Quyết định 1998/QĐ-TTg

Quyết định 1998/QĐ-TTg năm 2010 điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1998/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 61/TTr-BXD ngày 23 tháng 8 năm 2010); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14107/BTC-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6933/BKH-KCHT&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3195/BNN-KTHT ngày 01 tháng 10 năm 2010), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 3875/NHPT-TDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2010), Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 2345/NHCS-TDSV ngày 24 tháng 9 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cơ chế, chính sách ban hành tại các Quyết định: số 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008, số 1403/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2009, số 1600/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh số hộ dân tại Quyết định 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Số hộ di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư: tỉnh Kiên Giang là 1.540 hộ (giảm 880 hộ) tỉnh Tiền Giang là 734 hộ (giảm 362 hộ).

b) Số hộ ở trong các dự án bờ bao: tỉnh Vĩnh Long là 8.692 hộ (tăng 3.122 hộ), tỉnh Tiền Giang là 12.233 hộ (giảm 1.043 hộ).

2. Điều chỉnh cơ chế, chính sách:

a) Các hộ dân thuộc đối tượng giai đoạn 1 của Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà ở và các hộ dân thuộc đối tượng giai đoạn 2 được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở với mức tối đa là 20 triệu đồng/hộ.

b) Các hộ dân thuộc đối tượng giai đoạn 2 của Chương trình được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua trả chậm nền nhà ở với mức vay tối đa là 20 triệu đồng/hộ đối với khu vực ngập sâu (>3m) và 26 triệu đồng/hộ đối với các khu vực khác.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 3.539,431 tỷ đồng.

(Ba nghìn năm trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm ba mốt triệu đồng)

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương: 1.383,033 tỷ đồng để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình xã hội, hạ tầng kỹ thuật, 80% chi phí đắp bờ bao và 50% chi phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm tuyến dân cư;

- Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 1.005,500 tỷ đồng để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở;

- Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 164 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình thu gom rác, công trình kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư;

- Các nguồn vốn lồng ghép của địa phương: 260,358 tỷ đồng gồm 20% chi phí các dự án đắp bờ bao và 50% chi phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư;

- Vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 726,540 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.

(Chi tiết mức vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư như các phụ lục kèm theo)

4. Thời hạn cho vay:

Thời hạn trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình (gồm cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) của các địa phương tối đa là 12 năm, tính từ thời điểm các địa phương ký nhận vốn vay.

5. Thời gian thực hiện Chương trình: Từ 2008 đến 2013, trong đó:

- Năm 2011 hoàn thành dứt điểm việc xây dựng nhà ở và bố trí dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư các dự án thuộc giai đoạn 1 của Chương trình;

- Năm 2012 hoàn thành công tác tôn nền, đắp bờ bao các dự án và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu các dự án thuộc giai đoạn 2;

- Năm 2013 hoàn thành xây dựng nhà ở và bố trí dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư các dự án thuộc giai đoạn 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 


PHỤ LỤC I

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH 1151/QĐ-TTG NGÀY 26/8/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tỉnh

Số hộ dân thuộc đối tượng (hộ)

Trong đó:

Vốn ngân sách Trung ương (tỷ đồng)

Vốn ngân sách địa phương và huy động khác (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN để đầu tư xây dựng bãi rác và kè chống sạt lở (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở (tỷ đồng)

Cộng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Trong cụm, tuyến (hộ)

Trong bờ bao (hộ)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu tư tôn nền

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vốn đầu tư đắp bờ bao

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vốn đầu tư đắp bờ bao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000

 

7,000

2

Đồng Tháp

12.675

12.675

 

430,950

354,900

76,050

 

76,050

76,050

 

354,900

32,000

253,500

1,147,400

3

An Giang

11.262

11.262

 

382,908

315,336

67,572

 

67,572

67,572

 

315,336

83,000

225,240

1,074,056

4

Kiên Giang

1.540

1.540

 

