Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý rà soát văn bản pháp luật Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý rà soát văn bản pháp luật Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 508/TTr-STP ngày 04/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Vĩnh Long; bãi bỏ Chương VI (Điều 27, Điều 28) Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Sáu

 

QUY CHẾ

KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

1. Quy chế này quy định về:

a) Thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

b) Rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Các văn bản được thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra gồm:

a) Quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh.

b) Nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp huyện.

c) Nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã.

d) Các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức quyết định, chỉ thị của UBND; các văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức và nội dung như văn bản QPPL do Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng, cá nhân các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và cá nhân khác thuộc UBND cấp xã ban hành.

e) Các văn bản có chứa QPPL do HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của HĐND.

f) Các văn bản được quy định tại điểm d, e khoản 2 của Điều này được tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cơ quan thông tin đại chúng.

3. Các văn bản thực hiện rà soát, hệ thống hoá gồm:

a) Nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh.

b) Nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp huyện.

c) Nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã.

Điều 2. Mục đích kiểm tra; rà soát, hệ thống hoá văn bản:

1. Mục đích kiểm tra văn bản:

Nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, huỷ bỏ, bãi bỏ, đính chính văn bản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật.

2. Mục đích rà soát, hệ thống hoá văn bản:

a) Rà soát văn bản nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành hoặc ban hành văn bản mới để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.

b) Hệ thống hoá văn bản nhằm tập hợp, sắp xếp các văn bản QPPL đã được rà soát thành hệ thống, hài hoà về nội dung và hình thức theo yêu cầu sử dụng của từng lĩnh vực, từng ngành hoặc từng cơ quan ban hành văn bản nhằm lập ra và công bố các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực. Trên cơ sở đó định kỳ xuất bản các tập hệ thống hoá văn bản QPPL đang còn hiệu lực thi hành.

Chương II

NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA VĂN BẢN

Điều 3. Nội dung kiểm tra văn bản:

Nội dung kiểm tra văn bản là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản theo các nội dung được quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004 và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản phải dựa trên các tiêu chí sau:

1. Có căn cứ cho việc ban hành văn bản và căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản QPPL là những văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua mà chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành, nhưng có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành (gồm văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản và về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản).

2. Văn bản QPPL ban hành đúng thẩm quyền về hình thức và nội dung:

a) Thẩm quyền về hình thức: HĐND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành nghị quyết; UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành quyết định, chỉ thị.

b) Thẩm quyền về nội dung: HĐND cấp huyện, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành các văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình, được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp. Thẩm quyền này được xác định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

3. Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là:

a) Quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh phải phù hợp với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch Nước; nghị định, nghị quyết liên tịch của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là văn bản của các cơ quan nhà nước trung ương) và nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Nghị quyết của HĐND cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước trung ương và văn bản của HĐND, UBND tỉnh.

c) Nghị quyết của HĐND cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước trung ương, văn bản của HĐND, UBND tỉnh và cấp huyện.

d) Quyết định, chỉ thị của UBND cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước trung ương, văn bản của HĐND, UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp huyện.

e) Quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước trung ương, văn bản của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện và nghị quyết của HĐND cấp xã.

4. Văn bản được ban hành phải trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Văn bản được ban hành phải tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra, xử lý văn bản:

1. Việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật được tiến hành thường xuyên, toàn diện kịp thời; khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan ban hành văn bản, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

2. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng việc kiểm tra văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, người đã ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

3. Sau khi kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải có kết luận về việc kiểm tra và thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản được kiểm tra theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản chịu trách nhiệm về kết luận kiểm tra, xử lý của mình; nếu quyết định xử lý trái pháp luật thì phải khắc phục hậu quả pháp lý do quyết định đó gây ra.

