã Song An

Nguyễn Quang Tam

42

Chi nhánh công ty Vinafood tại Vũ Thư

Kinh doanh VTNN, chế biến nông sản

Khu Trung Hưng, Thị trấn Vũ Thư

Phạm Văn Hiến

 

VIII. Thành Phố

 

 

 

1

Cty TNHH Thiên Bình

Kinh doanh vận tải

Số 169 Đường Trần Thái Tông P.Trần Hưng

Ngô Thị Việt Thuý

2

Cty TNHH một thành viên vận tải CK ô tô Thái Hưng

Kinh doanh vận tải

Lô B2 KCN Nguyễn Đức Cảnh P. Tiền Phong

Phạm Hồng Thái

3

Cty CP đầu tư và TM Hợp Nhất

Kinh doanh vận tải

Số 37 đường Trần Thủ Độ tổ 17 phường Tiền Phong

Phạm Văn Mạnh

4

Cty thương mại Hùng Cường

Kinh doanh máy móc thiết bị, VLXD, vận tải hàng hóa, nhà

Số 792 Phố Lý Bôn P. Trần Lãm

Bùi Mạnh Hùng

5

Công ty CP 27-7 Thanh Xuân - Chi nhánh Thái Bình

Kinh doanh vận tải

Số 536 Phố Ngô Thì Nhậm P.Trần Lãm

Đỗ Văn Láng

6

Công ty TNHH Tuấn Linh

Kinh doanh vận tải

Số 221/26 Trần Hưng Đạo P. Đề Thám TP Thái Bình

Nguyễn Anh Tuấn

7

DNTN vận tải Hoàng Dương

Vận tải hàng hóa

Số 5 ngõ 46 Ngô Quang Bích P.Bồ Xuyên TP Thái Bình

Nguyễn Văn Hưng

8

CTy TNHH Mạnh La

KD vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng ô tô, VT HH, đại lý xăng dầu

Số 52 Trần Hưng Đạo P. Lê Hồng Phong

Nguyễn Sơn La

9

Công ty CP Dlịch Tiến Bình

Vận tải hành khách đường bộ theo tuyến cổ định và hợp đồng bằng xe taxi, xe du lịch trở khách, cho thuê xe du lịch từ 4 đến 45 chỗ, bảo dưỡng,

Số 403, đường Trần Nhân Tông, TP Thái Bình

Nguyễn Hữu Dự

10

Cty Dược phẩm Bích Huyền

Mua bán thuốc tân dược, thiết bị vật tư y tế

Số 90 Trần Thái Tông P. Bồ Xuyên

Nguyễn Thị Tuyết

11

CN CTy CP ytế AMV GROUP

Bán buôn dược phẩm, vacxin

SN 18/2 ngõ 209 phố Trần Thái Tông

Phạm Thị Kim Liên

12

Công ty CP dược - Vật tư y tế Trường Hải Minh

Mua bán XNK dược phẩm

SN 108 - Phố Bồ Xuyên

Hoàng Vũ

13

Công ty Cổ phần TM dược phẩm Thiên Xứng

Dược

Số 76 - Trần Hưng Đạo - Thành phố

Phí Ngọc Đài

14

Cty CP dược phẩm Thái Sơn - SH

Thuốc chữa bệnh

Số 494 Lý Bôn, Quang Trung, Thành phố TB

Lê Sơn Thái

15

Cty CP dược Sông Hồng

Thuốc chữa bệnh

Khu 2 Đô thị Trần Hưng Đạo

Bùi Thị Thanh Xuân

16

Cty TNHH vận tải Xuân Sơn

Vận tải

Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

Nguyễn Giang Sơn

17

Cty TNHH SX và dịch vụ MITECH

Xăng dầu

Số 23 Nguyễn Du tổ 10 P.Lê Hồng Phong

Đỗ Hồng Minh

18

Cty CP xe khách TB

Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ôíô

Đường Nguyễn Đức Cảnh TP TB

Phan Thế Hùng

19

Cty CP Dược VTYT TB

SX mua bán dược phẩm, vật tư thiết bị y tế

Sổ 64- Hai Bà Trưng TP Thái Bình

Trần Văn Ngẫu

20

Cty CP Dược Hậu Giang - Chi nhánh tại TB

SX và kinh doanh dược phẩm

Số 244, tổ 23, phố Lê Đại Hành

Hà Thanh Bình

21

Cn cty CP Dược Cửu Long

KD dược phẩm

Số 271, tổ 20, Tiền Phong TP TB

Phạm Văn Bằng

22

CTy TNHH Mai Linh

Vận tải

Lô 2 khu 1 Trần Thái Tông TP TB

Hồ Huy

23

C.Ty CP Hoàng Hà

Vận tải

Số 368, Phố Lý Bôn, P.Quang Trung TP TB

Lưu Huy Hà

24

Cty Dược phẩm Đức Hưng

Dược

Số 506, Phố Lý Bôn, P.Quang Trung TP TB

Trần Văn Đức

25

Cty CPTM và DVDL Hà Vượng

Vận tải

Số 20 ngõ 439 Trần Hưng Đạo TP TB

Vũ Mạnh Hà

26

Công ty TM Vật tư tổng hợp Toan Vân

Vật tư NN, vận tải

Khu Đô Thị Trần Lãm TP TB

Mai Văn Toan

27

Cty CP TM dược vật tư y tế Khải Hà

Dược

Số 2A, phố Lý Bôn, P Tiền Phong TPTB

Nguyễn Văn Khải

28

Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa

Khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh

Tổ 47, P. Kỳ Bá TP Thái Bình

Phạm Minh Nghĩa

29

Công ty CP DL và TM Hải Bình

Vận tải

L23 Khu Đô Thị Trần Lãm TP TB

Hoàng Thị Hồng

30

Cty CP Sao Mai

Thuốc chữa bệnh

Số 577 Lý Thái Tổ TP Thái Bình

Phạm Dương Minh

31

Cty CP dược phẩm và xây dựng Gia Phát

Dược phẩm

Số 7 ngõ 734 Lý Bôn TP Thái Bình

Phạm Cao Hưng

32

Bệnh viện đa khoa Tư nhân Hoàng An

Khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh

Số 786 Lý Bôn TP Thái Bình

Phạm Tiến An

33

Cty CP y tế Việt Hàn

Khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh

Số 707 Lý Bôn TP Thái Bình

Nguyễn Thị Vân Dung

34

Cty TNHH Hạnh Liên

Xay sát thóc, đánh bóng gạo, sản xuất thức ăn gia súc, mua bán

Số 2 Phố Lý Bôn, P.Tiền Phong

Trần Hữu Hạnh

35

Cty TNHH Vân Anh

SX KD giấy, thiết bị, đồ dùng học sinh

Số 7A Trần Thủ Độ P. Tiền Phong

Trần Thị Loan

36

Cty TNHH giấy - in Thái Hà

SX giấy

Số 33 Trần Thủ Độ P.Tiền Phong

Đặng Văn Thái

37

Cty TNHH Kim Long

Mua bán sắt thép

SN L18-18 Khu phố 1 Trần Hưng Đạo

Nguyễn Minh Hưng

38

CN cty TNHH MTV TM kỹ thuật và ĐT Thái Bình

KD các loại dầu mỏ khí đốt

Thôn Nam Cầu Nhân xã Đông Hòa TP Thái Bình

Đào Hải Văn

39

Công ty TNHH TM Bình Phương

Buôn bán vật liệu xây dựng

284 đường Hoàng Văn Thái xã Vũ Chính TP Thái Bình

Phạm Công Điềm

40

Công ty CP Việt Thành

SX thức ăn gia súc, gia cầm, chăn nuôi lợn gà tôm cá

Số 208 Lê Quý Đôn Tổ 60 P. Bồ Xuyên

Phạm Đình Hoàn

41

CN Cty TNHH ĐT & PT CN Quang Minh

SX, buôn bán thức ăn chăn nuôi, nông thủy sản, giống gia súc

Lô DT, đường Nguyễn Mậu Kiến, KCN Phúc Khánh

Vũ Thị Ngọc

42

Cty TNHH TM và DV Lan Phương

Đại lý, thuốc lá, bánh kẹo, nước giải khát, hàng TP công nghệ,

Số 168 Nguyễn Thị Minh Khai P. Bồ Xuyên

Nguyễn Minh Phương

43

Công ty TNHH Tấn Hùng

Sản xuất kinh doanh sắt thép

Đường Quách Đình Bảo - Tiền Phong

Phạm Xuân Sửu

44

Công ty TNHH Đức Hạnh

Mua bán sắt thép, kim loại màu

Thôn Nghĩa Phương xã Đông Hòa

Dương Văn Hạnh

45

Công ty TNHH cơ khí Tuyết Thịnh

Mua bán sắt thép

Số 29 Phố Trần Hưng Đạo, P. Lê hồng Phong

Hoàng Đức Thịnh

46

Công ty TNHH Hà Tùng

sản xuất kinh doanh Đường ăn

Đường Quách Đình Bảo - Tiền Phong

Nguyễn Văn Tuấn

47

Công ty TNHH Hồng Phúc

Kinh doanh VLXD

Đường Quách Đình Bảo - Tiền Phong

Vũ Thị Thanh

48

Công ty Vũ Minh Hiếu - TNHH

Kinh doanh VLXD

Đường Quách Đình Bảo - Tiền Phong

Vũ Minh Hiếu

49

Công ty TNHH Vinh Năm

Kinh doanh VLXD

495 - Lý Thường Kiệt - Trần Lãm

Phạm Văn Vinh

50

Cty TNHH Hưng Long

Chiết - bán gas

Số 39 Trần Thái Tông, Bồ Xuyên

Chu Văn Long

51

Cty TNHH SXTM Ngọc Hưng

SX kinh doanh giấy vở văn phòng phẩm

216 Nguyễn Thị Minh Khai, Bồ Xuyên

Phạm Ngọc Hưng

52

Cty TNHH CK Hoàng Vân

SX các sản phẩm từ thép

Số 9 ngõ 100 Trần Khánh Dư

Đặng Văn Huy

53

Cty TNHH Hưng Cúc

Mua bán lương thực

Số 2 Lý Bôn, P.Tiền Phong

Lý Thái Hưng

54

Cty TNHH Hưng Phát

Kinh doanh sữa bánh kẹo

134-136 Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên

Phạm Ngọc Thương

55

Cty Xăng dầu TB

Xăng dầu, Sản phẩm hoá dầu

số 52, phố Hai Bà Trưng, TP TB

Nguyễn Quyết Thắng

56

Cty CP Lương Thực Sông Hồng

Bán buôn, bán lẻ lương thực...

Số 155, phố Lê Lợi, TP Thái Bình

Bùi Quang Mân

57

Cty CP CB Nông Sản

Xay xát, mua bán lương thực

Phường Phú Khánh, TP Thái Bình

Lương Ngọc Sản

58

Cty CP Nicotex TB

KD thuốc bảo vệ thực vật

Số 1 - Trần Thái Tông, Bồ Xuyên TP TB

Nguyễn Hữu Hiệu

59

CN cty Japfa comfeed VN tại TB

SX KD sản phẩm thức ăn CN

Khu CN Phú Khánh TP Thái Bình

Hoàng Văn Tấn

60

Cty CP Vật tư BVTV Thái Bình

KD các loại thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng

Số 18, tổ 17 phố Quang Trung, phường Quang Trung - TP TB

Nguyễn Hữu Điệm

61

XN SX muối lốt thuộc BCHQS tỉnh TB

Sx muối iốt cung cấp cho các đơn vị quân đội

Tổ 1, phường Tiền Phong, TP TB

Bùi Chí Kiên

62

CN cty CP BVTV An Giang CN tại Thái Bình

Mua bán lương thực, hạt giống, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp phân bón