49,280

40,040

9,240

 

9,240

9,240

 

40,040

14,000

30,800

143,360

5

Tiền Giang

12.967

734

12.233

163,071

19,084

4,404

139,583

39,300

4,404

34,896

19,084

17,000

14,680

253,135

6

Vĩnh Long

11.042

2.350

8.692

105,200

61,100

14,100

30,000

21,600

14,100

7,500

61,100

11,000

47,000

245,900

7

Hậu Giang

3.707

3.707

 

118,624

96,382

22,242

 

22,242

22,242

 

96,382

 

74,140

311,388

 

Cộng

53.193

32.268

20.925

1.250,033

886,842

193,608

169,583

236,004

193,608

42,396

886,842

164,000

645,360

3.182,239

 

PHỤ LỤC II

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH 1403/QĐ-TTG NGÀY 31/8/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tỉnh

Số hộ dân thuộc đối tượng (hộ)

Trong đó:

Vốn ngân sách Trung ương (tỷ đồng)

Vốn ngân sách địa phương và huy động khác (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN để đầu tư xây dựng bãi rác và kè chống sạt lở (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở (tỷ đồng)

Cộng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Trong cụm, tuyến (hộ)

Trong bờ bao (hộ)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu tư tôn nền

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vốn đầu tư đắp bờ bao

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vốn đầu tư đắp bờ bao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Cần Thơ

2.503

2.503

 

80,096

65,078

15,018

 

15,018

15,018

 

65,078

 

50,060

210,252

2

Đồng Tháp

1.556

1.556

 

52,904

43,568

9,336

 

9,336

9,336

 

43,568

 

31,120

136,928

 

 

4.059

4.059

 

133,000

108,646

24,354

 

24,354

24,354

 

108,646

 

81,180

347,180

 

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC GIAI ĐOẠN 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tỉnh

Số hộ dân thuộc đối tượng (hộ)

Trong đó:

Vốn ngân sách Trung ương (tỷ đồng)

Vốn ngân sách địa phương và huy động khác (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN để đầu tư xây dựng bãi rác và kè chống sạt lở (tỷ đồng)

Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở (tỷ đồng)

Tổng cộng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Trong cụm, tuyến (hộ)

Trong bờ bao (hộ)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu tư tôn nền

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vốn đầu tư đắp bờ bao

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Vốn đầu tư đắp bờ bao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000

 

7,000

2

Đồng Tháp

14.231

14.231

 

483,854

398,468

85,386

 

85,386

85,386

 

398,468

32,000

284,620

1.284,328

3

An Giang

11.262

11.262

 

382,908

315,336

67,572

 

67,572

67,572

 

315,336

83,000

225,240

1.074,056

4

Kiên Giang

1.540

1.540

 

49,280

40,040

9,240

 

9,240

9,240

 

40,040

14,000

30,800

143,360

5

Tiền Giang

12,967

734

12.233

163,071

19,084

4,404

139,583

39,300

4,404

34,896

19,084

17,000

14,680

253,135

6

Vĩnh Long

11.042

2.350

8.692

105,200

61,100

14,100

30,000

21,600

14,100

7,500

61,100

11,000

47,000

245,900

7

Hậu Giang

3.707

3.707

 

118,624

96,382

22,242

 

22,242

22,242

 

96,382

 

74,140

311,388

8

Cần Thơ

2.503

2.503

 

80,096

65,078

15,018

 

15,018

15,018

 

75,090

 

50,060

220,264

 

Cộng

57.252

36.327

20.925

1.383,033

995,488

217,962

169,583

260,358

217,962

42,396

1.005,500

164,000

726,540

3.539,431

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1998/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1998/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2010
Ngày hiệu lực03/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1998/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1998/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1998/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1998/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýHoàng Trung Hải
     Ngày ban hành03/11/2010
     Ngày hiệu lực03/11/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1998/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1998/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án

          • 03/11/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/11/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực