Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2011/QĐ-UBND bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28-8-2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06-3-2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16-10-2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27-3-2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 5-8-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 23/TTr-STC ngày 11-5-2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu ban hành tại Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20-6-2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Lợi

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2011/QĐ-UBND bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2011/QĐ-UBND bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýBùi Đức Lợi
       Ngày ban hành19/08/2011
       Ngày hiệu lực29/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2011/QĐ-UBND bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2011/QĐ-UBND bãi bỏ phí thẩm định kết quả đấu thầu Kon Tum

           • 19/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực