Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Thanh tra Lào Cai 24/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 08/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Thanh tra Lào Cai 24/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 3 BẢN QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2009/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2009 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 284/TTr-SNV ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

“2. Các tổ chức, phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

c) Phòng Thanh tra kinh tế;

d) Phòng Thanh tra Nội chính, Văn xã;

đ) Phòng Phòng, chống tham nhũng;

e) Phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra."

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 2 QĐ;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực10/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Thanh tra Lào Cai 24/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Thanh tra Lào Cai 24/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành30/06/2014
       Ngày hiệu lực10/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Thanh tra Lào Cai 24/2009/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Thanh tra Lào Cai 24/2009/QĐ-UBND