Quyết định 20/2006/QĐ-BTM

Quyết định 20/2006/QĐ-BTM ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2006/QĐ-BTM mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh


BỘ THƯƠNG MẠI

********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

 

Số:  20/2006/QĐ-BTM

Hà nội, ngày 17 tháng 05  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

n cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
n cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;
n cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;
n cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bao gồm:

1. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh.

2. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:                                                        
Như Điều 3;                                                                             
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Văn phòng Chính phủ (Công báo);
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
Lưu VT, QLCT (2).
                                                                                                             

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

-                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

 

Mẫu số: 01/QLCT

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: ..............

............, ngày...... tháng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

n cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

n cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

n cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Xét các tình tiết của vụ việc cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau:

I. Các bên liên quan:

1. Bên khiếu nại (nếu có)

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Nghềnghiệp/Ngành nghề kinh doanh:.............................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có):

Tên (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................


2. Bên bị điều tra

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Nghềnghiệp/Ngành nghề kinh doanh:.............................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên bị điều tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên bị điều tra (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

II. Tóm tắt nội dung vụ việc: [1]

………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


III. Các phân tích và nhận định sau khi Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra vụ việc

1. Phân tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/không vi phạm pháp luật về cạnh tranh:         ..............................................................................................................................................................................................................................................................

2. Các phân tích khác:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có):

.................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu có):….….……....……...

- Giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân/tổ chức không vi phạm:.....................................................................................

..……...........................................................................................................................……..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày............................................tại…..…................................................

Với các hình thức xử như sau:

Hình thức xử phạt chính: [2]

- Cảnh cáo

- Phạt tiền với mức phạt là: ............................................................. đồng

(Ghi bằng chữ:………………………………………………………đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

2......................................................................................................................[3]

Điều 2. Không xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

Nghề nghiệp/Ngành nghề kinh oanh:..............................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày.............................................tại…..…...............................................

2. ......................................................................................................................[4]

Điều 3. Cá nhân/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, nếu bên phải thi hành không chấp hành Quyết định này thì bị cưỡng chế thi hành.

Cá nhân/tổ chức......................................có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nộp tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh

1. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp tại ......................................

2. Phí xử lý vụ việc cạnh tranh.........................................................................[5]

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức:.....................................................................để chấp hành;

2. Kho bạc.................................................................................để thu tiền phạt.

Quyết định này gồm.........trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

       

Nơi nhận:

- ................;

- ................;

- ................;

- ................;

- Lưu: VT, .... .

CỤC TRƯỞNG

 

                             

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 01/HĐCT

HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: ..............

............, ngày...... tháng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

 


HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

n cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

n cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;

n cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số………ngày….tháng….năm 200… của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh về việc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

Căn cứ kết quả phiên điều trần ngày...../...../....., tại................., dưới hình thức……....theo Quyết định mở phiên điều trần số.........ngày..../...../....và các thông tin liên quan khác:

Hồ sơ vụ việc cạnh tranh (số, ngày thụ lý hồ sơ):

………………………………………………………………………………..

Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

………………………………………………………………………………..

Thư ký phiên điều trần:

………………………………………………………………………………..

Người giám định (nếu có):

………………………………………………………………………………..

Người phiên dịch (nếu có):

………………………………………………………………………………..

Xét các tình tiết của vụ việc cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau:

I. Các bên liên quan:

1. Bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có):

Tên (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

2. Bên bị điều tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên bị điều tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên bị điều tra (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

II. Tóm tắt nội dung vụ việc: [6]

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Các phân tích và nhận định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

1. Phân tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/không vi phạm pháp luật về cạnh tranh:

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Các phân tích khác:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có):

.................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu có):.…………..…...……..

- Giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân/tổ chức không vi phạm:....................................................................................

…….............................................................................................................................

              -........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày............................................tại…..…................................................

Với các hình thức xử như sau:

 Hình thức xử phạt chính: [7]

- Cảnh cáo

- Phạt tiền với mức phạt là: ............% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm (tức doanh thu năm 20….), tương đương với số tiền:

Bằng số:…................................................……………………………. đồng.

Bằng chữ:…...….......………………………………………...............đồng.

 Hình thức xử  phạt bổ sung (nếu có):

-.........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

 Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

2. ....................................................................................................................[8]

Điều 2. Không xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày.............................................tại…..…...............................................

2.......................................................................................................................[9]

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cá nhân/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, nếu bên phải thi hành không chấp hành Quyết định này thì bị cưỡng chế thi hành.

Cá nhân/tổ chức......................................có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) [10]:

a) ………………………………………………………..có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước giấy phép (chứng chỉ hành nghề) do mình đã cấp cho doanh nghiệp:…………………………...………………………...

b) …………………………………………………...……….có trách nhiệm tổ chức thực hiện biện pháp buộc cơ cấu lại doanh nghiệp:………...……….……...

/buộc chia, tách doanh nghiệp:……….……………..….....................................

/buộc bán lại phần mà doanh nghiệp:…………..…………………..……..đã mua.

Điều 4. Nộp tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh

1. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp tại……………….............

2. Phí xử lý vụ việc cạnh tranh.......................................................................[11]

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức:.....................................................................để chấp hành;

2. Kho bạc:...............................................................................để thu tiền phạt.

3. Các cơ quan:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

để cưỡng chế thi hành.

Quyết định này gồm.........trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

       

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- ................;

- ................;

- Lưu: VT, .... .

 

TM. HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CANH TRANH

CHỦ TỌA PHIÊN ĐIỀU TRẦN

 

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

 [1] Tóm tắt nội dung vụ việc cần đảm bảo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[2] Chỉ ghi một hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo hoặc phạt tiền) .

[3] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này;  ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 1

[4] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4...cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 2

[5] Ghi rõ người phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền  và thời hạn nộp phí

 

[6] Tóm tắt nội dung vụ việc cần đảm bảo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[7] Chỉ ghi một hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo hoặc phạt tiền) .

[8] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này;  ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 1

[9] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 2.

[10] Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả như: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước các giấy phép/chứng chỉ hành nghề; buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập/hợp nhất hoặc buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua.

[11] Ghi rõ người phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền và thời hạn nộp phí.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2006
Ngày hiệu lực12/06/2006
Ngày công báo28/05/2006
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 20/2006/QĐ-BTM mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2006/QĐ-BTM mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2006/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýLê Danh Vĩnh
       Ngày ban hành17/05/2006
       Ngày hiệu lực12/06/2006
       Ngày công báo28/05/2006
       Số công báoTừ số 29 đến số 30
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2006/QĐ-BTM mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2006/QĐ-BTM mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

           • 17/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực