Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về bàn giao tài sản sau khi kết thúc đề tài Nghiên cứu sản xuất chất đốt sách từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ, cụm gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2015/QĐ-UBND bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài Nghiên cứu Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÀN GIAO TÀI SẢN SAU KHI KẾT THÚC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẤT ĐỐT SẠCH TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP QUY MÔ HỘ, CỤM GIA ĐÌNH TẠI TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ Khoa học và công nghệ về hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì, đề cương chi tiết, dự toán kinh phí đề tài khoa học thực hiện từ năm 2013;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Tờ trình số 297/TTr-STC ngày 05/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bàn giao tài sản được đầu tư thuộc Đề tài: Nghiên cứu sản xuất chất đốt sạch từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ, cụm gia đình tại tỉnh Sơn La cho Trường Đại học Tây Bắc quản lý, sử dụng cụ thể như sau:

- Máy móc thiết bị: 151.000.000 đồng.

- Công cụ, dụng cụ: 41.000.000 đồng.

(Có 01 phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Nguyên tắc bàn giao

Bàn giao nguyên trạng (bao gồm cả hồ sơ liên quan hình thành tài sản).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản cho Trường đại học Tây Bắc, đồng thời hạch toán giảm tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

2. Trường Đại học Tây Bắc có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích; Đồng thời hạch toán tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, Tú 16 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẤT ĐỐT SẠCH TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP QUY MÔ HỘ, CỤM GIA ĐÌNH TẠI TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Nguyên giá

I

Máy móc, thiết bị:

 

 

 

151.000.000

1

Ổn áp Lioa

cái

1

14.000.000

14.000.000

2

Máy nghiền phụ phẩm nông nghiệp

cái

1

20.000.000

20.000.000

3

Máy ép dung nén

cái

1

40.000.000

40.000.000

4

Máy đo độ ẩm gỗ

cái

1

8.000.000

8.000.000

5

Nhiệt kế hồng ngoại

cái

1

6.000.000

6.000.000

6

Buồng đốt gia nhiệt trực tiếp

cái

1

9.000.000

9.000.000

7

Buồng đốt gia nhiệt gián tiếp

cái

1

9.000.000

9.000.000

8

Vỏ lò các bon hóa

cái

1

36.000.000

36.000.000

9

Hệ thống lọc khí

cái

1

9.000.000

9.000.000

II

Công cụ, dụng cụ:

 

 

 

41.000.000

1

Cân đồng hồ

cái

1

2.000.000

2.000.000

2

Bếp gas sinh học

cái

2

3.000.000

6.000.000

3

Bếp đun than tổ ong

cái

3

500.000

1.500.000

4

Xy-lô trộn nhiên liệu

cái

1

4.500.000

4.500.000

5

Dụng cụ định hình viên than

cái

1

4.500.000

4.500.000

6

Thùng chứa nguyên liệu

cái

2

2.250.000

4.500.000

7

Thùng chứa phụ gia

cái

2

2.250.000

4.500.000

8

Thùng chứa nhiên liệu cho bếp gas SH

cái

2

2.250.000

4.500.000

9

Giá để than thành phẩm

cái

2

4.500.000

9.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2015/QĐ-UBND bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài Nghiên cứu Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2015/QĐ-UBND bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài Nghiên cứu Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýNguyễn Quốc Khánh
       Ngày ban hành19/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2015/QĐ-UBND bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài Nghiên cứu Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2015/QĐ-UBND bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài Nghiên cứu Sơn La