Quyết định 1600/QĐ-TTg

Quyết định 1600/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở mua trả chậm nền nhà cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
-----------

Số: 1600/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC VAY LÀM NHÀ Ở VÀ MUA TRẢ CHẬM NỀN NHÀ Ở TRONG CÁC CỤM TUYẾN DÂN CƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 74/TTr-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2009) và ý kiến của các Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6966/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2009), Tài chính (công văn số 14144/BTC-TCNH ngày 06 tháng 10 năm 2009), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 6797/NHNN-TD ngày 03 tháng 9 năm 2009), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 3077/NHPT-TDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2009) về việc điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức vay làm nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào các cụm tuyến dân cư thuộc giai đoạn I của Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà và các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp: từ mức 7 triệu đồng và mức 9 triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ.

2. Điều chỉnh mức vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp: từ mức 10 triệu đồng lên mức 18 triệu đồng/hộ.

Điều 2. Về cơ chế cho vay

Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. về nguồn vốn cho vay

1. Đối với vốn vay làm nhà ở: cho phép sử dụng nguồn vốn cho vay làm nhà ở đã thông báo trong giai đoạn I của Chương trình nhưng không sử dụng hết để cho vay theo quy định.

2. Đối với vốn vay mua trả chậm nền nhà: ngân sách trung ương cấp 50% cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 50% còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động và cho vay theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai xây dựng các cụm, tuyến dân cư bổ sung theo đúng mục tiêu, yêu cầu và cơ chế, chính sách quy định.

- Chịu trách nhiệm về số liệu rà soát, thống kê số hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực sạt lở trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo bố trí đủ số hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong các cụm dân cư.

- Bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương theo quy định, đồng thời thực hiện việc lồng ghép, ưu tiên bố trí vốn từ các chương trình, mục tiêu, nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giao thông nông thôn để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo các công trình thi công xây dựng có chất lượng, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực làm thất thoát vốn đầu tư;

- Chỉ đạo thực hiện quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo quy định, hoàn trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội theo hợp đồng tín dụng.

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện có hiệu quả các dự án, bảo đảm đúng mục tiêu và yêu cầu của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; tổng hợp kết hợp thực hiện định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Bộ Tài chính cấp vốn ngân sách trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cho vay theo quy định của Quyết định này.

c) Các Bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ nội dung Quyết định này và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1600/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1600/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2009
Ngày hiệu lực15/10/2009
Ngày công báo26/10/2009
Số công báoTừ số 487 đến số 488
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1600/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở mua trả chậm nền nhà cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở mua trả chậm nền nhà cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1600/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành15/10/2009
       Ngày hiệu lực15/10/2009
       Ngày công báo26/10/2009
       Số công báoTừ số 487 đến số 488
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở mua trả chậm nền nhà cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở mua trả chậm nền nhà cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu Long