Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí đã được thay thế bởi Quyết định 07/2015/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Xét Tờ trình số 1101 TTr/STC-QLG&TS ngày 20/8/2008 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

Số TT

Diện tích đo

Mức thu

1

Dự án có diện tích đo đến 1.000 m2

Thu: 1.000 đồng/m2

2

Dự án có diện tích đo trên 1.000 m2 đến 10.000 m2

- 1.000 m2 đầu, thu: 1.000.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 400 đồng/m2

3

Dự án có diện tích đo trên 10.000 m2 đến 100.000 m2

- 10.000 m2 đầu, thu: 4.600.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 200 đồng/m2

4

Dự án có diện tích đo trên 100.000 m2 đến 500.000 m2

- 100.000 m2 đầu, thu: 22.600.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 100 đồng/m2

5

Dự án có diện tích đo trên 500.000 m2 đến 1.000.000 m2

- 500.000 m2 đầu, thu: 62.600.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 50 đồng/m2

6

Dự án có diện tích đo trên 1.000.000 m2 đến 5.000.000 m2

- 1.000.000 m2 đầu, thu: 87.600.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 30 đồng/m2

7

Dự án có diện tích đo trên 5.000.000 m2 đến 10.000.000 m2

- 5.000.000 m2 đầu, thu: 207.600.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 20 đồng/m2

8

Đối với dự án có diện tích đo trên 10.000.000 m2

- 10.000.000m2 đầu, thu: 307.600.000 đồng

- Diện tích còn lại, thu: 10 đồng/m2

- Mức thu tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án

Điều 2. Đối tượng nộp phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có toạ độ.

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được

- Đơn vị tổ chức thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí, tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo các quy định hiện hành.

- Đơn vị tổ chức thu phí được trích để lại 30% ( ba mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí. Phần còn lại 70% ( Bảy mươi phần trăm) nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trưởng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TN&MT;
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP, Các phòng CV;
- Công Báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- L­ưu: VT (ĐT)

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2008
Ngày hiệu lực05/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýNguyễn Văn Bình
       Ngày ban hành26/08/2008
       Ngày hiệu lực05/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí