Quyết định 20/2008/QĐ-TTg

Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 ngày 9 tháng 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 501/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

- Xoá bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (bao gồm: các phòng học tranh tre, nứa lá, các phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác nhau, các phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng, cần xây dựng lại).

- Giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các xã có nhiều đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác.

2. Yêu cầu:

- Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được triển khai đối với các cơ sở giáo dục mầm non đến các cấp học phổ thông trong cả nước; ưu tiên các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã nghèo ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, vùng hay ngập lũ, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác.

- Các trường, lớp học xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành.

- Kết hợp việc thực hiện Đề án với việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học và chuẩn hoá trường, lớp học.

3. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng số phòng học đầu tư xây dựng khoảng 141.300 phòng, trong đó:

+ Đầu tư xây dựng thêm 1.200 phòng để xóa phòng học 3 ca, với số vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng;

+ Đầu tư xây dựng 140.100 phòng để xóa phòng học tạm thời các loại, với số vốn đầu tư khoảng 22.200 tỷ đồng.

- Diện tích nhà công vụ cho giáo viên dự kiến xây dựng khoảng 1,6 triệu m2, với số vốn đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư:

Tổng số vốn đầu tư thực hiện Đề án khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương huy động từ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương khoảng 16.200 tỷ đồng;

+ Ngân sách hàng năm của các địa phương khoảng 7.000 tỷ đồng;

+ Huy động đóng góp bằng nhiều hình thức của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước khoảng 2.000 tỷ đồng.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tin đại chúng.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý, thường trực Đề án, có nhiệm vụ:

- Xác định số lượng phòng học cần được Kiên cố hóa thuộc Đề án trong cả nước và từng địa phương;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm để thực hiện Đề án;

- Xác định nhu cầu và xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án của các địa phương, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện Đề án;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính xây dựng phương án phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án của các địa phương.

d) Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án theo kế hoạch triển khai hàng năm;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Đề án.

đ) Bộ Xây dựng có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung, ban hành tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và thiết kế điển hình từng loại trường học, lớp học;

- Hướng dẫn thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện của từng vùng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông.

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng trường, lớp học.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, xác định cụ thể số lượng, danh mục phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại và nhà công vụ cho giáo viên cần đầu tư xây dựng.

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của địa phương từ năm 2008 đến năm 2012, dự toán kinh phí tổng thể và hàng năm để thực hiện Đề án (trong đó có đề xuất cụ thể phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và phần vốn đối ứng của ngân sách địa phương), báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn với sự tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện các mục tiêu của Đề án theo đúng kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực.

- Tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b). Trang

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo11/02/2008
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu20/2008/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành01/02/2008
     Ngày hiệu lực26/02/2008
     Ngày công báo11/02/2008
     Số công báoTừ số 105 đến số 106
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012