Điều 5. Phương thức kiểm tra văn bản:

Việc kiểm tra văn bản được tiến hành bằng các phương thức sau:

1. Kiểm tra văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản gửi đến theo quy định.

2. Tổ chức đoàn kiểm tra theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực.

3. Kiểm tra khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Chương III

TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trong việc tự kiểm tra văn bản:

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện tự kiểm tra quyết định, chỉ thị của UBND cùng cấp ban hành và tiến hành tự kiểm tra đối với các văn bản được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 1 của Quy chế này.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn giúp việc cho cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản do cơ quan, đơn vị mình tham mưu giúp UBND cùng cấp ban hành.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết và phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trong việc tự kiểm tra văn bản.

Điều 8. Gửi văn bản và phối hợp để tự kiểm tra, xử lý văn bản:

1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền ký ban hành, khi phát hành văn bản, đơn vị phát hành văn bản có trách nhiệm gửi văn bản cho Sở Tư pháp (quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh), Phòng Tư pháp (quyết định, chỉ thị của UBND cấp huyện), công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã (quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã). Khi phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, cơ quan kiểm tra văn bản có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan chủ trì soạn thảo, trình văn bản, đồng thời phối hợp trao đổi để thống nhất những nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, thống nhất các biện pháp xử lý và chuẩn bị dự thảo văn bản xử lý, báo cáo với cơ quan đã ban hành văn bản để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

2. Nội dung thông báo: Tên văn bản được kiểm tra; tên và nội dung văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; ý kiến về nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; yêu cầu cơ quan, người đã ban hành văn bản đó tự kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả tự kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Xử lý văn bản trái pháp luật qua việc tự kiểm tra:

1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã khi thực hiện việc tự kiểm tra văn bản, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thì lập hồ sơ kiểm tra và báo cáo ngay cho cơ quan ban hành văn bản đó để xem xét, thực hiện việc tự xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản trái pháp luật thực hiện theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật đã ban hành theo thẩm quyền.

4. Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật phải được công bố công khai, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải được đăng Công báo, trên Trang (Cổng) thông tin điện tử của tỉnh hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan ban hành hoặc các địa điểm khác do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định (đối với văn bản do cấp huyện, cấp xã ban hành), chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử lý.

Chương IV

THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ VĂN BẢN

Mục 1. TRÁCH NHIỆM, THỦ TỤC KIỂM TRA VĂN BẢN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện trong việc kiểm tra văn bản:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm tra nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp huyện.

2. Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã.

3. Thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được áp dụng theo Quy chế này và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 11. Thời hạn gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra:

1. Trong thời hạn chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành; khi phát hành, cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi văn bản cho cơ quan có trách nhiệm kiểm tra được quy định tại Điều 6 và khoản 1, 2, Điều 10 của Quy chế này.

2. Cơ quan kiểm tra văn bản phải mở sổ văn bản đến để theo dõi việc gửi văn bản và tiếp nhận văn bản được gửi đến để kiểm tra (mẫu sổ văn bản đến theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này).

Điều 12. Thủ tục kiểm tra văn bản:

1. Trách nhiệm của cán bộ kiểm tra văn bản:

a) Đối chiếu nội dung văn bản được kiểm tra với cơ sở pháp lý (những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra) để xem xét đánh giá và kết luận về tính hợp pháp của văn bản được kiểm tra. Nội dung kiểm tra văn bản phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

b) Phải ký tên và ghi rõ ngày, tháng, năm kiểm tra vào góc trên của văn bản (để xác nhận việc kiểm tra, thời điểm kiểm tra) và kèm theo danh mục những văn bản đã được phân công kiểm tra.

c) Khi phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật, người kiểm tra văn bản phải lập Phiếu kiểm tra văn bản (mẫu Phiếu kiểm tra theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này) có dấu hiệu trái pháp luật. Sau khi lập phiếu kiểm tra, người kiểm tra văn bản phải lập hồ sơ về văn bản có nội dung trái pháp luật và trình lãnh đạo cơ quan kiểm tra văn bản xem xét. Hồ sơ gồm có: Văn bản được kiểm tra, văn bản làm căn cứ pháp lý để kiểm tra, đồng thời phải vào sổ theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (mẫu sổ theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quy chế này).

2. Nội dung phiếu kiểm tra văn bản:

Phiếu kiểm tra văn bản cần phải có các nội dung sau đây: Tên người kiểm tra văn bản; tên văn bản được kiểm tra và văn bản làm căn cứ pháp lý để kiểm tra; nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; ý kiến của người kiểm tra về nội dung trái pháp luật (đình chỉ, sửa đổi, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của văn bản); các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành, thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra và đề xuất hướng xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật.

Điều 13. Kiểm tra, xử lý văn bản có chứa QPPL ban hành không đúng hình thức và thẩm quyền:

1. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa QPPL do HĐND hoặc UBND cấp huyện, cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của HĐND hoặc quyết định, chỉ thị của UBND; các văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng, cá nhân các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và cá nhân khác thuộc UBND cấp xã ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện kiểm tra, xử lý đối với văn bản có chứa QPPL hoặc văn bản có thể thức và nội dung như văn bản QPPL do Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện ban hành.

Mục 2. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN XỬ LÝ VĂN BẢN

Điều 14. Thủ tục tiến hành xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật:

Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện kiểm tra, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật báo cáo, thông báo để cơ quan đã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật (mẫu báo cáo, thông báo theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy chế này).

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản có dấu hiệu trái pháp luật:

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, thông báo, cơ quan ban hành văn bản phải tổ chức tự kiểm tra, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản.

Việc xử lý nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã phải được tiến hành tại kỳ họp gần nhất của HĐND cùng cấp.

2. Trường hợp cơ quan đã ban hành văn bản có dấu hiệu trái pháp luật không xử lý trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện không nhất trí với kết quả xử lý của cơ quan đã ban hành văn bản thì Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện báo cáo để Chủ tịch UBND cùng cấp xử lý theo quy định tại Điều 19, 20 của Quy chế này. Hồ sơ báo cáo, thông báo người có thẩm quyền xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Điều 16. Phối hợp xử lý khi phát hiện văn bản trái pháp luật:

Sau khi nhận báo cáo, thông báo cơ quan ban hành văn bản được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện trao đổi, thảo luận về những nội dung trái pháp luật của văn bản và hướng xử lý những nội dung trái pháp luật đó.

Việc trao đổi, thảo luận có thể được thực hiện dưới hình thức làm việc trực tiếp hoặc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan đã ban hành văn bản được kiểm tra tổ chức hội thảo, toạ đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan khác.

Điều 17. Hồ sơ báo cáo, thông báo cho người có thẩm quyền xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật:

1. Báo cáo, thông báo của cơ quan kiểm tra văn bản.

2. Văn bản được kiểm tra.

3. Cơ sở pháp lý để kiểm tra.

4. Phiếu kiểm tra văn bản.

5. Các công văn, thông báo của cơ quan kiểm tra văn bản.

6. Các văn bản giải trình, thông báo kết quả tự kiểm tra, xử lý của cơ quan có văn bản được kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 18. Thủ tục do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật:

1. Khi kiểm tra, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thông báo để cơ quan đã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp cơ quan ban hành văn bản có dấu hiệu trái pháp luật không xử lý theo thời hạn quy định hoặc Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp không nhất trí với kết quả xử lý thì Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp xử lý theo quy định tại Điều 19, 20 của Quy chế này.

Điều 19. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lý văn bản trái pháp luật:

1. Đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND cấp huyện.

2. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp huyện và đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ.

Điều 20. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc xử lý văn bản trái pháp luật:

1. Đình chỉ việc thi hành và bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND cấp xã.

2. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã và đề nghị HĐND huyện bãi bỏ.

Điều 21. Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật:

1. Đề xuất hình thức xử lý đối với văn bản có nội dung trái pháp luật:

Cơ quan kiểm tra văn bản có thể đề xuất một trong các hình thức sau:

a) Đình chỉ: Là hình thức đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp nội dung trái pháp luật đó nếu chưa được sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ kịp thời và nếu tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lợi ích của địa phương, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Huỷ bỏ: Là hình thức huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản đó được ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật từ thời điểm văn bản được ban hành.

c) Bãi bỏ: Là hình thức bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản làm căn cứ ban hành văn bản được kiểm tra đã được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội thay đổi.

d) Đính chính văn bản khi: Trong quá trình kiểm tra phát hiện văn bản chỉ sai về căn cứ pháp lý được viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày; còn nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp thì đính chính đối với những sai sót đó.

2. Đề xuất hình thức xử lý văn bản có chứa QPPL:

a) Đình chỉ việc thi hành và huỷ bỏ toàn bộ văn bản đối với trường hợp văn bản có thể thức và nội dung như văn bản QPPL do Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng, cá nhân các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và cá nhân khác thuộc UBND cấp xã ban hành.

b) Đình chỉ việc thi hành và huỷ bỏ các QPPL trong văn bản do UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức quyết định, chỉ thị; các QPPL trong văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng, cá nhân các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và cá nhân khác thuộc UBND cấp xã ban hành.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN CỦA CƠ QUAN CÓ VĂN BẢN KIỂM TRA

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản có văn bản được kiểm tra:

1. Thực hiện việc niêm yết văn bản QPPL và gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra đúng thời hạn quy định tại khoản 1, Điều 11 của Quy chế này.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết, giải trình về nội dung văn bản theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản.

3. Kịp thời tổ chức tự kiểm tra để phát hiện và xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật theo quy định tại khoản 1, Điều 15 của Quy chế này.

4. Thông báo về việc xử lý văn bản trái pháp luật cho cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản.

5. Tạo điều kiện cho cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản.

Điều 23. Quyền của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra:

1. Được thông báo về kế hoạch, nội dung kiểm tra, nội dung được yêu cầu.

2. Trình bày ý kiến liên quan đến nội dung văn bản được kiểm tra.

3. Từ chối trả lời, cung cấp thông tin không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc những thông tin thuộc bí mật nhà nước không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật.

4. Xem xét lại báo cáo, thông báo về xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (trừ những văn bản quy định tại điểm d, e khoản 2, Điều 1 của Quy chế này) trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, thông báo.

5. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản vẫn quyết định xử lý theo quy định tại Điều 19, 20 của Quy chế này thì cơ quan, người có văn bản được kiểm tra có quyền đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý xem xét lại quyết định xử lý. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, nếu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý không trả lời hoặc cơ quan, người có văn bản được kiểm tra không nhất trí với trả lời đề nghị, thì cơ quan, người có văn bản được kiểm tra có quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ (nếu cơ quan, người đã xử lý là Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh) hoặc Chủ tịch UBND tỉnh (nếu cơ quan, người đã xử lý là HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện).

Khi thực hiện những quyền quy định tại khoản 4 và 5 của Điều này, cơ quan, người có văn bản được kiểm tra, xử lý phải chứng minh được văn bản do mình ban hành đúng pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tính trung thực, đúng đắn trong báo cáo, đề nghị của mình.

Chương V

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QPPL

Điều 24. Nguyên tắc rà soát, hệ thống hoá văn bản:

1. Nguyên tắc rà soát văn bản:

a) Phải do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành một cách khách quan, toàn diện, kịp thời, triệt để theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan.

b) Cơ quan ban hành văn bản phải tổ chức rà soát văn bản do mình ban hành ngay sau khi nhận được văn bản QPPL do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành về cùng vấn đề, tình hình kinh tế - xã hội thay đổi làm cho nội dung quy định trong văn bản không còn phù hợp hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về nội dung mâu thuẫn không còn phù hợp trong các văn bản QPPL do mình ban hành.

c) Không bỏ sót văn bản QPPL trong quá trình rà soát, hệ thống hoá; văn bản trái pháp luật được phát hiện phải đình chỉ thi hành ngay và phải bãi bỏ kịp thời.

d) Cơ quan, tổ chức và cá nhân khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực hiện có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tập hợp, đưa vào quá trình rà soát, hệ thống hoá.

2. Nguyên tắc hệ thống hoá văn bản:

a) Bảo đảm tính thống nhất của các văn bản QPPL.

b) Không bỏ sót văn bản QPPL và sử dụng tối đa kết quả rà soát thường xuyên trong quá trình hệ thống hoá.

c) Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình hệ thống hoá văn bản QPPL.

Điều 25. Quy trình rà soát, hệ thống hoá văn bản:

1. Lập kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản:

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm lập kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL. Nội dung kế hoạch thể hiện các nội dung sau:

a) Mục đích và yêu cầu của việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

b) Phạm vi và đối tượng rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

c) Phương thức tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

d) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

e) Dự trù kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động rà soát thực hiện đúng thời gian, yêu cầu, mục đích và các nội dung đã đặt ra.

2. Phê duyệt kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản:

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phối hợp với cơ quan chuyên môn có trách nhiệm lập kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, gửi lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và sau đó trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt.

3. Thu thập, tập hợp và phân loại văn bản:

a) Yêu cầu: Thu thập đúng những văn bản QPPL cần rà soát, hệ thống hoá; không để sót văn bản hoặc để sót các QPPL trong từng văn bản.

b) Cách thức: Việc thu thập và tập hợp văn bản cần tiến hành trên cơ sở nguồn chính thức của văn bản QPPL và các nguồn khác nhưng các nguồn này phải có giá trị pháp lý theo quy định.

c) Phân loại văn bản QPPL: Theo ngành, lĩnh vực; thứ bậc hiệu lực văn bản; trình tự thời gian ban hành; bảng chữ cái tiếng Việt.

4. Rà soát, hệ thống hoá văn bản:

a) Rà soát văn bản QPPL cần xem xét căn cứ pháp lý để ban hành văn bản: Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ của văn bản, tính phù hợp với thực tiễn của văn bản, hiệu lực của văn bản, các dạng khiếm khuyết của văn bản.

b) Lập danh mục các văn bản QPPL theo những tiêu chí nhất định: Danh mục chung bao gồm toàn bộ các văn bản được rà soát; danh mục văn bản còn hiệu lực: Còn hiệu lực toàn bộ hay hiệu lực một phần; danh mục văn bản hết hiệu lực thông qua rà soát: Hết hiệu lực toàn bộ hay hết hiệu lực một phần; danh mục các văn bản được đề nghị đình chỉ thi hành: Đình chỉ toàn bộ văn bản hay đình chỉ điều, khoản nào của văn bản; danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung; danh mục văn bản cần bãi bỏ: Bãi bỏ toàn bộ hay bãi bỏ một phần văn bản; danh mục văn bản cần huỷ bỏ: Huỷ bỏ một phần hay toàn bộ văn bản; danh mục các văn bản QPPL cần ban hành mới trong thời gian sắp tới.

5. Công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản: Lập các danh mục văn bản đã hết hiệu lực thi hành; văn bản cần sửa đổi bổ sung; văn bản huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ thi hành; văn bản cần phải ban hành văn bản mới thay thế. Gửi kết quả rà soát, hệ thống hoá cho cơ quan có thẩm quyền xem xét có ý kiến chỉ đạo xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL.

6. Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản: Về nguyên tắc, văn bản của cơ quan nào ban hành thì cơ quan đó xử lý hoặc cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, cấp trên xử lý.

7. Xuất bản tập hệ thống hoá văn bản QPPL:

a) Giám đốc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch xã có trách nhiệm xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành trình Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành.

b) Sau khi các quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn hiệu lực được ban hành thì Giám đốc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch xã tiến hành in xuất bản tập hệ thống hoá văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn hiệu lực thi hành.

Điều 26. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp thường xuyên rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành để kịp thời xem xét, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ khi:

a) Tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương đã thay đổi hoặc khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới làm cho văn bản QPPL của HĐND và UBND không còn phù hợp.

b) Nhận được thông tin yêu cầu, kiến nghị của cơ quan tổ chức cá nhân về văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành có chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp.

2. Định kỳ 06 tháng một lần lập danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã hết hiệu lực thi hành để trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định.

3. Hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 01, các cơ quan, ban ngành phải báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL trong năm trước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về công tác rà soát văn bản QPPL hàng năm trong quý I của năm sau.

4. Định kỳ 05 (năm) năm thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp theo chuyên đề, lĩnh vực.

Điều 27. Trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp.

2. Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp.

3. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã giúp UBND cấp xã rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp.

4. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã khi tổ chức thực hiện việc rà soát văn bản QPPL, nếu phát hiện văn bản chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp hoặc văn bản có những quy định cần được sửa đổi, bổ sung phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ văn bản đó.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã:

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra; rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra; rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

3. Theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra; rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

a) Sở Tư pháp chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra; rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo công tác kiểm tra văn bản cho Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

b) Phòng Tư pháp cấp huyện chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn huyện và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo công tác kiểm tra văn bản cho Chủ tịch UBND huyện và Sở Tư pháp theo quy định.

c) Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn cho Chủ tịch UBND cấp xã và Phòng Tư pháp theo quy định.

Điều 29. Các điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản:

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hàng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện dự trù kinh phí chung trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, để bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản và chi cho các nội dung: Tổ chức phối hợp hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá; tổ chức đội ngũ cộng tác viên; tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá; hỗ trợ cho việc nghiên cứu, xem xét kiểm tra và các hoạt động khác liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện hướng dẫn, bảo đảm kinh phí phục vụ kịp thời cho các hoạt động kiểm tra; rà soát, hệ thống hoá văn bản theo quy định pháp luật hiện hành; để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, thủ trưởng các cơ quan có liên quan gửi văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

MẪU SỔ VĂN BẢN ĐẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Số và ngày văn bản đến

Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm của văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Đơn vị hoặc người nhận văn bản

Ký nhận

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

SỞ TƯ PHÁP
(PHÒNG TƯ PHÁP)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .........../.........

..................., ngày .......... tháng ........ năm 20....

 

PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN (*)

- Người kiểm tra văn bản:. .........................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác:. .......................................................................

- Văn bản được kiểm tra: (1)…………………………………………………

STT

Dấu hiệu trái pháp luật

(2)

Cơ sở pháp lý

Ý kiến của người kiểm tra

Về dấu hiệu trái pháp luật

Đề xuất xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người kiểm tra (3)

 

 (*) Phiếu tự kiểm tra văn bản; phiếu kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

(1) Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và trích yếu văn bản.

(2) Ghi lần lượt các dấu hiệu trái pháp luật.  

(3) Người kiểm tra ký, ghi rõ họ, tên.

 

PHỤ LỤC III

MẪU SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (1)

Đề xuất xử lý

Kết quả xử lý

Ghi chú

Văn bản đề xuất (2)

Nội dung đề xuất

Người ký

Cơ quan/người có trách nhiệm xử lý

Văn bản xử lý (3)

Nội dung xử lý

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên cơ quan ban hành, trích yếu văn bản;

(2) Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản đề xuất;  

(3) Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, người ký văn bản xử lý.

 

PHỤ LỤC IV

MẪU BÁO CÁO, THÔNG BÁO KIỂM TRA VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

UỶ BAN NHÂN DÂN.....
 SỞ TƯ PHÁP
 (PHÒNG TƯ PHÁP)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......... /.............

.................., ngày ......... tháng .........năm 20

 

BÁO CÁO/THÔNG BÁO

VỀ VIỆC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản Sở Tư pháp (Phòng Tư pháp) đã tiến hành kiểm tra Văn bản số:..............................

Qua kiểm tra đã phát hiện Văn bản.............. có dấu hiệu trái pháp luật. (Nội dung trái pháp luật kèm theo Phiếu kiểm tra văn bản).

Đề nghị....................... thực hiện tự kiểm tra và báo cáo kết quả cho Sở Tư pháp (Phòng Tư pháp) theo quy định tại Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- ;
Lưu: VT

GIÁM ĐỐC SỞ
(HOẶC TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN)
(Ký tên, họ và tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/10/2011
Ngày hiệu lực 21/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/05/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý rà soát văn bản pháp luật Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý rà soát văn bản pháp luật Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 11/10/2011
Ngày hiệu lực 21/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/05/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 20/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý rà soát văn bản pháp luật Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý rà soát văn bản pháp luật Vĩnh Long