KĐT Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

Lưu Quốc Nam

63

CN cty Xi Măng Hải Phòng-Trung tâm ttSố

Cung ứng xi măng Thái Bình

Tổ 16, phường Bồ Xuyên, TP TB

Trần Văn Toan

64

Cty CP Xi Măng Thái Bình

SX xi măng, vật liệu xây dựng

Cụm công nghiệp Phong Phú

Tống Hải Đường

65

Cty CP Sách thiết bị trường học

Mua bán SGK, giấy, VPP

Đường Đốc Nhưỡng, Đề Thám, TP Thái Bình

Phạm Văn Minh

66

Cty CP phát hành sách

Mua bán SGK, văn phòng

Số 7, phố Lê Lợi, TP Thái Bình

Đỗ Kiên Cường

67

Cty TNHH vật tư Thái Bình

Bán buôn phân bón sử dụng trong nông nghiệp

Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình

Nguyễn Quang Khẩn

68

Trạm chế biến và kinh doanh Than

Chế biến và kinh doanh Than

Đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình

Trần Nhật Cảnh

69

Cty CP xăng dầu dầu khí Thái Bình

Khai thác, chế biến, mua bán các thiết bị dầu khí phục vụ cho công nghiệp dầu khí

Phường Trần Lãm, TP TB

Đào Xuân Hữu

70

CP KT Nông nghiệp Wellhope VN

Sản xuất, bán thức ăn gia súc

Khu CN Phúc Khánh TP TB

Tạ Quang Đặng

71

Cty CP Thương Mại và SX Thái Bình

Sản xuất các sản phẩm bằng thép, mua bán thép

Số 01, phố Quang Trung, TP TB

Nguyễn Quang Vinh

72

Cty CP TM và Kỹ Nghệ TP Thái Bình

Mua bán các sản phẩm muối

Phường Phúc Khánh TP Thái Bình

Vũ Tiến Hy

73

Cty CP thực phẩm nông sản Thái Bình

KD đường, sữa

Số 16B phường Quang Trung

Nguyễn Văn Hải

74

CTy TNHH Hưng Thịnh Phát

Xăng dầu

L24-1 Trần Thái Tông

Vũ Mạnh Hoàn

75

Công ty TM Vật tư tổng hợp Toan Vân

Vật tư NN

Khu Đô Thị Trần Lãm

Mai Văn Toan

76

Công ty TNHH Thiên Thành Đạt

Vật liệu XD

Tổ 9 Phường Hoàng Diệu

Khổng Thị Thuý

77

Cty Phấn Nụ

Vật liệu XD

Cụm CN Phong Phú P.Tiền Phong

Phạm Huy Phấn

78

Cty TNHH Tấn Thành

VLXD

Số 98 Minh Khai, P. Bồ Xuyên

Nguyễn Minh Thức

79

Cty CP Thép

Thép XD

Khu CN Phú Khánh TP Thái Bình

Hà Xuân Trưởng

80

Cty chế biến thức ăn chăn nuôi

Thức ăn gia súc, Lương thực

Km3+500 Hùng Vương, P. Phú Khánh

Nguyễn Anh Tú

81

Cty TNHH 27/7Tiền Phong

VLXD

Cụm CN Phong Phú P.Tiền Phong

Hoàng Quốc Lập

82

CTy CP TM Việt Tiến

Xăng dầu

Cụm CN Phong Phú P.Tiền Phong

Hoàng Minh Tiến

83

Cty TNHH cơ khí Quốc Hòa

SP cơ khí, SP giấy

Cụm CN Phong Phú P.Tiền Phong

Nguyễn Quốc Hòa

84

Cty CP LT Sông Trà

Lương thực

Số 01 Hai Bà Trưng TP Thái Bình

Bùi Xuân Chiến

85

Cty TNHH vật tư nông nghiệp Cường Liên

KD nông sản

L13-1 Lê Thái Tông TP Thái Bình

Lê Xuân Cường

86

Công ty TNHH in và TM giấy Sơn Nam

SP Giấy

Số 18 Trần Khánh Dư TP Thái Bình

Trương Văn Khải

87

Công ty TNHH 27/7

VLXD

Lô A3 Khu CN Nguyễn Đức Cảnh

Trần Anh Côi

88

XN vận tải Tiến bộ

Kinh doanh vận tải

Số 428 phố Lý Bôn P. Đề Thám

Trần Văn Vinh

89

XN Sản xuất kinh doanh Kiên Nguyệt

Kinh doanh vận tải

Số 87 tổ 42 Trần Thái Tông, Bồ Xuyên

Tô Đình Khiển

90

Công ty thương mại vận tải Hằng Giới

Kinh doanh vận tải

Số 2/16 ngõ 3 tổ 12 đường Bồ Xuyên

Nguyễn Thị Hằng

91

Công ty TNHH Tmại & DV vận tải Diệu Mỹ

Kinh doanh vận tải

Tổ 35 phường Hoàng Diệu

Phạm Thị Thịnh

92

Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hài

Kinh doanh vận tải

SN78 tổ 14 đường Hoàng Văn Thái Trần Lãm

Bùi Thanh Hải

93

Công ty TNHH Tmại tổng hợp Tuấn Tài

Kinh doanh vận tải

16/4 ngõ 209 tổ 15 Đường Hai Bà Trưng

Phạm Quang Tuấn

94

Công ty Thương mại du lịch Đức Thịnh

Kinh doanh vận tải

Số 186 Lê Quý Đôn TP Thái Bình

Bùi Đức Thịnh

95

Công ty TNHH Hà Cường

Kinh doanh vận tải

Số 418 Lý Bôn, tổ 9 TP Thái Bình

Hà Mạnh Cường

96

Công ty TNHH Trang Long

Kinh doanh vận tải

Tổ 11 phường Hoàng Diệu

Vũ Mạnh Thắng

97

Công ty CP xây dựng Vận tải 68

Kinh doanh vận tải

Khu phố 1 ĐT Trần Hưng Đạo

Nguyễn Doãn Hòa

98

Công ty TNHH Đức Phúc

Kinh doanh vận tải

Ngõ 13 đường Lý Thường Kiệt

Nguyễn Tiến Thành

99

Công ty CP TMXD VT Anh Đạt

Kinh doanh vận tải

Số 791 đường Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Nguyễn Mạnh Hiệu

100

Công ty TNHH Khánh Ngọc

Kinh doanh vận tải

Số 415 Trần Hưng Đạo, tổ 15 P.Quang Trung

Nguyễn Văn Bé

101

DNTN Lâm Anh

Kinh doanh vận tải

Thôn Kìm xã Vũ Lạc

Vũ Đình Quyền

102

Công ty CP Tập đoàn TM Thiên Trường

Kinh doanh vận tải

Số 18 Trần Khánh Dư tổ 10P. Tiền Phong

Đặng Quốc Hưng

103

Công ty TNHH TM dịch vụ Giáp Dung

Kinh doanh vận tải

Số 135 tổ 6 đường Quang Trung

Khổng Minh Giáp

104

Công ty TNHH Thắm Báu

Kinh doanh vận tải

Số 31 đường Trần Khánh Dư, tổ 35 Bồ Xuyên

Nguyễn Khắc Báu

105

Công ty TNHH SX và DVTM Hưng Phúc

Kinh doanh vận tải

Số 136 Lê Quý Đôn tổ 28 Bồ Xuyên

Nguyễn Đức Quý

106

Công ty TNHH T&H

Sản xuất, kinh doanh vận tải

Số 8 tổ 7 phường Lê Hồng phong

Đinh Văn Tiềm

107

Công ty TNHH TM và DV vận tải Phiệt Học

Vận tải hành khách

Số 05 ngõ 165 tổ 20 P. Tiền Phong

Lại Văn Thuần

108

Công ty TNHH TM và vận tải Mạnh Long

Vận tải hành khách

Số 10/33 Trần Nhật Duật P. Bồ Xuyên

Mạnh Long

109

Công ty TNHH TM & DV Hoàng Phố

Kinh doanh vận tải

Số 28 Phan Bá Vành P. Quang Trung

Phạm Văn Ngoàn

110

Công ty Thương mại & DV Hưng Oanh

Kinh doanh vận tải

Số 376 Phố Lê Thánh Tông, Bồ Xuyên

Đặng Thế Hưng

111

Công ty TNHH vận tải Tuấn Thành

Kinh doanh vận tải

Số 25 ngõ 32 đường Hùng Vương, Phúc Khánh

Đỗ Thị Thuý

112

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Kinh doanh vận tải, gạo, ngô

Thôn Thượng Cầm xã Vũ Lạc

Bùi Văn Chương

113

Công ty TNHH đầu tư TM Mạnh Thắng

Kinh doanh xăng dầu

Số 392 phố Ngô Thì Nhậm, tổ 33 Trần Lãm

Đoàn Năng Mạnh

114

Công ty Sông Vân

Kinh doanh xăng dầu

Xóm 5 xã Đông Mỹ

Bùi Văn Sông

115

Công ty CP Nguyên Giáp

Kinh doanh xăng dầu, phân bón

Số 5 Trần Thái Tông tổ 1 P.Phúc Khánh

Vũ Ngọc Luyện

116

Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đồng

Mua bán xăng dầu, VLXD

Số 42 Phan Bá Vành tổ 22 P. Quang Trung

Lê Ngọc Anh

117

Công ty TNHH Đại Cát Thành

Kinh doanh VLXD

Số 17 phố Hoàng Văn Thụ tổ 4 Lê Hồng Phong

Quách Thị Tuấn Anh

118

Công ty TNHH tổng hợp Chương Hoàn

Kinh doanh VLXD, xây dựng

Số 63 Hoàng Văn Thái tổ 12 Trần Lãm

Vũ Thị Hoàn

119

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 456

Kinh doanh VLXD

Số 263 đường Lý Thái Tổ, tổ 24 Kỳ Bá

Lê Thị Vân

120

Công ty TNHH Trần Đạt

Kinh doanh VLXD, xây dựng

Số 19 ngõ 43 đường Ngô Thì Nhậm tổ 29 QT

Trần Huy Thành

121

Công ty TNHH kinh doanh thép VT Thái Bình

Kinh doanh sắt xây dựng

Ngõ 48 đường Trần Quang Khải, Bồ Xuyên

Bùi Thị Khánh

122

Công ty TNHH Thương mại Hạnh Tài

Mua bán VLXD

Số 134 đường Trần Quang Khải tổ 5 P.Kỳ Bá

Đỗ Văn Tài

123

DNTN Quang Ích

Mua bán VLXD, vận tải hàng hóa

Số 23 Trần Nhật Duật, Bồ Xuyên

Nguyễn Quang Ích (Bình)

124

Công ty Sơn Cúc

Kinh doanh sắt thép

Số 61 ngõ 26 Trần Nhân Tông P. Bồ Xuyên

Vũ Hồng Sơn

125

Công ty CP dược Ánh Dương

Kinh doanh Dược

Số 252 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá

Nguyễn Phú Thêm

126

Công ty TNHH thương mại Ánh Huê

Kinh doanh đường, sữa

Số 36 ngõ 90 tổ 52 Trần Khánh Dư, Bồ Xuyên

Bùi Quang Ánh

127

Công ty CP Thương mại Đại lộc

Kinh doanh đường

Số 408 đường Lý Thường Kiệt, tổ 8 Trần Lãm

Trần Thị Minh (Chinh)

128

Công ty TNHH Gas Petrolimex

Kinh doanh Gas

Số 392 đường Lý Thường Kiệt P.Trần Lãm

Đoàn Đức Thịnh

129

Công ty CP TM và xây dựng Đại Dương

Kinh doanh lương thực

Số 181 Trần Hưng Đạo P.Đề Thám

Đặng Văn Khiêm

130

Công ty TNHH TM & DV Nhật Thăng

Kinh doanh vé máy bay

Số 157 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá

Bùi Thị Huyền

131

DNTN Xí nghiệp xây dựng Vũ Chính

Kinh doanh xăng dầu

Số 818 tổ 1 đường Trần Lãm xã Vũ Chính

Nguyễn Công Đoàn

132

Công ty Sản xuất & TM Việt Hùng

Kinh doanh sắt thép

Số 7 Trần Thủ Độ tổ 17 phường Tiền Phong

Lại Văn Hùng

133

Công ty CP Thương mại Nguyên Hải

Kinh doanh VLXD

Số 8 tổ 20 phường Đề Thám

Hoàng Văn Hải

134

Công ty TNHH YHH

Khí hóa lỏng

Số 226 Lê Quý Đôn, tổ 17 phường Đề Thám

Nguyễn Thị Hà

135

Công ty TNHH thương mại Ngô Gia

Khí hóa lỏng

Số 161 phố Lê Lợi, tổ 12 phường Đề Thám

Đinh Quang Dũng

136

Công ty CP thương mại STG

Kinh doanh sắt thép

Số 272 tổ 19 đường Bùi Sỹ Tiêm, P. Tiền Phong

Đoàn Năng Sỹ

137

Công ty TNHH Lâm Minh

Kinh doanh sắt thép

Số 15 tổ 15 đường Đặng Nghiễm

Bùi Thanh Hải

138

Công ty TNHH thương mại Hà Trung

Kinh doanh đường, sữa

Số 10 tổ 28 đường Trần Thái Tông

Lê Thị Liên

139

DNTN Hương Hùng

Kinh doanh sắt

Số 07 ngõ 02 Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên

Nguyễn Thị Thu Hương

140

Công ty TNHH TM&DV Hồng Lương

KD sữa

Lô 5 phố Trần Phú, P.Trần Hưng Đạo

Tô Hữu Hồng

141

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Kinh doanh VLXD

Số 274 Lý Bôn tổ 20, P.Tiền Phong

Trần Thị Huyền

142

Công ty TNHH Xây dựng &TM Ngọc Hòa

Kinh doanh VLXD

Số 40 tổ 52 ngõ 90 Trần Khánh Dư, Bồ Xuyên

Vũ Thị Hòa

143

Công ty TNHH Anh Đào

Kinh doanh VLXD, VL Chất đốt

Số 280 đường Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Đỗ Thị Anh Đào

144

Công ty TNHH TM&XD An Gia

Kinh doanh VLXD

Số 171 Lê Lợi, P. Đề Thám

Trần Ngọc Vang

145

Công ty TNHH Đại Long

Kinh doanh VLXD

Số 741 đường Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Phạm Ngọc Ánh

146

Công ty Lan Trường

Kinh doanh VLXD

Số 94 Lý Bôn, tổ 20 P. Tiền Phong

Phạm Thị Lan

147

Công ty SXKD vật tư CNN&XD Trường Giang

Kinh doanh VLXD

Số 1 tổ 15 P. Bồ Xuyên

Hoàng Ngọc Thảo

148

Công ty TMTH Hương Phước

Kinh doanh VLXD

Số 355 Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Trương Văn Tuyến

149

Công ty TNHH Gia Phong

Kinh doanh VLXD

Lô 26/11, KĐT Trần Hưng Đạo

Trần Thị Vượng

150

Công ty TNHH Bách Đại Lợi

Kinh doanh VLXD

Số 293 Lý Bôn, phường Tiền Phong

Lê Trọng Lập

151

Công ty Hưng Lợi

Kinh doanh VLXD

Tổ 16 Trần Thủ Độ

Trần Thị Lợi

152

DNTN Trung Quân

Kinh doanh VLXD

Đường Nguyễn Tông Quai, tổ 52 P. Trần Lãm

Nguyễn Kim Huệ

153

Công ty TNHH TM& XD Sơn Quân

Kinh doanh VLXD

Số 588 đường Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Nguyễn Văn Quân

154

Công ty TM vận tải thủy bộ Thế Hựu

SX, KD VLXD

Số 605 Lý Bôn, tổ 34 P. Trần Lãm

Nguyễn Văn Hựu

155

Công ty TM tổng hợp Thuận Cường

Kinh doanh VLXD

Số 126 Hoàng Văn Thái, P.Trần Lãm

Lương Văn Thuận

156

DNTN Lan Thưởng

Kinh doanh sắt thép

Tổ 9 thôn Tân Xuyên P. Hoàng Diệu

Bùi Hữu Thưởng

157

Doanh nghiệp tư nhân Trung Mùi

Kinh doanh bánh kẹo

Số 29 tổ 36 Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên

Phạm Thị Mùi

158

Công ty TNHH TM Liên Hoàng Hải

KD vận tải hàng hóa, bánh kẹo

Số 213 Hai Bà Trưng, tổ 16 Lê Hồng Phong

Lê Quang Bảy

159

HTX TM&SX XNK Thành Công

Chế biến lương thực, thực phẩm

Số 4A Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong

Đỗ Chí Lệ

160

Công ty TNHH Hoàng Diệu

Kinh doanh xăng dầu

Số 496 Long Hưng, P. Hoàng Diệu

Vũ Diệu Kỳ

161

Công ty TNHH Hiền Anh

Kinh doanh VLXD

Số 9 Lý Bôn, P. Bồ Xuyên

Nguyễn Thu Hiền

162

Công ty CP tiếp thị đầu tư Tín Phát

Kinh doanh VLXD

Số 252 Lý Thường Kiệt, P. Trần Lãm

Nguyễn Văn Lượng

163

Công ty TNHH Hùng Giang

Kinh doanh VLXD

Số 248 tổ 42 Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên

Đỗ Đình Gông

164

Công ty thương mại Hòa Hợi

Kinh doanh VLXD

Số 23 Đặng Nghiễm, tổ 15 P. Bồ Xuyên

Nguyễn Thị Hợi

165

Công ty TNHH TM du lịch Tân Sơn

Kinh doanh vận tải, mua bán T

Số 191 đường Bồ Xuyên, P. Bồ Xuyên

Nguyễn Hồng Sơn

166

Công ty TNHH Hồng Nghĩa

Kinh doanh VLXD

Số 33 Phạm Ngũ Lão, P. Bồ Xuyên

Lê Thị Nghĩa

167

Công ty TNHH TM Nam Tùng

Kinh doanh VLXD

Số 30 Trần Quang Khải, tổ 16 P. Bồ Xuyên

Quách Mạnh Tùng

168

Công ty TNHH TM Thái Hiên

Sản xuất, kinh doanh VLXD

Lô 3-14 Khu ĐT II Trần Hưng Đạo

Hoàng Văn Thái

169

Công ty CP TV XD &TM Sao Việt

Kinh doanh VLXD

Số 53 đường Bồ Xuyên tổ 13P. Bồ Xuyên

Nguyễn Ngọc Tú

170

Công ty CP Vĩnh Lợi

Kinh doanh VLXD

Số 50 Lý Thường Kiệt P. Lê Hồng Phong

Trần Minh Nháng

171

Công ty TNHH Thái Tùng Dương

Kinh doanh VLXD

SN25 Lô ĐTII Trần Hưng Đạo

Quách Mạnh Tùng

172

Công ty CP Nhật Hưng

Kinh doanh VLXD

Số 395 Trần Nhân Tông, phường Đề Thám

Bùi Văn Dinh

173

Công ty CP xây lắp 5 Thái Bình

Kinh doanh xăng dầu

Lô 4 Trần Hưng Đạo tổ 48 Tiền Phong

Phùng Văn Hoan

174

Công ty TNHH thương mại Việt Long Gas

Kinh doanh tổng hợp

Số 160 đường Quang Trung tổ 41, P. QTrung

Khiếu Thị Ngát

175

DNTN Bình An

Bán lẻ

Số 84 Tổ 25 Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên

Nguyễn Thị An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 632/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 21/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 632/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh sách tổ chức sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh sách tổ chức sản xuất kinh doanh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 21/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh sách tổ chức sản xuất kinh doanh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh sách tổ chức sản xuất kinh doanh